Giải thích thống kê archery

thong ke archery

1. Bảng archery: Là bảng số từ 1 đến 45 được phân chia theo từng dòng số từ số 1 đến số 9. Mỗi dòng số có 5 số, ví dụ: số 1: 1, 10, 19, 28, 37

2. Giải thích thống kê.

- Bảng thống kê sẽ hiển thị kết quả xuất hiện của đợt quay với các dãy số của bảng archery. Mỗi con số của một dãy xuất hiện sẽ được đếm lên 1 lần. 

- Mỗi đợt quay số sẽ được tính tổng các con số xuất hiện của bảng số.

3. Áp dụng thống kê

Bạn có thể xem xét 2 lựa chọn cho thống kê:

  • Nếu dãy số (1,2,3,4,5,6,7,8,9) trong bảng archery ít xuất hiện trong các kỳ gần nhất => Khả năng cao sẽ xuất hiện
  • Nếu dãy số trong bảng archery xuất hiện nhiều kỳ gần đây => Khả năng cao sẽ ít xuất hiện.

Ví dụ: kỳ quay 250.

+ Dãy số 1 archery xuất hiện số 10

+ Dãy số 2 archery xuất hiện số 29

+ Dãy số 3 archery xuất hiện số 12 và 30

+ Dãy số 6 archery xuất hiện số 42

+ Dãy số 8 archery xuất hiện số 8

+ Các dãy còn lại không xuất hiện số.

* Ghi chú số trên ảnh:

(1). Bảng số archery

(2). Trỏ chuột vào số lần xuất hiện để hiển thị số của dãy archery tương ứng.

Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên