Chính sách thành viên

Điều khoản sử dụng

Việc bạn sử dụng website, bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào theo quyết định của chúng tôi bằng cách đăng các Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi tại liên kết Điều khoản Sử dụng (tức là trang web bạn đang xem) hoặc ở nơi khác trên trang web này. Các bản sửa đổi đó sẽ có hiệu lực tại thời điểm bạn đang tải trang, trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng.

Bạn có trách nhiệm nhận thức được bất kỳ Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi bằng cách kiểm tra trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web theo các thay đổi trong Điều khoản Sử dụng cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi.

Website "andromeda.vn"

Website này và bất kỳ tài liệu trên website chỉ nhằm cung cấp thông tin chung và các tính năng, số liệu để tham khảo. 

Tài liệu được thảo luận cung cấp thông tin chung và không nên được thực hiện mà không có chuyên gia tư vấn phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Việc bạn sử dụng mà không có chuyên gia tư vấn có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp hoặc tài chính cá nhân của bạn.

Thông tin người dùng

Trong quá trình sử dụng trang web này, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin được cá nhân (thông tin đó được gọi là "Thông tin Người dùng"). Các chính sách thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi liên quan đến quyền riêng tư của Thông tin người dùng được quy định trong Chính sách bảo mật của website và được đưa vào đây để tham chiếu cho tất cả các mục đích, các điều khoản của Chính sách bảo mật đã được nêu ở đây. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và nội dung của Thông tin người dùng.

Để biết thêm thông tin hoặc câu hỏi liên quan đến các Điều khoản sử dụng này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@andromeda.vn

Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên