Power 6/55 - Thống kê cắp số xuất hiện

Nhập số kỳ quay để xem số xuất hiện nhiều nhất

Số kỳ quay cặp số
Cặp số Số lần Kỳ gần nhất
139 30 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #967 = 23
913 30 + Kỳ gần nhất: #1018
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1018 - #990 = 28
1243 28 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #784 = 243
4312 28 + Kỳ gần nhất: #617
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #617 - #616 = 1
413 28 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #956 = 17
341 28 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #886 = 70
923 27 + Kỳ gần nhất: #1018
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1018 - #908 = 110
239 27 + Kỳ gần nhất: #552
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #552 - #548 = 4
4843 26 + Kỳ gần nhất: #1011
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1011 - #953 = 58
2344 26 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #942 = 40
2343 26 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #970 = 63
2051 26 + Kỳ gần nhất: #1016
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1016 - #802 = 214
93 26 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #896 = 77
4323 26 + Kỳ gần nhất: #840
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #840 - #801 = 39
4423 26 + Kỳ gần nhất: #936
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #936 - #909 = 27
4348 26 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #974 = 53
5120 26 + Kỳ gần nhất: #208
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #208 - #171 = 37
39 26 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #973 = 17
2243 25 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #974 = 33
3251 25 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #919 = 68
3731 25 + Kỳ gần nhất: #1032
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1032 - #978 = 54
2723 25 + Kỳ gần nhất: #1015
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1015 - #987 = 28
4322 25 + Kỳ gần nhất: #846
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #846 - #804 = 42
5132 25 + Kỳ gần nhất: #628
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #628 - #616 = 12
3137 25 + Kỳ gần nhất: #1003
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1003 - #978 = 25
509 25 + Kỳ gần nhất: #838
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #838 - #722 = 116
2247 25 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #937 = 8
1244 25 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #926 = 110
4722 25 + Kỳ gần nhất: #937
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #937 - #914 = 23
4412 25 + Kỳ gần nhất: #63
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #63 - #61 = 2
2327 25 + Kỳ gần nhất: #908
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #908 - #888 = 20
950 25 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #943 = 24
843 24 + Kỳ gần nhất: #1009
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1009 - #917 = 92
148 24 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #965 = 5
4944 24 + Kỳ gần nhất: #914
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #914 - #790 = 124
844 24 + Kỳ gần nhất: #1013
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1013 - #1009 = 4
120 24 + Kỳ gần nhất: #1016
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1016 - #924 = 92
4449 24 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #914 = 44
954 24 + Kỳ gần nhất: #1018
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1018 - #825 = 193
1850 24 + Kỳ gần nhất: #891
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #891 - #867 = 24
481 24 + Kỳ gần nhất: #807
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #807 - #768 = 39
5018 24 + Kỳ gần nhất: #799
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #799 - #770 = 29
1251 24 + Kỳ gần nhất: #1019
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1019 - #1016 = 3
201 24 + Kỳ gần nhất: #793
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #793 - #752 = 41
3531 24 + Kỳ gần nhất: #921
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #921 - #894 = 27
438 24 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #917 = 110
2434 24 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #879 = 101
2018 24 + Kỳ gần nhất: #673
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #673 - #611 = 62
5112 24 + Kỳ gần nhất: #467
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #467 - #450 = 17
3424 24 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #972 = 21
1820 24 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #1007 = 29
150 24 + Kỳ gần nhất: #1003
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1003 - #922 = 81
549 24 + Kỳ gần nhất: #439
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #439 - #421 = 18
3135 24 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #994 = 5
448 24 + Kỳ gần nhất: #851
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #851 - #684 = 167
501 24 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #1003 = 31
5245 23 + Kỳ gần nhất: #749
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #749 - #508 = 241
2246 23 + Kỳ gần nhất: #1006
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1006 - #804 = 202
5153 23 + Kỳ gần nhất: #889
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #889 - #717 = 172
543 23 + Kỳ gần nhất: #686
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #686 - #622 = 64
4523 23 + Kỳ gần nhất: #840
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #840 - #789 = 51
4031 23 + Kỳ gần nhất: #1032
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1032 - #771 = 261
4046 23 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #892 = 142
1849 23 + Kỳ gần nhất: #1014
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1014 - #995 = 19
2850 23 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #849 = 118
4311 23 + Kỳ gần nhất: #568
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #568 - #519 = 49
4345 23 + Kỳ gần nhất: #1024
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1024 - #925 = 99
5546 23 + Kỳ gần nhất: #705
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #705 - #630 = 75
1228 23 + Kỳ gần nhất: #1004
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1004 - #954 = 50
4918 23 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #1014 = 16
5423 23 + Kỳ gần nhất: #1018
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1018 - #1015 = 3
3340 23 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #856 = 129
2812 23 + Kỳ gần nhất: #708
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #708 - #682 = 26
2211 23 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #859 = 135
4622 23 + Kỳ gần nhất: #1019
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1019 - #1006 = 13
3140 23 + Kỳ gần nhất: #844
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #844 - #771 = 73
4640 23 + Kỳ gần nhất: #898
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #898 - #886 = 12
2218 23 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #912 = 83
5538 23 + Kỳ gần nhất: #182
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #182 - #124 = 58
2345 23 + Kỳ gần nhất: #937
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #937 - #925 = 12
419 23 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #908 = 37
4822 23 + Kỳ gần nhất: #734
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #734 - #718 = 16
1143 23 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #902 = 105
634 23 + Kỳ gần nhất: #986
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #986 - #969 = 17
1822 23 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #995 = 12
354 23 + Kỳ gần nhất: #825
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #825 - #725 = 100
4552 23 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #917 = 64
4543 23 + Kỳ gần nhất: #615
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #615 - #590 = 25
2354 23 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #1018 = 15
4655 23 + Kỳ gần nhất: #1010
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1010 - #998 = 12
3855 23 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #1015 = 12
2248 23 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #912 = 62
5028 23 + Kỳ gần nhất: #849
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #849 - #763 = 86
941 23 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #908 = 65
1122 23 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #1006 = 1
5351 23 + Kỳ gần nhất: #224
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #224 - #105 = 119
4243 22 + Kỳ gần nhất: #1009
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1009 - #984 = 25
952 22 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #869 = 108
511 22 + Kỳ gần nhất: #784
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #784 - #743 = 41
353 22 + Kỳ gần nhất: #818
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #818 - #636 = 182
3233 22 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #667 = 362
461 22 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #940 = 94
834 22 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #993 = 2
4424 22 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #756 = 192
248 22 + Kỳ gần nhất: #917
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #917 - #716 = 201
4618 22 + Kỳ gần nhất: #673
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #673 - #635 = 38
348 22 + Kỳ gần nhất: #904
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #904 - #675 = 229
3435 22 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #921 = 50
824 22 + Kỳ gần nhất: #1001
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1001 - #993 = 8
3534 22 + Kỳ gần nhất: #792
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #792 - #502 = 290
4254 22 + Kỳ gần nhất: #1009
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1009 - #803 = 206
1548 22 + Kỳ gần nhất: #939
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #939 - #926 = 13
2822 22 + Kỳ gần nhất: #723
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #723 - #700 = 23
4738 22 + Kỳ gần nhất: #735
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #735 - #705 = 30
1248 22 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #926 = 101
4342 22 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #984 = 49
3332 22 + Kỳ gần nhất: #139
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #139 - #131 = 8
335 22 + Kỳ gần nhất: #921
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #921 - #818 = 103
115 22 + Kỳ gần nhất: #842
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #842 - #834 = 8
219 22 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #808 = 158
1846 22 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #793 = 93
192 22 + Kỳ gần nhất: #726
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #726 - #691 = 35
2228 22 + Kỳ gần nhất: #875
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #875 - #865 = 10
1532 22 + Kỳ gần nhất: #926
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #926 - #795 = 131
4812 22 + Kỳ gần nhất: #101
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #101 - #93 = 8
5155 22 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #946 = 52
5551 22 + Kỳ gần nhất: #224
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #224 - #72 = 152
4815 22 + Kỳ gần nhất: #1017
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1017 - #865 = 152
3215 22 + Kỳ gần nhất: #746
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #746 - #736 = 10
2444 22 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #948 = 7
529 22 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #977 = 13
3847 22 + Kỳ gần nhất: #1013
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1013 - #907 = 106
5442 22 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #928 = 105
146 22 + Kỳ gần nhất: #940
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #940 - #901 = 39
4251 21 + Kỳ gần nhất: #932
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #932 - #909 = 23
2443 21 + Kỳ gần nhất: #917
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #917 - #847 = 70
4940 21 + Kỳ gần nhất: #929
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #929 - #914 = 15
4049 21 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #929 = 96
2041 21 + Kỳ gần nhất: #936
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #936 - #922 = 14
149 21 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #1014 = 11
2441 21 + Kỳ gần nhất: #936
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #936 - #872 = 64
398 21 + Kỳ gần nhất: #917
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #917 - #849 = 68
5445 21 + Kỳ gần nhất: #932
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #932 - #878 = 54
1341 21 + Kỳ gần nhất: #1026
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1026 - #1011 = 15
5221 21 + Kỳ gần nhất: #244
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #244 - #231 = 13
3514 21 + Kỳ gần nhất: #1024
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1024 - #852 = 172
511 21 + Kỳ gần nhất: #752
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #752 - #464 = 288
2351 21 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #946 = 36
4633 21 + Kỳ gần nhất: #942
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #942 - #940 = 2
4112 21 + Kỳ gần nhất: #589
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #589 - #532 = 57
3235 21 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #894 = 72
493 21 + Kỳ gần nhất: #643
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #643 - #490 = 153
1134 21 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #875 = 97
304 21 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #843 = 169
5348 21 + Kỳ gần nhất: #577
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #577 - #530 = 47
5232 21 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #919 = 57
4853 21 + Kỳ gần nhất: #1011
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1011 - #881 = 130
151 21 + Kỳ gần nhất: #1016
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1016 - #877 = 139
4324 21 + Kỳ gần nhất: #629
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #629 - #587 = 42
542 21 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #784 = 199
1241 21 + Kỳ gần nhất: #1011
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1011 - #684 = 327
3252 21 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #981 = 1
3411 21 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #875 = 105
4554 21 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #932 = 49
4428 21 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #958 = 24
5123 21 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #946 = 41
3013 21 + Kỳ gần nhất: #689
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #689 - #482 = 207
350 21 + Kỳ gần nhất: #1022
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1022 - #896 = 126
1110 21 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #875 = 75
478 21 + Kỳ gần nhất: #725
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #725 - #603 = 122
2844 21 + Kỳ gần nhất: #723
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #723 - #662 = 61
3346 21 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #942 = 3
325 21 + Kỳ gần nhất: #1020
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1020 - #913 = 107
1543 21 + Kỳ gần nhất: #1020
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1020 - #788 = 232
253 21 + Kỳ gần nhất: #716
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #716 - #694 = 22
5142 21 + Kỳ gần nhất: #325
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #325 - #302 = 23
1444 21 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #936 = 14
344 21 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #938 = 20
1330 21 + Kỳ gần nhất: #1018
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1018 - #1012 = 6
1435 21 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #852 = 101
2313 21 + Kỳ gần nhất: #348
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #348 - #325 = 23
839 21 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #884 = 71
5419 21 + Kỳ gần nhất: #1005
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1005 - #1004 = 1
349 21 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #904 = 86
847 21 + Kỳ gần nhất: #1017
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1017 - #1013 = 4
1323 21 + Kỳ gần nhất: #1018
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1018 - #987 = 31
3341 21 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #934 = 11
1011 21 + Kỳ gần nhất: #906
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #906 - #892 = 14
503 21 + Kỳ gần nhất: #896
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #896 - #657 = 239
425 21 + Kỳ gần nhất: #866
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #866 - #686 = 180
4120 21 + Kỳ gần nhất: #836
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #836 - #814 = 22
4414 21 + Kỳ gần nhất: #860
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #860 - #654 = 206
4315 21 + Kỳ gần nhất: #788
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #788 - #722 = 66
491 21 + Kỳ gần nhất: #807
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #807 - #700 = 107
2152 21 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #830 = 201
430 21 + Kỳ gần nhất: #904
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #904 - #843 = 61
4113 21 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #1026 = 5
3532 21 + Kỳ gần nhất: #894
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #894 - #890 = 4
443 21 + Kỳ gần nhất: #909
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #909 - #716 = 193
2052 21 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #1002 = 34
5220 21 + Kỳ gần nhất: #822
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #822 - #747 = 75
1954 21 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #1005 = 28
2448 20 + Kỳ gần nhất: #963
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #963 - #955 = 8
2230 20 + Kỳ gần nhất: #819
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #819 - #734 = 85
403 20 + Kỳ gần nhất: #686
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #686 - #665 = 21
4824 20 + Kỳ gần nhất: #810
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #810 - #746 = 64
144 20 + Kỳ gần nhất: #1013
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1013 - #888 = 125
18 20 + Kỳ gần nhất: #1013
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1013 - #1001 = 12
949 20 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #369 = 593
2522 20 + Kỳ gần nhất: #671
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #671 - #631 = 40
5341 20 + Kỳ gần nhất: #656
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #656 - #577 = 79
4017 20 + Kỳ gần nhất: #657
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #657 - #302 = 355
1047 20 + Kỳ gần nhất: #963
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #963 - #950 = 13
5251 20 + Kỳ gần nhất: #381
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #381 - #294 = 87
5152 20 + Kỳ gần nhất: #1016
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1016 - #998 = 18
4636 20 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #826 = 60
2225 20 + Kỳ gần nhất: #913
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #913 - #912 = 1
4443 20 + Kỳ gần nhất: #888
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #888 - #723 = 165
3633 20 + Kỳ gần nhất: #802
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #802 - #762 = 40
3231 20 + Kỳ gần nhất: #720
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #720 - #703 = 17
5134 20 + Kỳ gần nhất: #792
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #792 - #613 = 179
5355 20 + Kỳ gần nhất: #719
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #719 - #612 = 107
315 20 + Kỳ gần nhất: #1020
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1020 - #805 = 215
1140 20 + Kỳ gần nhất: #898
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #898 - #786 = 112
3518 20 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #954 = 76
323 20 + Kỳ gần nhất: #716
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #716 - #636 = 80
4710 20 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #944 = 6
348 20 + Kỳ gần nhất: #1017
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1017 - #847 = 170
205 20 + Kỳ gần nhất: #709
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #709 - #614 = 95
4351 20 + Kỳ gần nhất: #895
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #895 - #788 = 107
231 20 + Kỳ gần nhất: #807
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #807 - #681 = 126
1835 20 + Kỳ gần nhất: #954
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #954 - #801 = 153
4748 20 + Kỳ gần nhất: #1017
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1017 - #963 = 54
1215 20 + Kỳ gần nhất: #1017
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1017 - #957 = 60
4123 20 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #936 = 20
4131 20 + Kỳ gần nhất: #645
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #645 - #539 = 106
940 20 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #829 = 128
1052 20 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #963 = 49
1512 20 + Kỳ gần nhất: #403
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #403 - #203 = 200
1934 20 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #927 = 66
3022 20 + Kỳ gần nhất: #859
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #859 - #819 = 40
1418 20 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #891 = 116
3419 20 + Kỳ gần nhất: #561
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #561 - #527 = 34
2748 20 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #939 = 48
2539 20 + Kỳ gần nhất: #1035
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1035 - #1008 = 27
2033 20 + Kỳ gần nhất: #1005
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1005 - #985 = 20
1126 20 + Kỳ gần nhất: #842
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #842 - #787 = 55
2053 20 + Kỳ gần nhất: #1005
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1005 - #896 = 109
358 20 + Kỳ gần nhất: #851
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #851 - #774 = 77
4914 20 + Kỳ gần nhất: #860
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #860 - #715 = 145
2027 20 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #935 = 101
2611 20 + Kỳ gần nhất: #523
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #523 - #460 = 63
2747 20 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #968 = 29
465 20 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #903 = 95
3451 20 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #914 = 84
1252 20 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #970 = 66
1153 20 + Kỳ gần nhất: #1002
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1002 - #972 = 30
525 20 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #918 = 80
81 20 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #841 = 158
3646 20 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #1006 = 28
1740 20 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #975 = 59
4011 20 + Kỳ gần nhất: #640
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #640 - #485 = 155
520 20 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #943 = 35
3141 20 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #814 = 159
332 20 + Kỳ gần nhất: #1022
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1022 - #830 = 192
340 20 + Kỳ gần nhất: #1032
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1032 - #1012 = 20
5320 20 + Kỳ gần nhất: #638
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #638 - #614 = 24
483 20 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #939 = 34
4153 20 + Kỳ gần nhất: #1011
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1011 - #728 = 283
1814 20 + Kỳ gần nhất: #832
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #832 - #770 = 62
153 20 + Kỳ gần nhất: #426
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #426 - #259 = 167
5210 20 + Kỳ gần nhất: #869
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #869 - #862 = 7
2720 20 + Kỳ gần nhất: #836
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #836 - #625 = 211
836 20 + Kỳ gần nhất: #1009
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1009 - #943 = 66
2124 20 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #858 = 122
4344 20 + Kỳ gần nhất: #1009
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1009 - #888 = 121
546 20 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #701 = 333
2421 20 + Kỳ gần nhất: #434
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #434 - #327 = 107
4827 20 + Kỳ gần nhất: #603
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #603 - #562 = 41
4727 20 + Kỳ gần nhất: #603
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #603 - #428 = 175
5553 20 + Kỳ gần nhất: #600
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #600 - #473 = 127
5311 20 + Kỳ gần nhất: #835
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #835 - #763 = 72
3746 20 + Kỳ gần nhất: #1021
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1021 - #942 = 79
835 20 + Kỳ gần nhất: #1001
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1001 - #943 = 58
3336 20 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #899 = 130
3345 20 + Kỳ gần nhất: #925
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #925 - #910 = 15
4637 20 + Kỳ gần nhất: #1022
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1022 - #1006 = 16
3320 20 + Kỳ gần nhất: #273
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #273 - #233 = 40
123 20 + Kỳ gần nhất: #1023
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1023 - #807 = 216
552 20 + Kỳ gần nhất: #919
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #919 - #819 = 100
368 20 + Kỳ gần nhất: #904
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #904 - #583 = 321
4533 20 + Kỳ gần nhất: #738
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #738 - #594 = 144
5212 20 + Kỳ gần nhất: #215
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #215 - #42 = 173
2341 20 + Kỳ gần nhất: #908
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #908 - #902 = 6
451 20 + Kỳ gần nhất: #752
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #752 - #710 = 42
3449 20 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #995 = 30
2746 20 + Kỳ gần nhất: #1026
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1026 - #1019 = 7
4333 20 + Kỳ gần nhất: #738
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #738 - #729 = 9
4627 20 + Kỳ gần nhất: #740
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #740 - #582 = 158
409 20 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #957 = 68
145 20 + Kỳ gần nhất: #928
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #928 - #840 = 88
3343 20 + Kỳ gần nhất: #1023
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1023 - #1020 = 3
499 20 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #655 = 370
1349 20 + Kỳ gần nhất: #1028
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1028 - #1011 = 17
3132 20 + Kỳ gần nhất: #930
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #930 - #834 = 96
4847 20 + Kỳ gần nhất: #239
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #239 - #137 = 102
1629 20 + Kỳ gần nhất: #911
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #911 - #702 = 209
334 20 + Kỳ gần nhất: #921
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #921 - #877 = 44
2916 20 + Kỳ gần nhất: #769
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #769 - #651 = 118
5143 20 + Kỳ gần nhất: #765
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #765 - #721 = 44
1449 20 + Kỳ gần nhất: #916
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #916 - #880 = 36
2212 19 + Kỳ gần nhất: #538
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #538 - #501 = 37
97 19 + Kỳ gần nhất: #634
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #634 - #437 = 197
2325 19 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #911 = 122
4032 19 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #911 = 65
1253 19 + Kỳ gần nhất: #1011
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1011 - #918 = 93
3442 19 + Kỳ gần nhất: #875
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #875 - #792 = 83
5343 19 + Kỳ gần nhất: #1011
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1011 - #889 = 122
129 19 + Kỳ gần nhất: #831
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #831 - #748 = 83
4022 19 + Kỳ gần nhất: #621
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #621 - #231 = 390
4712 19 + Kỳ gần nhất: #617
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #617 - #564 = 53
3440 19 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #941 = 84
4942 19 + Kỳ gần nhất: #767
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #767 - #704 = 63
5253 19 + Kỳ gần nhất: #1002
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1002 - #981 = 21
4642 19 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #1021 = 12
375 19 + Kỳ gần nhất: #614
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #614 - #371 = 243
1929 19 + Kỳ gần nhất: #927
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #927 - #779 = 148
87 19 + Kỳ gần nhất: #785
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #785 - #478 = 307
2214 19 + Kỳ gần nhất: #610
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #610 - #588 = 22
1750 19 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #763 = 271
2412 19 + Kỳ gần nhất: #467
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #467 - #429 = 38
3749 19 + Kỳ gần nhất: #929
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #929 - #864 = 65
5325 19 + Kỳ gần nhất: #411
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #411 - #406 = 5
1725 19 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #569 = 406
838 19 + Kỳ gần nhất: #1013
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1013 - #871 = 142
5017 19 + Kỳ gần nhất: #657
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #657 - #634 = 23
314 19 + Kỳ gần nhất: #657
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #657 - #622 = 35
2240 19 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #991 = 9
5223 19 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #869 = 64
3114 19 + Kỳ gần nhất: #654
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #654 - #632 = 22
214 19 + Kỳ gần nhất: #1024
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1024 - #959 = 65
2314 19 + Kỳ gần nhất: #654
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #654 - #576 = 78
2348 19 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #853 = 117
1142 19 + Kỳ gần nhất: #906
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #906 - #868 = 38
3620 19 + Kỳ gần nhất: #822
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #822 - #812 = 10
543 19 + Kỳ gần nhất: #828
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #828 - #784 = 44
4012 19 + Kỳ gần nhất: #403
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #403 - #335 = 68
1453 19 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #881 = 91
4641 19 + Kỳ gần nhất: #771
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #771 - #675 = 96
551 19 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #946 = 53
78 19 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #996 = 31
3953 19 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #770 = 255
19 19 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #840 = 185
134 19 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #877 = 148
1923 19 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #819 = 214
435 19 + Kỳ gần nhất: #866
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #866 - #842 = 24
4249 19 + Kỳ gần nhất: #916
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #916 - #767 = 149
208 19 + Kỳ gần nhất: #459
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #459 - #100 = 359
5352 19 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #810 = 108
1422 19 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #610 = 397
2545 19 + Kỳ gần nhất: #1035
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1035 - #899 = 136
2849 19 + Kỳ gần nhất: #857
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #857 - #824 = 33
211 19 + Kỳ gần nhất: #105
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #105 - #87 = 18
4823 19 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #970 = 17
1716 19 + Kỳ gần nhất: #857
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #857 - #810 = 47
4937 19 + Kỳ gần nhất: #1006
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1006 - #864 = 142
518 19 + Kỳ gần nhất: #459
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #459 - #367 = 92
444 19 + Kỳ gần nhất: #453
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #453 - #430 = 23
238 19 + Kỳ gần nhất: #851
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #851 - #807 = 44
209 19 + Kỳ gần nhất: #552
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #552 - #531 = 21
2433 19 + Kỳ gần nhất: #854
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #854 - #797 = 57
1852 19 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #869 = 167
62 19 + Kỳ gần nhất: #853
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #853 - #836 = 17
91 19 + Kỳ gần nhất: #545
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #545 - #528 = 17
2232 19 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #949 = 42
851 19 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #821 = 172
5312 19 + Kỳ gần nhất: #538
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #538 - #488 = 50
1951 19 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #938 = 55
4211 19 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #906 = 88
4236 19 + Kỳ gần nhất: #567
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #567 - #566 = 1
1431 19 + Kỳ gần nhất: #916
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #916 - #852 = 64
3350 19 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #863 = 104
5218 19 + Kỳ gần nhất: #531
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #531 - #498 = 33
547 19 + Kỳ gần nhất: #923
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #923 - #915 = 8
2953 19 + Kỳ gần nhất: #835
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #835 - #719 = 116
548 19 + Kỳ gần nhất: #768
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #768 - #757 = 11
2352 19 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #970 = 12
155 19 + Kỳ gần nhất: #1003
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1003 - #901 = 102
5413 19 + Kỳ gần nhất: #753
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #753 - #560 = 193
3312 19 + Kỳ gần nhất: #589
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #589 - #538 = 51
4146 19 + Kỳ gần nhất: #1026
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1026 - #886 = 140
388 19 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #1013 = 14
5111 19 + Kỳ gần nhất: #568
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #568 - #464 = 104
1233 19 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #813 = 172
485 19 + Kỳ gần nhất: #839
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #839 - #768 = 71
455 19 + Kỳ gần nhất: #839
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #839 - #827 = 12
1240 19 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #898 = 87
5314 19 + Kỳ gần nhất: #574
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #574 - #476 = 98
2022 19 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #931 = 76
3222 19 + Kỳ gần nhất: #859
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #859 - #571 = 288
2919 19 + Kỳ gần nhất: #535
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #535 - #527 = 8
1843 19 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #884 = 123
143 19 + Kỳ gần nhất: #818
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #818 - #657 = 161
4318 19 + Kỳ gần nhất: #823
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #823 - #801 = 22
3240 19 + Kỳ gần nhất: #1022
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1022 - #991 = 31
1354 19 + Kỳ gần nhất: #1028
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1028 - #1018 = 10
3645 19 + Kỳ gần nhất: #937
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #937 - #822 = 115
333 19 + Kỳ gần nhất: #729
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #729 - #667 = 62
4536 19 + Kỳ gần nhất: #696
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #696 - #565 = 131
79 19 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #960 = 2
2553 19 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #924 = 38
4353 19 + Kỳ gần nhất: #934
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #934 - #889 = 45
3642 19 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #1021 = 8
4034 19 + Kỳ gần nhất: #941
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #941 - #914 = 27
2517 19 + Kỳ gần nhất: #715
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #715 - #679 = 36
2126 19 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #1014 = 17
1224 19 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #872 = 76
545 19 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #915 = 115
142 19 + Kỳ gần nhất: #959
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #959 - #895 = 64
1222 19 + Kỳ gần nhất: #1019
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1019 - #913 = 106
920 19 + Kỳ gần nhất: #1018
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1018 - #984 = 34
333 19 + Kỳ gần nhất: #1020
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1020 - #910 = 110
121 19 + Kỳ gần nhất: #1023
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1023 - #1014 = 9
537 19 + Kỳ gần nhất: #1022
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1022 - #978 = 44
912 19 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #872 = 85
363 19 + Kỳ gần nhất: #729
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #729 - #714 = 15
1247 19 + Kỳ gần nhất: #1017
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1017 - #824 = 193
549 19 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #903 = 127
4234 19 + Kỳ gần nhất: #792
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #792 - #713 = 79
4525 19 + Kỳ gần nhất: #899
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #899 - #870 = 29
2319 19 + Kỳ gần nhất: #193
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #193 - #149 = 44
3324 19 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #854 = 94
4928 19 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #797 = 161
1617 19 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #810 = 141
3823 19 + Kỳ gần nhất: #1015
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1015 - #944 = 71
444 19 + Kỳ gần nhất: #1019
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1019 - #756 = 263
475 19 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #827 = 76
2036 19 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #822 = 121
336 19 + Kỳ gần nhất: #1032
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1032 - #904 = 128
2621 19 + Kỳ gần nhất: #1014
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1014 - #1008 = 6
26 19 + Kỳ gần nhất: #1024
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1024 - #927 = 97
820 19 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #836 = 107
1151 19 + Kỳ gần nhất: #895
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #895 - #786 = 109
5329 19 + Kỳ gần nhất: #791
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #791 - #724 = 67
2523 19 + Kỳ gần nhất: #666
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #666 - #662 = 4
2338 19 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #887 = 57
341 19 + Kỳ gần nhất: #787
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #787 - #761 = 26
3049 19 + Kỳ gần nhất: #904
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #904 - #880 = 24
4246 19 + Kỳ gần nhất: #1021
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1021 - #868 = 153
823 19 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #902 = 42
2220 19 + Kỳ gần nhất: #814
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #814 - #793 = 21
1423 19 + Kỳ gần nhất: #1015
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1015 - #900 = 115
495 19 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #690 = 213
5033 19 + Kỳ gần nhất: #891
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #891 - #863 = 28
387 18 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #887 = 101
3922 18 + Kỳ gần nhất: #569
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #569 - #557 = 12
1131 18 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #834 = 76
4923 18 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #662 = 325
202 18 + Kỳ gần nhất: #758
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #758 - #752 = 6
553 18 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #828 = 90
3352 18 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #961 = 24
3152 18 + Kỳ gần nhất: #855
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #855 - #834 = 21
522 18 + Kỳ gần nhất: #841
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #841 - #819 = 22
405 18 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #709 = 194
2449 18 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #807 = 96
1135 18 + Kỳ gần nhất: #895
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #895 - #811 = 84
2115 18 + Kỳ gần nhất: #805
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #805 - #791 = 14
2934 18 + Kỳ gần nhất: #986
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #986 - #835 = 151
2636 18 + Kỳ gần nhất: #952
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #952 - #907 = 45
3919 18 + Kỳ gần nhất: #733
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #733 - #631 = 102
225 18 + Kỳ gần nhất: #709
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #709 - #628 = 81
163 18 + Kỳ gần nhất: #896
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #896 - #596 = 300
5313 18 + Kỳ gần nhất: #858
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #858 - #754 = 104
1643 18 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #934 = 17
5347 18 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #798 = 169
3136 18 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #720 = 274
2239 18 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #865 = 126
4751 18 + Kỳ gần nhất: #914
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #914 - #861 = 53
2241 18 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #814 = 131
229 18 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #805 = 140
345 18 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #866 = 132
3814 18 + Kỳ gần nhất: #774
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #774 - #610 = 164
841 18 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #871 = 31
3010 18 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #838 = 106
3429 18 + Kỳ gần nhất: #791
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #791 - #755 = 36
4841 18 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #775 = 127
4840 18 + Kỳ gần nhất: #844
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #844 - #775 = 69
2253 18 + Kỳ gần nhất: #850
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #850 - #798 = 52
5052 18 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #981 = 17
3635 18 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #921 = 22
2455 18 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #963 = 36
1935 18 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #966 = 33
2512 18 + Kỳ gần nhất: #501
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #501 - #411 = 90
5322 18 + Kỳ gần nhất: #487
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #487 - #452 = 35
4341 18 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #759 = 143
1734 18 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #980 = 15
732 18 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #894 = 97
2329 18 + Kỳ gần nhất: #946
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #946 - #911 = 35
722 18 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #920 = 71
4048 18 + Kỳ gần nhất: #775
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #775 - #757 = 18
166 18 + Kỳ gần nhất: #544
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #544 - #457 = 87
2024 18 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #747 = 201
2415 18 + Kỳ gần nhất: #947
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #947 - #746 = 201
342 18 + Kỳ gần nhất: #853
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #853 - #816 = 37
2031 18 + Kỳ gần nhất: #852
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #852 - #814 = 38
5041 18 + Kỳ gần nhất: #900
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #900 - #493 = 407
2233 18 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #912 = 33
3511 18 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #895 = 99
4631 18 + Kỳ gần nhất: #720
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #720 - #553 = 167
3111 18 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #910 = 84
3536 18 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #943 = 51
2242 18 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #949 = 45
849 18 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #807 = 188
1229 18 + Kỳ gần nhất: #901
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #901 - #831 = 70
5235 18 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #874 = 111
4922 18 + Kỳ gần nhất: #700
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #700 - #628 = 72
233 18 + Kỳ gần nhất: #909
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #909 - #847 = 62
89 18 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #776 = 167
3523 18 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #894 = 39
220 18 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #836 = 142
2923 18 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #925 = 8
4718 18 + Kỳ gần nhất: #823
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #823 - #763 = 60
4222 18 + Kỳ gần nhất: #676
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #676 - #658 = 18
4435 18 + Kỳ gần nhất: #811
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #811 - #602 = 209
313 18 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #921 = 52
2922 18 + Kỳ gần nhất: #676
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #676 - #663 = 13
4648 18 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #687 = 287
3417 18 + Kỳ gần nhất: #877
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #877 - #755 = 122
2518 18 + Kỳ gần nhất: #635
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #635 - #568 = 67
4535 18 + Kỳ gần nhất: #935
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #935 - #874 = 61
1029 18 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #838 = 137
267 18 + Kỳ gần nhất: #683
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #683 - #672 = 11
2832 18 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #782 = 194
4241 18 + Kỳ gần nhất: #684
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #684 - #573 = 111
1441 18 + Kỳ gần nhất: #936
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #936 - #707 = 229
4450 18 + Kỳ gần nhất: #888
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #888 - #640 = 248
4147 18 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #721 = 252
4720 18 + Kỳ gần nhất: #747
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #747 - #673 = 74
3529 18 + Kỳ gần nhất: #874
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #874 - #743 = 131
616 18 + Kỳ gần nhất: #969
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #969 - #765 = 204
3929 18 + Kỳ gần nhất: #659
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #659 - #301 = 358
2833 18 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #782 = 185
4117 18 + Kỳ gần nhất: #657
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #657 - #554 = 103
3146 18 + Kỳ gần nhất: #883
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #883 - #727 = 156
4741 18 + Kỳ gần nhất: #968
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #968 - #886 = 82
1619 18 + Kỳ gần nhất: #883
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #883 - #808 = 75
1939 18 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #733 = 233
2349 18 + Kỳ gần nhất: #880
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #880 - #807 = 73
4814 18 + Kỳ gần nhất: #654
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #654 - #610 = 44
2420 18 + Kỳ gần nhất: #747
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #747 - #601 = 146
1634 18 + Kỳ gần nhất: #969
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #969 - #947 = 22
227 18 + Kỳ gần nhất: #913
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #913 - #841 = 72
1020 18 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #931 = 34
2935 18 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #743 = 190
1015 18 + Kỳ gần nhất: #822
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #822 - #730 = 92
4531 18 + Kỳ gần nhất: #645
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #645 - #606 = 39
5021 18 + Kỳ gần nhất: #815
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #815 - #733 = 82
1916 18 + Kỳ gần nhất: #906
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #906 - #883 = 23
5229 18 + Kỳ gần nhất: #874
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #874 - #809 = 65
2952 18 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #809 = 168
3416 18 + Kỳ gần nhất: #704
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #704 - #702 = 2
521 18 + Kỳ gần nhất: #807
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #807 - #787 = 20
4142 18 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #922 = 34
1741 18 + Kỳ gần nhất: #890
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #890 - #786 = 104
4119 18 + Kỳ gần nhất: #808
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #808 - #776 = 32
3228 18 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #930 = 52
323 18 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #847 = 109
3727 18 + Kỳ gần nhất: #699
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #699 - #666 = 33
5147 18 + Kỳ gần nhất: #923
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #923 - #914 = 9
1847 18 + Kỳ gần nhất: #891
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #891 - #886 = 5
5121 18 + Kỳ gần nhất: #815
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #815 - #759 = 56
3050 18 + Kỳ gần nhất: #867
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #867 - #838 = 29
4150 18 + Kỳ gần nhất: #922
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #922 - #900 = 22
2737 18 + Kỳ gần nhất: #939
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #939 - #781 = 158
15 18 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #919 = 64
2335 18 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #933 = 50
4129 18 + Kỳ gần nhất: #578
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #578 - #539 = 39
123 18 + Kỳ gần nhất: #909
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #909 - #831 = 78
1448 18 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #881 = 72
5231 18 + Kỳ gần nhất: #703
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #703 - #582 = 121
5250 18 + Kỳ gần nhất: #697
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #697 - #507 = 190
325 18 + Kỳ gần nhất: #834
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #834 - #628 = 206
253 18 + Kỳ gần nhất: #872
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #872 - #691 = 181
4219 18 + Kỳ gần nhất: #808
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #808 - #803 = 5
1117 18 + Kỳ gần nhất: #786
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #786 - #763 = 23
3626 18 + Kỳ gần nhất: #907
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #907 - #736 = 171
4114 18 + Kỳ gần nhất: #832
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #832 - #588 = 244
3630 18 + Kỳ gần nhất: #619
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #619 - #536 = 83
532 18 + Kỳ gần nhất: #889
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #889 - #872 = 17
3120 18 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #796 = 182
5512 18 + Kỳ gần nhất: #617
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #617 - #532 = 85
3145 18 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #930 = 48
915 18 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #952 = 5
1551 18 + Kỳ gần nhất: #926
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #926 - #789 = 137
535 18 + Kỳ gần nhất: #614
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #614 - #530 = 84
922 18 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #945 = 12
534 18 + Kỳ gần nhất: #907
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #907 - #777 = 130
1524 18 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #746 = 234
1711 18 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #763 = 217
1521 18 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #843 = 137
2229 18 + Kỳ gần nhất: #833
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #833 - #676 = 157
234 18 + Kỳ gần nhất: #927
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #927 - #534 = 393
5115 18 + Kỳ gần nhất: #788
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #788 - #730 = 58
3322 18 + Kỳ gần nhất: #671
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #671 - #284 = 387
1353 18 + Kỳ gần nhất: #1011
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1011 - #1005 = 6
498 18 + Kỳ gần nhất: #1028
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1028 - #995 = 33
2010 18 + Kỳ gần nhất: #234
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #234 - #208 = 26
5428 18 + Kỳ gần nhất: #1023
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1023 - #871 = 152
316 18 + Kỳ gần nhất: #1032
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1032 - #896 = 136
51 18 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #983 = 51
3328 18 + Kỳ gần nhất: #1023
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1023 - #967 = 56
4832 18 + Kỳ gần nhất: #352
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #352 - #177 = 175
5524 18 + Kỳ gần nhất: #455
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #455 - #416 = 39
2047 18 + Kỳ gần nhất: #1005
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1005 - #935 = 70
152 18 + Kỳ gần nhất: #1016
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1016 - #807 = 209
1030 18 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #944 = 68
4753 18 + Kỳ gần nhất: #1005
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1005 - #763 = 242
3545 18 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #1024 = 6
2854 18 + Kỳ gần nhất: #1004
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1004 - #979 = 25
1411 18 + Kỳ gần nhất: #227
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #227 - #214 = 13
1942 18 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #906 = 127
2150 18 + Kỳ gần nhất: #1003
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1003 - #964 = 39
1438 18 + Kỳ gần nhất: #1015
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1015 - #845 = 170
331 18 + Kỳ gần nhất: #1032
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1032 - #973 = 59
3631 18 + Kỳ gần nhất: #1032
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1032 - #994 = 38
3248 18 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #987 = 42
1941 18 + Kỳ gần nhất: #1026
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1026 - #956 = 70
4924 18 + Kỳ gần nhất: #275
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #275 - #232 = 43
2249 18 + Kỳ gần nhất: #1006
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1006 - #995 = 11
3036 18 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #904 = 125
2941 18 + Kỳ gần nhất: #1008
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1008 - #887 = 121
1510 18 + Kỳ gần nhất: #427
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #427 - #364 = 63
4143 18 + Kỳ gần nhất: #1011
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1011 - #674 = 337
312 18 + Kỳ gần nhất: #1017
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1017 - #909 = 108
3552 18 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #985 = 46
2912 18 + Kỳ gần nhất: #424
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #424 - #411 = 13
1246 18 + Kỳ gần nhất: #1019
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1019 - #989 = 30
2151 18 + Kỳ gần nhất: #1008
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1008 - #964 = 44
540 18 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #918 = 116
2939 18 + Kỳ gần nhất: #1008
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1008 - #927 = 81
5044 18 + Kỳ gần nhất: #316
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #316 - #283 = 33
2141 18 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #775 = 256
4148 18 + Kỳ gần nhất: #1011
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1011 - #973 = 38
4122 18 + Kỳ gần nhất: #315
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #315 - #256 = 59
4316 18 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #951 = 56
1114 18 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #950 = 57
532 18 + Kỳ gần nhất: #1022
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1022 - #919 = 103
3237 18 + Kỳ gần nhất: #1022
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1022 - #949 = 73
3519 18 + Kỳ gần nhất: #283
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #283 - #62 = 221
3544 18 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #811 = 220
3650 18 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #937 = 97
726 18 + Kỳ gần nhất: #1014
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1014 - #894 = 120
4846 18 + Kỳ gần nhất: #351
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #351 - #344 = 7
4612 18 + Kỳ gần nhất: #222
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #222 - #184 = 38
98 18 + Kỳ gần nhất: #216
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #216 - #66 = 150
1255 18 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #860 = 167
1825 18 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #912 = 124
5233 18 + Kỳ gần nhất: #1002
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1002 - #863 = 139
738 18 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #1014 = 13
4121 18 + Kỳ gần nhất: #191
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #191 - #83 = 108
1225 18 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #1017 = 19
5030 18 + Kỳ gần nhất: #221
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #221 - #176 = 45
327 18 + Kỳ gần nhất: #395
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #395 - #311 = 84
5046 17 + Kỳ gần nhất: #440
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #440 - #262 = 178
1440 17 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #885 = 90
1443 17 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #953 = 54
1826 17 + Kỳ gần nhất: #1014
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1014 - #706 = 308
2337 17 + Kỳ gần nhất: #946
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #946 - #942 = 4
2310 17 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #870 = 74
2937 17 + Kỳ gần nhất: #1021
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1021 - #946 = 75
3638 17 + Kỳ gần nhất: #1021
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1021 - #907 = 114
2725 17 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #932 = 43
317 17 + Kỳ gần nhất: #883
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #883 - #855 = 28
942 17 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #861 = 123
731 17 + Kỳ gần nhất: #969
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #969 - #894 = 75
4014 17 + Kỳ gần nhất: #584
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #584 - #576 = 8
339 17 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #840 = 105
4638 17 + Kỳ gần nhất: #653
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #653 - #554 = 99
2651 17 + Kỳ gần nhất: #1008
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1008 - #802 = 206
142 17 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #928 = 55
5241 17 + Kỳ gần nhất: #308
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #308 - #294 = 14
4216 17 + Kỳ gần nhất: #906
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #906 - #765 = 141
5246 17 + Kỳ gần nhất: #391
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #391 - #300 = 91
261 17 + Kỳ gần nhất: #787
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #787 - #615 = 172
1355 17 + Kỳ gần nhất: #893
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #893 - #846 = 47
5040 17 + Kỳ gần nhất: #863
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #863 - #626 = 237
5449 17 + Kỳ gần nhất: #295
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #295 - #276 = 19
429 17 + Kỳ gần nhất: #861
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #861 - #817 = 44
5514 17 + Kỳ gần nhất: #860
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #860 - #846 = 14
2615 17 + Kỳ gần nhất: #961
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #961 - #952 = 9
188 17 + Kỳ gần nhất: #560
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #560 - #479 = 81
2925 17 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #749 = 226
3249 17 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #966 = 21
4851 17 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #965 = 22
5047 17 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #953 = 14
2237 17 + Kỳ gần nhất: #1006
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1006 - #949 = 57
219 17 + Kỳ gần nhất: #940
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #940 - #848 = 92
199 17 + Kỳ gần nhất: #776
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #776 - #739 = 37
4936 17 + Kỳ gần nhất: #565
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #565 - #396 = 169
4527 17 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #778 = 132
329 17 + Kỳ gần nhất: #837
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #837 - #655 = 182
1829 17 + Kỳ gần nhất: #651
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #651 - #635 = 16
2918 17 + Kỳ gần nhất: #635
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #635 - #550 = 85
3836 17 + Kỳ gần nhất: #905
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #905 - #899 = 6
179 17 + Kỳ gần nhất: #780
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #780 - #634 = 146
1813 17 + Kỳ gần nhất: #416
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #416 - #392 = 24
4433 17 + Kỳ gần nhất: #942
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #942 - #813 = 129
4152 17 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #814 = 217
2144 17 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #881 = 150
2311 17 + Kỳ gần nhất: #835
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #835 - #820 = 15
3441 17 + Kỳ gần nhất: #968
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #968 - #786 = 182
1525 17 + Kỳ gần nhất: #1020
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1020 - #908 = 112
5548 17 + Kỳ gần nhất: #598
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #598 - #432 = 166
1121 17 + Kỳ gần nhất: #873
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #873 - #859 = 14
5213 17 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #1012 = 19
4954 17 + Kỳ gần nhất: #1028
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1028 - #986 = 42
4932 17 + Kỳ gần nhất: #628
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #628 - #529 = 99
2111 17 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #873 = 107
431 17 + Kỳ gần nhất: #693
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #693 - #409 = 284
2515 17 + Kỳ gần nhất: #1017
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1017 - #908 = 109
1724 17 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #828 = 152
1912 17 + Kỳ gần nhất: #708
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #708 - #617 = 91
4746 17 + Kỳ gần nhất: #705
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #705 - #673 = 32
4810 17 + Kỳ gần nhất: #869
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #869 - #768 = 101
4050 17 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #626 = 408
5350 17 + Kỳ gần nhất: #480
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #480 - #443 = 37
534 17 + Kỳ gần nhất: #612
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #612 - #469 = 143
2312 17 + Kỳ gần nhất: #424
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #424 - #415 = 9
440 17 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #941 = 16
926 17 + Kỳ gần nhất: #968
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #968 - #952 = 16
5129 17 + Kỳ gần nhất: #342
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #342 - #340 = 2
4750 17 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #937 = 16
917 17 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #962 = 15
2453 17 + Kỳ gần nhất: #1001
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1001 - #972 = 29
1447 17 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #950 = 3
1023 17 + Kỳ gần nhất: #870
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #870 - #869 = 1
4644 17 + Kỳ gần nhất: #701
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #701 - #577 = 124
231 17 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #921 = 57
193 17 + Kỳ gần nhất: #426
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #426 - #198 = 228
2446 17 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #903 = 77
5324 17 + Kỳ gần nhất: #810
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #810 - #638 = 172
627 17 + Kỳ gần nhất: #968
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #968 - #806 = 162
3241 17 + Kỳ gần nhất: #890
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #890 - #728 = 162
550 17 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #923 = 111
3948 17 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #973 = 1
2951 17 + Kỳ gần nhất: #1008
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1008 - #946 = 62
4831 17 + Kỳ gần nhất: #847
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #847 - #844 = 3
1226 17 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #696 = 252
3344 17 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #738 = 210
4440 17 + Kỳ gần nhất: #829
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #829 - #620 = 209
365 17 + Kỳ gần nhất: #866
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #866 - #826 = 40
4024 17 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #885 = 63
2529 17 + Kỳ gần nhất: #1008
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1008 - #986 = 22
4044 17 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #914 = 34
5053 17 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #967 = 14
5146 17 + Kỳ gần nhất: #868
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #868 - #826 = 42
4650 17 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #727 = 307
4634 17 + Kỳ gần nhất: #885
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #885 - #750 = 135
4651 17 + Kỳ gần nhất: #1019
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1019 - #998 = 21
226 17 + Kỳ gần nhất: #205
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #205 - #93 = 112
544 17 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #843 = 115
536 17 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #706 = 328
932 17 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #666 = 311
4446 17 + Kỳ gần nhất: #1019
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1019 - #950 = 69
4647 17 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #945 = 5
1642 17 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #808 = 143
126 17 + Kỳ gần nhất: #1014
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1014 - #787 = 227
133 17 + Kỳ gần nhất: #1023
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1023 - #877 = 146
143 17 + Kỳ gần nhất: #1023
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1023 - #866 = 157
1930 17 + Kỳ gần nhất: #938
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #938 - #794 = 144
2346 17 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #942 = 91
1048 17 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #963 = 2
140 17 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #1000 = 25
5527 17 + Kỳ gần nhất: #820
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #820 - #719 = 101
5148 17 + Kỳ gần nhất: #926
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #926 - #821 = 105
331 17 + Kỳ gần nhất: #752
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #752 - #687 = 65
4839 17 + Kỳ gần nhất: #927
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #927 - #865 = 62
1219 17 + Kỳ gần nhất: #1004
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1004 - #826 = 178
134 17 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #992 = 20
539 17 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #967 = 58
2440 17 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #279 = 624
4232 17 + Kỳ gần nhất: #928
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #928 - #868 = 60
2618 17 + Kỳ gần nhất: #673
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #673 - #375 = 298
3729 17 + Kỳ gần nhất: #925
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #925 - #791 = 134
921 17 + Kỳ gần nhất: #964
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #964 - #940 = 24
1223 17 + Kỳ gần nhất: #1004
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1004 - #970 = 34
1920 17 + Kỳ gần nhất: #915
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #915 - #557 = 358
1455 17 + Kỳ gần nhất: #1015
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1015 - #895 = 120
112 17 + Kỳ gần nhất: #1016
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1016 - #901 = 115
3242 17 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #868 = 161
4624 17 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #903 = 90
310 17 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #958 = 54
5319 17 + Kỳ gần nhất: #1005
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1005 - #794 = 211
3148 17 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #905 = 68
1953 17 + Kỳ gần nhất: #798
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #798 - #767 = 31
3149 17 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #916 = 79
153 17 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #1001 = 24
4134 17 + Kỳ gần nhất: #539
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #539 - #519 = 20
3019 17 + Kỳ gần nhất: #85
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #85 - #25 = 60
505 17 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #943 = 55
453 17 + Kỳ gần nhất: #1002
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1002 - #1001 = 1
3846 17 + Kỳ gần nhất: #1026
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1026 - #1021 = 5
933 17 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #840 = 127
4919 17 + Kỳ gần nhất: #463
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #463 - #425 = 38
5117 17 + Kỳ gần nhất: #877
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #877 - #867 = 10
1345 17 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #917 = 54
4652 17 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #582 = 416
3446 17 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #980 = 18
352 17 + Kỳ gần nhất: #469
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #469 - #390 = 79
121 17 + Kỳ gần nhất: #901
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #901 - #698 = 203
818 17 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #995 = 1
421 17 + Kỳ gần nhất: #793
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #793 - #780 = 13
2417 17 + Kỳ gần nhất: #756
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #756 - #715 = 41
103 17 + Kỳ gần nhất: #518
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #518 - #263 = 255
319 17 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #956 = 40
1526 17 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #961 = 10
1123 17 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #835 = 67
4931 17 + Kỳ gần nhất: #645
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #645 - #491 = 154
449 17 + Kỳ gần nhất: #528
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #528 - #297 = 231
221 17 + Kỳ gần nhất: #793
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #793 - #631 = 162
1949 17 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #660 = 306
1220 17 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #609 = 427
4623 17 + Kỳ gần nhất: #666
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #666 - #653 = 13
2755 17 + Kỳ gần nhất: #1035
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1035 - #1015 = 20
2019 17 + Kỳ gần nhất: #1005
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1005 - #557 = 448
622 17 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #859 = 72
3243 17 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #778 = 196
445 17 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #843 = 60
3547 17 + Kỳ gần nhất: #1024
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1024 - #882 = 142
1352 17 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #917 = 95
4735 17 + Kỳ gần nhất: #935
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #935 - #756 = 179
5126 17 + Kỳ gần nhất: #248
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #248 - #132 = 116
4335 17 + Kỳ gần nhất: #935
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #935 - #895 = 40
944 17 + Kỳ gần nhất: #876
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #876 - #829 = 47
312 17 + Kỳ gần nhất: #454
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #454 - #347 = 107
3323 17 + Kỳ gần nhất: #840
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #840 - #664 = 176
4332 17 + Kỳ gần nhất: #265
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #265 - #20 = 245
2527 17 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #975 = 61
3722 17 + Kỳ gần nhất: #676
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #676 - #626 = 50
122 17 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #875 = 125
919 17 + Kỳ gần nhất: #739
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #739 - #688 = 51
5513 17 + Kỳ gần nhất: #989
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #989 - #846 = 143
2333 17 + Kỳ gần nhất: #1023
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1023 - #942 = 81
401 17 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #1025 = 9
447 17 + Kỳ gần nhất: #937
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #937 - #916 = 21
269 17 + Kỳ gần nhất: #637
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #637 - #571 = 66
4513 17 + Kỳ gần nhất: #386
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #386 - #174 = 212
2612 17 + Kỳ gần nhất: #558
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #558 - #461 = 97
2012 17 + Kỳ gần nhất: #558
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #558 - #501 = 57
3723 17 + Kỳ gần nhất: #840
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #840 - #764 = 76
3543 17 + Kỳ gần nhất: #1024
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1024 - #866 = 158
4855 17 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #963 = 64
235 17 + Kỳ gần nhất: #1024
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1024 - #966 = 58
610 17 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #870 = 61
413 17 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #941 = 51
404 17 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #957 = 55
1318 17 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #823 = 169
4314 17 + Kỳ gần nhất: #1024
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1024 - #1007 = 17
953 17 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #962 = 5
2745 17 + Kỳ gần nhất: #1035
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1035 - #910 = 125
474 17 + Kỳ gần nhất: #458
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #458 - #454 = 4
3649 17 + Kỳ gần nhất: #1006
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1006 - #904 = 102
4714 17 + Kỳ gần nhất: #1024
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1024 - #950 = 74
1751 17 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #877 = 56
1454 16 + Kỳ gần nhất: #1015
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1015 - #864 = 151
354 16 + Kỳ gần nhất: #359
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #359 - #135 = 224
5029 16 + Kỳ gần nhất: #659
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #659 - #635 = 24
169 16 + Kỳ gần nhất: #960
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #960 - #701 = 259
251 16 + Kỳ gần nhất: #693
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #693 - #631 = 62
194 16 + Kỳ gần nhất: #688
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #688 - #561 = 127
2647 16 + Kỳ gần nhất: #968
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #968 - #802 = 166
4713 16 + Kỳ gần nhất: #386
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #386 - #261 = 125
2140 16 + Kỳ gần nhất: #1032
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1032 - #775 = 257
5523 16 + Kỳ gần nhất: #1015
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1015 - #853 = 162
4036 16 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #829 = 57
1836 16 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #854 = 32
828 16 + Kỳ gần nhất: #884
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #884 - #797 = 87
3020 16 + Kỳ gần nhất: #812
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #812 - #611 = 201
38 16 + Kỳ gần nhất: #1017
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1017 - #996 = 21
23 16 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #921 = 35
17 16 + Kỳ gần nhất: #1014
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1014 - #959 = 55
351 16 + Kỳ gần nhất: #960
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #960 - #938 = 22
4223 16 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #920 = 36
1841 16 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #832 = 54
3331 16 + Kỳ gần nhất: #813
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #813 - #771 = 42
5349 16 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #767 = 195
2130 16 + Kỳ gần nhất: #880
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #880 - #843 = 37
4136 16 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #812 = 74
2829 16 + Kỳ gần nhất: #959
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #959 - #797 = 162
433 16 + Kỳ gần nhất: #818
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #818 - #729 = 89
751 16 + Kỳ gần nhất: #960
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #960 - #868 = 92
4755 16 + Kỳ gần nhất: #963
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #963 - #827 = 136
419 16 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #661 = 305
1428 16 + Kỳ gần nhất: #959
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #959 - #741 = 218
3821 16 + Kỳ gần nhất: #1014
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1014 - #848 = 166
2915 16 + Kỳ gần nhất: #361
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #361 - #291 = 70
263 16 + Kỳ gần nhất: #818
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #818 - #571 = 247
455 16 + Kỳ gần nhất: #961
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #961 - #612 = 349
1631 16 + Kỳ gần nhất: #1032
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1032 - #883 = 149
1427 16 + Kỳ gần nhất: #1015
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1015 - #984 = 31
1051 16 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #760 = 205
2447 16 + Kỳ gần nhất: #963
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #963 - #923 = 40
321 16 + Kỳ gần nhất: #1032
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1032 - #996 = 36
41 16 + Kỳ gần nhất: #149
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #149 - #71 = 78
5141 16 + Kỳ gần nhất: #684
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #684 - #674 = 10
3423 16 + Kỳ gần nhất: #296
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #296 - #149 = 147
342 16 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #729 = 227
3439 16 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #955 = 70
1938 16 + Kỳ gần nhất: #1026
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1026 - #774 = 252
399 16 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #1018 = 7
4953 16 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #1011 = 14
125 16 + Kỳ gần nhất: #924
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #924 - #768 = 156
4529 16 + Kỳ gần nhất: #925
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #925 - #874 = 51
4629 16 + Kỳ gần nhất: #925
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #925 - #901 = 24
3949 16 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #974 = 51
4448 16 + Kỳ gần nhất: #926
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #926 - #902 = 24
5440 16 + Kỳ gần nhất: #898
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #898 - #882 = 16
248 16 + Kỳ gần nhất: #927
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #927 - #912 = 15
4340 16 + Kỳ gần nhất: #929
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #929 - #621 = 308
4549 16 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #855 = 175
4349 16 + Kỳ gần nhất: #929
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #929 - #916 = 13
2945 16 + Kỳ gần nhất: #749
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #749 - #663 = 86
1516 16 + Kỳ gần nhất: #897
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #897 - #883 = 14
2429 16 + Kỳ gần nhất: #797
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #797 - #685 = 112
3928 16 + Kỳ gần nhất: #930
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #930 - #884 = 46
4021 16 + Kỳ gần nhất: #231
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #231 - #141 = 90
2252 16 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #819 = 112
5034 16 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #907 = 24
3524 16 + Kỳ gần nhất: #232
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #232 - #173 = 59
5545 16 + Kỳ gần nhất: #932
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #932 - #930 = 2
3540 16 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #882 = 51
4955 16 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #860 = 170
2713 16 + Kỳ gần nhất: #753
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #753 - #750 = 3
4947 16 + Kỳ gần nhất: #239
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #239 - #178 = 61
482 16 + Kỳ gần nhất: #912
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #912 - #905 = 7
288 16 + Kỳ gần nhất: #207
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #207 - #179 = 28
4726 16 + Kỳ gần nhất: #907
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #907 - #779 = 128
1523 16 + Kỳ gần nhất: #908
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #908 - #789 = 119
423 16 + Kỳ gần nhất: #909
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #909 - #729 = 180
523 16 + Kỳ gần nhất: #909
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #909 - #830 = 79
513 16 + Kỳ gần nhất: #909
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #909 - #889 = 20
1119 16 + Kỳ gần nhất: #906
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #906 - #743 = 163
1145 16 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #811 = 99
3133 16 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #883 = 27
2926 16 + Kỳ gần nhất: #779
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #779 - #457 = 322
377 16 + Kỳ gần nhất: #913
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #913 - #655 = 258
3934 16 + Kỳ gần nhất: #755
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #755 - #549 = 206
3016 16 + Kỳ gần nhất: #769
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #769 - #696 = 73
2315 16 + Kỳ gần nhất: #219
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #219 - #168 = 51
3618 16 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #886 = 143
3143 16 + Kỳ gần nhất: #916
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #916 - #847 = 69
2814 16 + Kỳ gần nhất: #762
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #762 - #741 = 21
4749 16 + Kỳ gần nhất: #916
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #916 - #914 = 2
4441 16 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #766 = 136
1327 16 + Kỳ gần nhất: #1026
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1026 - #987 = 39
1239 16 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #901 = 17
71 16 + Kỳ gần nhất: #901
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #901 - #841 = 60
3841 16 + Kỳ gần nhất: #1026
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1026 - #887 = 139
1815 16 + Kỳ gần nhất: #746
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #746 - #550 = 196
392 16 + Kỳ gần nhất: #744
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #744 - #712 = 32
4844 16 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #926 = 29
32 16 + Kỳ gần nhất: #889
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #889 - #708 = 181
3355 16 + Kỳ gần nhất: #1020
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1020 - #752 = 268
117 16 + Kỳ gần nhất: #809
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #809 - #731 = 78
135 16 + Kỳ gần nhất: #1001
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1001 - #983 = 18
2510 16 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #870 = 80
2751 16 + Kỳ gần nhất: #1019
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1019 - #987 = 32
4917 16 + Kỳ gần nhất: #715
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #715 - #597 = 118
4118 16 + Kỳ gần nhất: #714
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #714 - #673 = 41
422 16 + Kỳ gần nhất: #1019
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1019 - #937 = 82
1016 16 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #862 = 89
3021 16 + Kỳ gần nhất: #327
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #327 - #278 = 49
5414 16 + Kỳ gần nhất: #331
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #331 - #300 = 31
1615 16 + Kỳ gần nhất: #947
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #947 - #883 = 64
3513 16 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #988 = 43
3641 16 + Kỳ gần nhất: #887
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #887 - #886 = 1
2030 16 + Kỳ gần nhất: #1018
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1018 - #976 = 42
939 16 + Kỳ gần nhất: #1018
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1018 - #973 = 45
1630 16 + Kỳ gần nhất: #702
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #702 - #696 = 6
1450 16 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #900 = 53
946 16 + Kỳ gần nhất: #701
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #701 - #666 = 35
2625 16 + Kỳ gần nhất: #346
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #346 - #313 = 33
287 16 + Kỳ gần nhất: #887
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #887 - #731 = 156
3448 16 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #853 = 102
3444 16 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #914 = 41
5127 16 + Kỳ gần nhất: #717
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #717 - #699 = 18
343 16 + Kỳ gần nhất: #1020
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1020 - #889 = 131
535 16 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #983 = 47
2819 16 + Kỳ gần nhất: #733
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #733 - #708 = 25
5533 16 + Kỳ gần nhất: #742
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #742 - #719 = 23
4028 16 + Kỳ gần nhất: #741
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #741 - #682 = 59
3427 16 + Kỳ gần nhất: #740
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #740 - #732 = 8
4530 16 + Kỳ gần nhất: #269
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #269 - #162 = 107
83 16 + Kỳ gần nhất: #896
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #896 - #725 = 171
916 16 + Kỳ gần nhất: #896
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #896 - #701 = 195
3851 16 + Kỳ gần nhất: #938
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #938 - #923 = 15
1529 16 + Kỳ gần nhất: #939
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #939 - #783 = 156
224 16 + Kỳ gần nhất: #271
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #271 - #228 = 43
2710 16 + Kỳ gần nhất: #806
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #806 - #740 = 66
4043 16 + Kỳ gần nhất: #941
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #941 - #682 = 259
5332 16 + Kỳ gần nhất: #894
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #894 - #854 = 40
2355 16 + Kỳ gần nhất: #946
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #946 - #893 = 53
59 16 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #831 = 112
3541 16 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #890 = 141
3842 16 + Kỳ gần nhất: #1021
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1021 - #988 = 33
4144 16 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #936 = 95
2334 16 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #908 = 36
5110 16 + Kỳ gần nhất: #721
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #721 - #649 = 72
2113 16 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #964 = 67
469 16 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #701 = 244
2946 16 + Kỳ gần nhất: #1021
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1021 - #901 = 120
95 16 + Kỳ gần nhất: #297
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #297 - #225 = 72
517 16 + Kỳ gần nhất: #311
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #311 - #164 = 147
3431 16 + Kỳ gần nhất: #969
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #969 - #556 = 413
2924 16 + Kỳ gần nhất: #147
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #147 - #127 = 20
5228 16 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #979 = 3
3055 16 + Kỳ gần nhất: #867
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #867 - #846 = 21
2852 16 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #963 = 13
2734 16 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #968 = 25
4532 16 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #928 = 48
3253 16 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #894 = 87
4943 16 + Kỳ gần nhất: #1011
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1011 - #916 = 95
2840 16 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #898 = 78
2519 16 + Kỳ gần nhất: #631
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #631 - #382 = 249
4217 16 + Kỳ gần nhất: #510
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #510 - #342 = 168
2342 16 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #983 = 50
5550 16 + Kỳ gần nhất: #867
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #867 - #853 = 14
3045 16 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #696 = 280
1928 16 + Kỳ gần nhất: #1004
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1004 - #906 = 98
4045 16 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #621 = 355
3245 16 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #930 = 51
5113 16 + Kỳ gần nhất: #609
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #609 - #288 = 321
326 16 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #996 = 4
3819 16 + Kỳ gần nhất: #631
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #631 - #629 = 2
1853 16 + Kỳ gần nhất: #854
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #854 - #806 = 48
3229 16 + Kỳ gần nhất: #874
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #874 - #765 = 109
1025 16 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #870 = 105
1351 16 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #964 = 23
5254 16 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #979 = 2
1234 16 + Kỳ gần nhất: #860
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #860 - #850 = 10
4555 16 + Kỳ gần nhất: #1035
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1035 - #630 = 405
1027 16 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #806 = 169
3542 16 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #983 = 11
2138 16 + Kỳ gần nhất: #845
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #845 - #830 = 15
3040 16 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #879 = 133
352 16 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #909 = 103
5519 16 + Kỳ gần nhất: #561
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #561 - #552 = 9
2714 16 + Kỳ gần nhất: #610
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #610 - #249 = 361
351 16 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #983 = 16
3450 16 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #969 = 29
5222 16 + Kỳ gần nhất: #546
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #546 - #531 = 15
4515 16 + Kỳ gần nhất: #499
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #499 - #479 = 20
3640 16 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #1032 = 2
728 16 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #959 = 20
737 16 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #960 = 19
641 16 + Kỳ gần nhất: #989
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #989 - #968 = 21
3353 16 + Kỳ gần nhất: #1005
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1005 - #934 = 71
554 16 + Kỳ gần nhất: #612
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #612 - #599 = 13
184 16 + Kỳ gần nhất: #549
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #549 - #458 = 91
3520 16 + Kỳ gần nhất: #611
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #611 - #467 = 144
2411 16 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #590 = 390
2526 16 + Kỳ gần nhất: #1010
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1010 - #911 = 99
3643 16 + Kỳ gần nhất: #1009
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1009 - #941 = 68
4540 16 + Kỳ gần nhất: #553
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #553 - #545 = 8
1335 16 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #971 = 17
239 16 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #927 = 64
711 16 + Kỳ gần nhất: #868
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #868 - #809 = 59
4138 16 + Kỳ gần nhất: #478
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #478 - #393 = 85
3644 16 + Kỳ gần nhất: #1009
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1009 - #881 = 128
2839 16 + Kỳ gần nhất: #871
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #871 - #865 = 6
4724 16 + Kỳ gần nhất: #67
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #67 - #46 = 21
4135 16 + Kỳ gần nhất: #872
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #872 - #645 = 227
4054 16 + Kỳ gần nhất: #857
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #857 - #775 = 82
1742 16 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #951 = 37
416 16 + Kỳ gần nhất: #114
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #114 - #73 = 41
1946 16 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #993 = 40
2932 16 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #911 = 66
418 16 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #912 = 80
4611 16 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #950 = 30
4939 16 + Kỳ gần nhất: #856
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #856 - #790 = 66
357 16 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #894 = 94
213 16 + Kỳ gần nhất: #141
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #141 - #72 = 69
1146 16 + Kỳ gần nhất: #1006
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1006 - #980 = 26
4030 16 + Kỳ gần nhất: #536
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #536 - #405 = 131
1955 16 + Kỳ gần nhất: #1003
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1003 - #660 = 343
5318 16 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #806 = 166
5333 16 + Kỳ gần nhất: #1002
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1002 - #967 = 35
1925 16 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #798 = 235
5055 16 + Kỳ gần nhất: #1003
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1003 - #998 = 5
2629 16 + Kỳ gần nhất: #1008
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1008 - #842 = 166
3412 16 + Kỳ gần nhất: #450
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #450 - #433 = 17
1124 16 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #629 = 343
1518 16 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #550 = 422
1911 16 + Kỳ gần nhất: #523
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #523 - #519 = 4
1321 16 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #964 = 7
1347 16 + Kỳ gần nhất: #1013
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1013 - #1005 = 8
5547 16 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #963 = 34
4331 16 + Kỳ gần nhất: #847
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #847 - #720 = 127
2035 16 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #943 = 42
4945 16 + Kỳ gần nhất: #90
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #90 - #89 = 1
827 16 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #993 = 4
1545 16 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #822 = 149
48 16 + Kỳ gần nhất: #1001
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1001 - #904 = 97
4511 16 + Kỳ gần nhất: #523
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #523 - #225 = 298
5240 16 + Kỳ gần nhất: #863
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #863 - #703 = 160
2042 16 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #922 = 62
5230 16 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #874 = 96
14 16 + Kỳ gần nhất: #1001
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1001 - #928 = 73
435 16 + Kỳ gần nhất: #1001
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1001 - #966 = 35
4619 16 + Kỳ gần nhất: #441
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #441 - #116 = 325
4220 16 + Kỳ gần nhất: #822
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #822 - #817 = 5
4035 16 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #882 = 103
5014 16 + Kỳ gần nhất: #443
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #443 - #409 = 34
3455 16 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #893 = 105
2950 16 + Kỳ gần nhất: #842
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #842 - #838 = 4
2435 16 + Kỳ gần nhất: #1001
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1001 - #878 = 123
5249 16 + Kỳ gần nhất: #92
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #92 - #57 = 35
4052 16 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #985 = 27
355 16 + Kỳ gần nhất: #866
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #866 - #743 = 123
218 16 + Kỳ gần nhất: #459
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #459 - #430 = 29
1749 16 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #962 = 33
3134 16 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #969 = 26
4235 16 + Kỳ gần nhất: #533
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #533 - #410 = 123
735 16 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #683 = 300
3116 16 + Kỳ gần nhất: #639
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #639 - #350 = 289
4151 16 + Kỳ gần nhất: #1008
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1008 - #861 = 147
3052 16 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #970 = 42
5534 16 + Kỳ gần nhất: #532
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #532 - #482 = 50
4952 16 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #855 = 135
629 16 + Kỳ gần nhất: #986
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #986 - #837 = 149
821 16 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #800 = 196
1336 15 + Kỳ gần nhất: #1006
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1006 - #952 = 54
3555 15 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #999 = 31
4155 15 + Kỳ gần nhất: #989
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #989 - #760 = 229
5234 15 + Kỳ gần nhất: #941
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #941 - #931 = 10
3338 15 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #899 = 86
3931 15 + Kỳ gần nhất: #770
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #770 - #532 = 238
128 15 + Kỳ gần nhất: #1023
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1023 - #959 = 64
5416 15 + Kỳ gần nhất: #862
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #862 - #857 = 5
5135 15 + Kỳ gần nhất: #739
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #739 - #649 = 90
819 15 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #996 = 3
2544 15 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #950 = 86
154 15 + Kỳ gần nhất: #1023
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1023 - #965 = 58
4935 15 + Kỳ gần nhất: #290
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #290 - #232 = 58
5427 15 + Kỳ gần nhất: #740
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #740 - #439 = 301
3122 15 + Kỳ gần nhất: #734
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #734 - #531 = 203
1235 15 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #872 = 113
2817 15 + Kỳ gần nhất: #189
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #189 - #179 = 10
3246 15 + Kỳ gần nhất: #1022
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1022 - #974 = 48
2251 15 + Kỳ gần nhất: #914
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #914 - #658 = 256
58 15 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #777 = 166
463 15 + Kỳ gần nhất: #729
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #729 - #635 = 94
4744 15 + Kỳ gần nhất: #914
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #914 - #779 = 135
5438 15 + Kỳ gần nhất: #986
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #986 - #871 = 115
3733 15 + Kỳ gần nhất: #942
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #942 - #782 = 160
1420 15 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #936 = 71
1116 15 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #947 = 60
2538 15 + Kỳ gần nhất: #986
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #986 - #899 = 87
127 15 + Kỳ gần nhất: #913
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #913 - #862 = 51
1342 15 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #861 = 127
427 15 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #606 = 382
1155 15 + Kỳ gần nhất: #895
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #895 - #892 = 3
5022 15 + Kỳ gần nhất: #937
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #937 - #931 = 6
329 15 + Kỳ gần nhất: #939
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #939 - #835 = 104
1322 15 + Kỳ gần nhất: #1006
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1006 - #920 = 86
2123 15 + Kỳ gần nhất: #1023
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1023 - #880 = 143
177 15 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #962 = 26
4037 15 + Kỳ gần nhất: #1022
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1022 - #741 = 281
1118 15 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #873 = 134
2250 15 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #878 = 53
3515 15 + Kỳ gần nhất: #805
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #805 - #774 = 31
162 15 + Kỳ gần nhất: #534
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #534 - #438 = 96
438 15 + Kỳ gần nhất: #1002
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1002 - #957 = 45
2231 15 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #994 = 1
5255 15 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #963 = 35
551 15 + Kỳ gần nhất: #923
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #923 - #919 = 4
3825 15 + Kỳ gần nhất: #899
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #899 - #803 = 96
3329 15 + Kỳ gần nhất: #925
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #925 - #797 = 128
3337 15 + Kỳ gần nhất: #925
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #925 - #821 = 104
293 15 + Kỳ gần nhất: #518
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #518 - #355 = 163
4013 15 + Kỳ gần nhất: #753
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #753 - #481 = 272
4518 15 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #873 = 157
1544 15 + Kỳ gần nhất: #926
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #926 - #722 = 204
3940 15 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #991 = 34
3538 15 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #985 = 9
3453 15 + Kỳ gần nhất: #1025
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1025 - #972 = 53
3452 15 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #979 = 19
1832 15 + Kỳ gần nhất: #854
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #854 - #727 = 127
2451 15 + Kỳ gần nhất: #923
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #923 - #879 = 44
502 15 + Kỳ gần nhất: #853
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #853 - #845 = 8
21 15 + Kỳ gần nhất: #752
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #752 - #469 = 283
414 15 + Kỳ gần nhất: #464
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #464 - #362 = 102
5552 15 + Kỳ gần nhất: #760
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #760 - #747 = 13
113 15 + Kỳ gần nhất: #518
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #518 - #470 = 48
3854 15 + Kỳ gần nhất: #1026
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1026 - #986 = 40
512 15 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #843 = 75
515 15 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #690 = 308
458 15 + Kỳ gần nhất: #917
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #917 - #800 = 117
3648 15 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #905 = 124
2532 15 + Kỳ gần nhất: #919
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #919 - #911 = 8
3150 15 + Kỳ gần nhất: #1003
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1003 - #770 = 233
4731 15 + Kỳ gần nhất: #757
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #757 - #531 = 226
2914 15 + Kỳ gần nhất: #762
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #762 - #707 = 55
2754 15 + Kỳ gần nhất: #1026
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1026 - #932 = 94
1314 15 + Kỳ gần nhất: #900
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #900 - #846 = 54
215 15 + Kỳ gần nhất: #843
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #843 - #747 = 96
4417 15 + Kỳ gần nhất: #756
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #756 - #620 = 136
4247 15 + Kỳ gần nhất: #916
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #916 - #906 = 10
3142 15 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #916 = 78
125 15 + Kỳ gần nhất: #843
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #843 - #826 = 17
384 15 + Kỳ gần nhất: #453
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #453 - #445 = 8
2643 15 + Kỳ gần nhất: #934
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #934 - #842 = 92
232 15 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #982 = 9
3955 15 + Kỳ gần nhất: #1035
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1035 - #901 = 134
2739 15 + Kỳ gần nhất: #1035
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1035 - #837 = 198
4039 15 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #918 = 73
3551 15 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #895 = 38
244 15 + Kỳ gần nhất: #549
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #549 - #313 = 236
3833 15 + Kỳ gần nhất: #1002
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1002 - #899 = 103
462 15 + Kỳ gần nhất: #744
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #744 - #647 = 97
2120 15 + Kỳ gần nhất: #747
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #747 - #539 = 208
4544 15 + Kỳ gần nhất: #1035
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1035 - #706 = 329
533 15 + Kỳ gần nhất: #896
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #896 - #889 = 7
2132 15 + Kỳ gần nhất: #859
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #859 - #682 = 177
4327 15 + Kỳ gần nhất: #551
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #551 - #233 = 318
712 15 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #913 = 114
4347 15 + Kỳ gần nhất: #1024
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1024 - #823 = 201
2427 15 + Kỳ gần nhất: #936
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #936 - #810 = 126
3812 15 + Kỳ gần nhất: #101
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #101 - #61 = 40
4916 15 + Kỳ gần nhất: #857
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #857 - #704 = 153
1231 15 + Kỳ gần nhất: #1004
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1004 - #844 = 160
265 15 + Kỳ gần nhất: #842
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #842 - #628 = 214
3632 15 + Kỳ gần nhất: #928
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #928 - #854 = 74
136 15 + Kỳ gần nhất: #928
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #928 - #881 = 47
5432 15 + Kỳ gần nhất: #928
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #928 - #890 = 38
5136 15 + Kỳ gần nhất: #854
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #854 - #826 = 28
2049 15 + Kỳ gần nhất: #929
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #929 - #812 = 117
1811 15 + Kỳ gần nhất: #763
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #763 - #709 = 54
328 15 + Kỳ gần nhất: #459
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #459 - #318 = 141
259 15 + Kỳ gần nhất: #748
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #748 - #666 = 82
396 15 + Kỳ gần nhất: #500
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #500 - #58 = 442
2552 15 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #919 = 117
2724 15 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #936 = 57
5124 15 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #854 = 139
2034 15 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #638 = 293
2021 15 + Kỳ gần nhất: #539
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #539 - #486 = 53
613 15 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #989 = 3
3549 15 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #966 = 64
3144 15 + Kỳ gần nhất: #766
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #766 - #654 = 112
13 15 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #877 = 123
346 15 + Kỳ gần nhất: #1022
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1022 - #804 = 218
1238 15 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #985 = 42
330 15 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #732 = 280
5137 15 + Kỳ gần nhất: #1016
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1016 - #960 = 56
519 15 + Kỳ gần nhất: #960
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #960 - #861 = 99
5422 15 + Kỳ gần nhất: #487
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #487 - #421 = 66
4326 15 + Kỳ gần nhất: #828
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #828 - #818 = 10
1429 15 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #809 = 166
138 15 + Kỳ gần nhất: #1028
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1028 - #917 = 111
5515 15 + Kỳ gần nhất: #961
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #961 - #939 = 22
4948 15 + Kỳ gần nhất: #369
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #369 - #276 = 93
717 15 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #672 = 290
1651 15 + Kỳ gần nhất: #960
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #960 - #765 = 195
1753 15 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #828 = 134
3740 15 + Kỳ gần nhất: #1032
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1032 - #929 = 103
4537 15 + Kỳ gần nhất: #681
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #681 - #645 = 36
925 15 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #908 = 54
223 15 + Kỳ gần nhất: #680
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #680 - #571 = 109
68 15 + Kỳ gần nhất: #1001
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1001 - #836 = 165
548 15 + Kỳ gần nhất: #1028
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1028 - #1009 = 19
3420 15 + Kỳ gần nhất: #638
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #638 - #517 = 121
1531 15 + Kỳ gần nhất: #883
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #883 - #852 = 31
2219 15 + Kỳ gần nhất: #631
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #631 - #559 = 72
1340 15 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #929 = 83
2646 15 + Kỳ gần nhất: #1028
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1028 - #1010 = 18
322 15 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #966 = 11
1522 15 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #865 = 92
420 15 + Kỳ gần nhất: #1002
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1002 - #611 = 391
2014 15 + Kỳ gần nhất: #832
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #832 - #517 = 315
5045 15 + Kỳ gần nhất: #489
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #489 - #439 = 50
4849 15 + Kỳ gần nhất: #1011
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1011 - #807 = 204
4337 15 + Kỳ gần nhất: #625
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #625 - #585 = 40
528 15 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #757 = 201
424 15 + Kỳ gần nhất: #1001
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1001 - #549 = 452
2654 15 + Kỳ gần nhất: #1028
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1028 - #882 = 146
4041 15 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #786 = 100
4734 15 + Kỳ gần nhất: #360
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #360 - #239 = 121
86 15 + Kỳ gần nhất: #479
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #479 - #275 = 204
4431 15 + Kỳ gần nhất: #813
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #813 - #654 = 159
424 15 + Kỳ gần nhất: #362
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #362 - #342 = 20
12 15 + Kỳ gần nhất: #959
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #959 - #752 = 207
114 15 + Kỳ gần nhất: #959
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #959 - #888 = 71
164 15 + Kỳ gần nhất: #688
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #688 - #639 = 49
1024 15 + Kỳ gần nhất: #963
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #963 - #659 = 304
1922 15 + Kỳ gần nhất: #819
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #819 - #631 = 188
1649 15 + Kỳ gần nhất: #1028
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1028 - #704 = 324
749 15 + Kỳ gần nhất: #1014
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1014 - #962 = 52
2254 15 + Kỳ gần nhất: #878
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #878 - #850 = 28
4350 15 + Kỳ gần nhất: #878
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #878 - #842 = 36
1334 15 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #941 = 30
136 15 + Kỳ gần nhất: #400
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #400 - #280 = 120
31 15 + Kỳ gần nhất: #143
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #143 - #50 = 93
3211 15 + Kỳ gần nhất: #385
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #385 - #167 = 218
4946 15 + Kỳ gần nhất: #396
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #396 - #387 = 9
1535 15 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #852 = 119
4837 15 + Kỳ gần nhất: #646
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #646 - #625 = 21
5116 15 + Kỳ gần nhất: #644
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #644 - #366 = 278
416 15 + Kỳ gần nhất: #825
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #825 - #692 = 133
4010 15 + Kỳ gần nhất: #648
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #648 - #621 = 27
813 15 + Kỳ gần nhất: #1013
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1013 - #917 = 96
4541 15 + Kỳ gần nhất: #146
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #146 - #69 = 77
4447 15 + Kỳ gần nhất: #1013
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1013 - #950 = 63
1413 15 + Kỳ gần nhất: #386
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #386 - #326 = 60
3447 15 + Kỳ gần nhất: #968
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #968 - #947 = 21
5031 15 + Kỳ gần nhất: #969
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #969 - #770 = 199
4213 15 + Kỳ gần nhất: #380
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #380 - #325 = 55
526 15 + Kỳ gần nhất: #907
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #907 - #828 = 79
3139 15 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #930 = 43
951 15 + Kỳ gần nhất: #964
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #964 - #960 = 4
5455 15 + Kỳ gần nhất: #1015
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1015 - #1009 = 6
3941 15 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #922 = 51
3147 15 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #916 = 57
3413 15 + Kỳ gần nhất: #404
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #404 - #392 = 12
4649 15 + Kỳ gần nhất: #1028
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1028 - #974 = 54
5048 15 + Kỳ gần nhất: #374
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #374 - #369 = 5
5426 15 + Kỳ gần nhất: #375
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #375 - #227 = 148
5451 15 + Kỳ gần nhất: #964
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #964 - #946 = 18
1040 15 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #991 = 21
5154 15 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #964 = 1
1654 15 + Kỳ gần nhất: #1028
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1028 - #981 = 47
2213 15 + Kỳ gần nhất: #380
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #380 - #228 = 152
1054 15 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #890 = 75
2418 15 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #869 = 103
4140 15 + Kỳ gần nhất: #786
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #786 - #775 = 11
3748 15 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #953 = 12
3112 15 + Kỳ gần nhất: #403
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #403 - #281 = 122
3751 15 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #960 = 5
4415 15 + Kỳ gần nhất: #722
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #722 - #529 = 193
2738 15 + Kỳ gần nhất: #1026
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1026 - #1000 = 26
442 15 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #928 = 28
3221 15 + Kỳ gần nhất: #434
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #434 - #394 = 40
4139 15 + Kỳ gần nhất: #1008
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1008 - #973 = 35
3927 15 + Kỳ gần nhất: #321
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #321 - #211 = 110
285 15 + Kỳ gần nhất: #170
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #170 - #53 = 117
251 15 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #895 = 87
1555 15 + Kỳ gần nhất: #1020
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1020 - #599 = 421
2722 15 + Kỳ gần nhất: #1019
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1019 - #1000 = 19
2227 15 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #920 = 80
2640 15 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #911 = 37
250 15 + Kỳ gần nhất: #845
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #845 - #352 = 493
322 15 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #913 = 87
1038 15 + Kỳ gần nhất: #834
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #834 - #735 = 99
4550 15 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #937 = 44
2135 15 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #983 = 48
3218 15 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #727 = 302
3254 15 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #890 = 91
353 15 + Kỳ gần nhất: #889
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #889 - #835 = 54
3651 15 + Kỳ gần nhất: #889
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #889 - #826 = 63
1728 15 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #763 = 188
3225 15 + Kỳ gần nhất: #116
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #116 - #106 = 10
63 15 + Kỳ gần nhất: #185
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #185 - #180 = 5
311 15 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #835 = 75
246 15 + Kỳ gần nhất: #836
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #836 - #441 = 395
3810 15 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #834 = 110
3835 15 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #774 = 211
3236 15 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #773 = 256
3827 15 + Kỳ gần nhất: #580
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #580 - #562 = 18
85 15 + Kỳ gần nhất: #170
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #170 - #126 = 44
361 15 + Kỳ gần nhất: #1034
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1034 - #928 = 106
943 15 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #840 = 144
2743 15 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #781 = 203
541 15 + Kỳ gần nhất: #299
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #299 - #34 = 265
742 15 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #581 = 402
3521 15 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #971 = 12
2936 15 + Kỳ gần nhất: #1021
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1021 - #762 = 259
2215 15 + Kỳ gần nhất: #865
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #865 - #783 = 82
2321 15 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #880 = 103
2955 15 + Kỳ gần nhất: #946
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #946 - #719 = 227
36 15 + Kỳ gần nhất: #1020
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1020 - #921 = 99
521 15 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #843 = 140
5535 15 + Kỳ gần nhất: #592
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #592 - #425 = 167
2134 15 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #969 = 11
512 15 + Kỳ gần nhất: #889
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #889 - #752 = 137
1132 15 + Kỳ gần nhất: #868
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #868 - #859 = 9
845 15 + Kỳ gần nhất: #871
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #871 - #658 = 213
2933 15 + Kỳ gần nhất: #833
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #833 - #797 = 36
4231 15 + Kỳ gần nhất: #616
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #616 - #432 = 184
4026 15 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #948 = 52
5225 15 + Kỳ gần nhất: #954
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #954 - #919 = 35
1744 15 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #681 = 274
5511 15 + Kỳ gần nhất: #350
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #350 - #224 = 126
2439 15 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #748 = 207
3745 15 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #925 = 53
4836 15 + Kỳ gần nhất: #905
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #905 - #881 = 24
1611 15 + Kỳ gần nhất: #350
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #350 - #345 = 5
441 15 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #711 = 245
1845 15 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #873 = 105
4145 15 + Kỳ gần nhất: #871
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #871 - #766 = 105
3512 15 + Kỳ gần nhất: #617
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #617 - #538 = 79
4445 15 + Kỳ gần nhất: #811
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #811 - #766 = 45
4920 15 + Kỳ gần nhất: #812
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #812 - #517 = 295
639 15 + Kỳ gần nhất: #1010
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1010 - #927 = 83
216 15 + Kỳ gần nhất: #905
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #905 - #897 = 8
4626 15 + Kỳ gần nhất: #1010
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1010 - #787 = 223
832 15 + Kỳ gần nhất: #778
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #778 - #716 = 62
1824 15 + Kỳ gần nhất: #869
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #869 - #854 = 15
2410 15 + Kỳ gần nhất: #869
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #869 - #659 = 210
5529 15 + Kỳ gần nhất: #702
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #702 - #424 = 278
4244 15 + Kỳ gần nhất: #1009
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1009 - #909 = 100
854 15 + Kỳ gần nhất: #1009
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1009 - #924 = 85
4850 15 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #853 = 100
5122 15 + Kỳ gần nhất: #1019
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1019 - #658 = 361
5554 15 + Kỳ gần nhất: #1009
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1009 - #946 = 63
3743 15 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #953 = 26
5043 15 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #842 = 111
3613 15 + Kỳ gần nhất: #952
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #952 - #941 = 11
204 15 + Kỳ gần nhất: #612
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #612 - #611 = 1
4743 15 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #738 = 215
238 14 + Kỳ gần nhất: #905
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #905 - #845 = 60
3018 14 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #867 = 162
3430 14 + Kỳ gần nhất: #190
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #190 - #38 = 152
221 14 + Kỳ gần nhất: #845
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #845 - #652 = 193
1915 14 + Kỳ gần nhất: #200
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #200 - #75 = 125
2931 14 + Kỳ gần nhất: #844
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #844 - #809 = 35
1019 14 + Kỳ gần nhất: #906
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #906 - #794 = 112
3318 14 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #891 = 138
245 14 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #828 = 75
2744 14 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #888 = 148
1227 14 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #997 = 39
3351 14 + Kỳ gần nhất: #877
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #877 - #854 = 23
3032 14 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #976 = 53
1514 14 + Kỳ gần nhất: #832
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #832 - #622 = 210
529 14 + Kỳ gần nhất: #831
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #831 - #755 = 76
5335 14 + Kỳ gần nhất: #872
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #872 - #767 = 105
29 14 + Kỳ gần nhất: #872
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #872 - #665 = 207
1840 14 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #867 = 19
2546 14 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #1010 = 23
2613 14 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #1028 = 3
5224 14 + Kỳ gần nhất: #810
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #810 - #747 = 63
1714 14 + Kỳ gần nhất: #161
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #161 - #94 = 67
3314 14 + Kỳ gần nhất: #832
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #832 - #762 = 70
1810 14 + Kỳ gần nhất: #869
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #869 - #864 = 5
4654 14 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #1028 = 5
297 14 + Kỳ gần nhất: #887
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #887 - #809 = 78
3123 14 + Kỳ gần nhất: #168
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #168 - #165 = 3
3154 14 + Kỳ gần nhất: #809
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #809 - #796 = 13
5436 14 + Kỳ gần nhất: #169
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #169 - #115 = 54
2554 14 + Kỳ gần nhất: #1033
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1033 - #986 = 47
3230 14 + Kỳ gần nhất: #830
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #830 - #769 = 61
2733 14 + Kỳ gần nhất: #891
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #891 - #664 = 227
5326 14 + Kỳ gần nhất: #828
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #828 - #644 = 184
317 14 + Kỳ gần nhất: #877
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #877 - #596 = 281
301 14 + Kỳ gần nhất: #143
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #143 - #77 = 66
3317 14 + Kỳ gần nhất: #877
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #877 - #863 = 14
5450 14 + Kỳ gần nhất: #878
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #878 - #483 = 395
5525 14 + Kỳ gần nhất: #827
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #827 - #815 = 12
2430 14 + Kỳ gần nhất: #879
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #879 - #828 = 51
3029 14 + Kỳ gần nhất: #874
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #874 - #838 = 36
2834 14 + Kỳ gần nhất: #885
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #885 - #824 = 61
337 14 + Kỳ gần nhất: #1032
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1032 - #939 = 93
1421 14 + Kỳ gần nhất: #881
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #881 - #880 = 1
494 14 + Kỳ gần nhất: #159
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #159 - #92 = 67
1519 14 + Kỳ gần nhất: #883
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #883 - #774 = 109
197 14 + Kỳ gần nhất: #883
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #883 - #794 = 89
1329 14 + Kỳ gần nhất: #874
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #874 - #797 = 77
154 14 + Kỳ gần nhất: #159
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #159 - #145 = 14
1830 14 + Kỳ gần nhất: #867
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #867 - #801 = 66
4733 14 + Kỳ gần nhất: #891
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #891 - #833 = 58
1148 14 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #724 = 178
1112 14 + Kỳ gần nhất: #898
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #898 - #820 = 78
1528 14 + Kỳ gần nhất: #897
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #897 - #865 = 32
1150 14 + Kỳ gần nhất: #842
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #842 - #763 = 79
2846 14 + Kỳ gần nhất: #898
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #898 - #727 = 171
2735 14 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #890 = 140
1154 14 + Kỳ gần nhất: #898
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #898 - #809 = 89
2039 14 + Kỳ gần nhất: #1035
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1035 - #1018 = 17
2555 14 + Kỳ gần nhất: #1035
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1035 - #1020 = 15
227 14 + Kỳ gần nhất: #897
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #897 - #836 = 61
295 14 + Kỳ gần nhất: #842
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #842 - #831 = 11
552 14 + Kỳ gần nhất: #853
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #853 - #846 = 7
5338 14 + Kỳ gần nhất: #177
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #177 - #166 = 11
518 14 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #709 = 321
1433 14 + Kỳ gần nhất: #900
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #900 - #762 = 138
4248 14 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #988 = 41
4218 14 + Kỳ gần nhất: #1029
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1029 - #984 = 45
5544 14 + Kỳ gần nhất: #1035
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1035 - #1009 = 26
359 14 + Kỳ gần nhất: #112
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #112 - #37 = 75
2815 14 + Kỳ gần nhất: #865
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #865 - #682 = 183
3316 14 + Kỳ gần nhất: #862
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #862 - #674 = 188
2644 14 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #948 = 83
1854 14 + Kỳ gần nhất: #864
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #864 - #560 = 304
2635 14 + Kỳ gần nhất: #1031
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1031 - #894 = 137
1046 14 + Kỳ gần nhất: #892
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #892 - #740 = 152
1733 14 + Kỳ gần nhất: #863
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #863 - #556 = 307
5310 14 + Kỳ gần nhất: #806
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #806 - #794 = 12
4625 14 + Kỳ gần nhất: #116
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #116 - #70 = 46
945 14 + Kỳ gần nhất: #840
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #840 - #701 = 139
255 14 + Kỳ gần nhất: #895
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #895 - #853 = 42
2930 14 + Kỳ gần nhất: #838
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #838 - #769 = 69
4838 14 + Kỳ gần nhất: #177
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #177 - #120 = 57
2749 14 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #987 = 43
2718 14 + Kỳ gần nhất: #1030
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1030 - #984 = 46
1130 14 + Kỳ gần nhất: #859
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #859 - #731 = 128
5133 14 + Kỳ gần nhất: #802
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #802 - #674 = 128
4610 14 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #740 = 210
46 14 + Kỳ gần nhất: #1001
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1001 - #992 = 9
176 14 + Kỳ gần nhất: #205
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #205 - #180 = 25
382 14 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #905 = 72
524 14 + Kỳ gần nhất: #1012
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1012 - #1002 = 10
1424 14 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #936 = 36
3920 14 + Kỳ gần nhất: #638
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #638 - #619 = 19
557 14 + Kỳ gần nhất: #634
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #634 - #482 = 152
4025 14 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #918 = 57
2830 14 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #762 = 214
2845 14 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #871 = 105
1343 14 + Kỳ gần nhất: #1011
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1011 - #941 = 70
3824 14 + Kỳ gần nhất: #629
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #629 - #610 = 19
3011 14 + Kỳ gần nhất: #422
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #422 - #405 = 17
92 14 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #872 = 105
1549 14 + Kỳ gần nhất: #623
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #623 - #599 = 24
626 14 + Kỳ gần nhất: #1010
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1010 - #992 = 18
1115 14 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #743 = 229
4430 14 + Kỳ gần nhất: #619
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #619 - #137 = 482
3946 14 + Kỳ gần nhất: #1010
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1010 - #974 = 36
3043 14 + Kỳ gần nhất: #846
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #846 - #828 = 18
646 14 + Kỳ gần nhất: #1010
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1010 - #836 = 174
3720 14 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #965 = 13
5526 14 + Kỳ gần nhất: #1010
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1010 - #379 = 631
3437 14 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #791 = 188
3728 14 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #865 = 114
3428 14 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #885 = 94
3443 14 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #934 = 45
1721 14 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #733 = 247
1511 14 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #743 = 237
1415 14 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #783 = 189
272 14 + Kỳ gần nhất: #647
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #647 - #460 = 187
1534 14 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #908 = 72
2452 14 + Kỳ gần nhất: #963
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #963 - #917 = 46
1828 14 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #954 = 4
254 14 + Kỳ gần nhất: #688
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #688 - #667 = 21
729 14 + Kỳ gần nhất: #959
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #959 - #745 = 214
394 14 + Kỳ gần nhất: #688
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #688 - #549 = 139
234 14 + Kỳ gần nhất: #688
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #688 - #541 = 147
2655 14 + Kỳ gần nhất: #961
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #961 - #930 = 31
2037 14 + Kỳ gần nhất: #1016
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1016 - #929 = 87
2633 14 + Kỳ gần nhất: #961
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #961 - #948 = 13
415 14 + Kỳ gần nhất: #961
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #961 - #957 = 4
1053 14 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #835 = 127
3326 14 + Kỳ gần nhất: #370
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #370 - #368 = 2
1837 14 + Kỳ gần nhất: #1016
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1016 - #864 = 152
3234 14 + Kỳ gần nhất: #675
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #675 - #602 = 73
3210 14 + Kỳ gần nhất: #648
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #648 - #642 = 6
1932 14 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #575 = 391
439 14 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #884 = 82
1417 14 + Kỳ gần nhất: #1015
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1015 - #741 = 274
3527 14 + Kỳ gần nhất: #664
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #664 - #366 = 298
4116 14 + Kỳ gần nhất: #661
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #661 - #651 = 10
1328 14 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #753 = 214
1311 14 + Kỳ gần nhất: #385
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #385 - #380 = 5
2638 14 + Kỳ gần nhất: #1014
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1014 - #907 = 107
621 14 + Kỳ gần nhất: #969
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #969 - #859 = 110
212 14 + Kỳ gần nhất: #394
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #394 - #222 = 172
130 14 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #838 = 132
4330 14 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #846 = 124
3654 14 + Kỳ gần nhất: #1009
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1009 - #882 = 127
4455 14 + Kỳ gần nhất: #1009
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1009 - #860 = 149
3834 14 + Kỳ gần nhất: #360
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #360 - #182 = 178
37 14 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #960 = 36
2235 14 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #878 = 116
2331 14 + Kỳ gần nhất: #1004
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1004 - #894 = 110
1221 14 + Kỳ gần nhất: #1004
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1004 - #843 = 161
5431 14 + Kỳ gần nhất: #1004
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1004 - #809 = 195
3212 14 + Kỳ gần nhất: #538
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #538 - #311 = 227
822 14 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #849 = 146
3155 14 + Kỳ gần nhất: #1003
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1003 - #930 = 73
119 14 + Kỳ gần nhất: #1003
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1003 - #877 = 126
2711 14 + Kỳ gần nhất: #460
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #460 - #414 = 46
1819 14 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #808 = 188
719 14 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #883 = 113
195 14 + Kỳ gần nhất: #526
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #526 - #510 = 16
452 14 + Kỳ gần nhất: #1002
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1002 - #941 = 61
713 14 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #988 = 4
191 14 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #877 = 122
241 14 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #885 = 114
5321 14 + Kỳ gần nhất: #476
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #476 - #343 = 133
3853 14 + Kỳ gần nhất: #1002
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1002 - #889 = 113
536 14 + Kỳ gần nhất: #500
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #500 - #291 = 209
3826 14 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #907 = 93
338 14 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #938 = 62
2114 14 + Kỳ gần nhất: #492
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #492 - #476 = 16
3831 14 + Kỳ gần nhất: #491
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #491 - #453 = 38
653 14 + Kỳ gần nhất: #1001
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1001 - #759 = 242
124 14 + Kỳ gần nhất: #1001
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1001 - #885 = 116
3553 14 + Kỳ gần nhất: #1001
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1001 - #894 = 107
3138 14 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #491 = 503
67 14 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #969 = 23
2414 14 + Kỳ gần nhất: #610
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #610 - #540 = 70
4432 14 + Kỳ gần nhất: #575
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #575 - #533 = 42
4313 14 + Kỳ gần nhất: #609
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #609 - #385 = 224
5531 14 + Kỳ gần nhất: #428
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #428 - #350 = 78
5020 14 + Kỳ gần nhất: #605
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #605 - #496 = 109
5054 14 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #964 = 17
3244 14 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #716 = 266
5435 14 + Kỳ gần nhất: #602
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #602 - #550 = 52
2332 14 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #911 = 71
459 14 + Kỳ gần nhất: #439
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #439 - #292 = 147
4927 14 + Kỳ gần nhất: #597
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #597 - #276 = 321
2541 14 + Kỳ gần nhất: #1008
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1008 - #908 = 100
1842 14 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #808 = 176
1120 14 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #1002 = 5
2043 14 + Kỳ gần nhất: #1007
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1007 - #935 = 72
449 14 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #966 = 26
3438 14 + Kỳ gần nhất: #986
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #986 - #944 = 42
3223 14 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #911 = 76
137 14 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #876 = 112
1113 14 + Kỳ gần nhất: #1006
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1006 - #910 = 96
1735 14 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #933 = 55
638 14 + Kỳ gần nhất: #989
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #989 - #986 = 3
1032 14 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #890 = 101
74 14 + Kỳ gần nhất: #457
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #457 - #362 = 95
3347 14 + Kỳ gần nhất: #1005
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1005 - #891 = 114
486 14 + Kỳ gần nhất: #544
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #544 - #503 = 41
64 14 + Kỳ gần nhất: #457
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #457 - #453 = 4
216 14 + Kỳ gần nhất: #544
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #544 - #315 = 229
47 14 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #506 = 486
1018 14 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #869 = 89
213 14 + Kỳ gần nhất: #846
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #846 - #813 = 33
4528 14 + Kỳ gần nhất: #930
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #930 - #870 = 60
3024 14 + Kỳ gần nhất: #279
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #279 - #210 = 69
2322 14 + Kỳ gần nhất: #937
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #937 - #920 = 17
3952 14 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #917 = 1
3044 14 + Kỳ gần nhất: #938
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #938 - #843 = 95
2540 14 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #911 = 7
539 14 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #755 = 163
2112 14 + Kỳ gần nhất: #222
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #222 - #188 = 34
2616 14 + Kỳ gần nhất: #736
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #736 - #692 = 44
2153 14 + Kỳ gần nhất: #940
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #940 - #858 = 82
3522 14 + Kỳ gần nhất: #734
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #734 - #538 = 196
5037 14 + Kỳ gần nhất: #1022
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1022 - #1003 = 19
2653 14 + Kỳ gần nhất: #934
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #934 - #894 = 40
4334 14 + Kỳ gần nhất: #941
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #941 - #934 = 7
383 14 + Kỳ gần nhất: #729
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #729 - #518 = 211
4628 14 + Kỳ gần nhất: #727
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #727 - #672 = 55
452 14 + Kỳ gần nhất: #726
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #726 - #606 = 120
935 14 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #872 = 71
755 14 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #634 = 393
4711 14 + Kỳ gần nhất: #763
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #763 - #429 = 334
2050 14 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #931 = 12
2938 14 + Kỳ gần nhất: #1021
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1021 - #986 = 35
3742 14 + Kỳ gần nhất: #1021
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1021 - #951 = 70
2328 14 + Kỳ gần nhất: #1023
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1023 - #982 = 41
1633 14 + Kỳ gần nhất: #934
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #934 - #883 = 51
5011 14 + Kỳ gần nhất: #763
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #763 - #546 = 217
228 14 + Kỳ gần nhất: #226
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #226 - #148 = 78
2813 14 + Kỳ gần nhất: #753
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #753 - #594 = 159
2438 14 + Kỳ gần nhất: #923
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #923 - #713 = 210
617 14 + Kỳ gần nhất: #755
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #755 - #679 = 76
524 14 + Kỳ gần nhất: #923
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #923 - #828 = 95
2913 14 + Kỳ gần nhất: #753
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #753 - #326 = 427
2535 14 + Kỳ gần nhất: #924
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #924 - #578 = 346
3554 14 + Kỳ gần nhất: #924
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #924 - #890 = 34
5446 14 + Kỳ gần nhất: #1026
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1026 - #898 = 128
1232 14 + Kỳ gần nhất: #926
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #926 - #538 = 388
648 14 + Kỳ gần nhất: #927
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #927 - #821 = 106
1641 14 + Kỳ gần nhất: #934
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #934 - #808 = 126
3517 14 + Kỳ gần nhất: #756
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #756 - #741 = 15
1827 14 + Kỳ gần nhất: #1036
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1036 - #1030 = 6
5411 14 + Kỳ gần nhất: #227
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #227 - #206 = 21
2223 14 + Kỳ gần nhất: #920
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #920 - #819 = 101
412 14 + Kỳ gần nhất: #758
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #758 - #561 = 197
643 14 + Kỳ gần nhất: #1024
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1024 - #1020 = 4
1034 14 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #835 = 96
1050 14 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #838 = 93
245 14 + Kỳ gần nhất: #1024
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1024 - #978 = 46
2741 14 + Kỳ gần nhất: #1026
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1026 - #968 = 58
3034 14 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #879 = 65
408 14 + Kỳ gần nhất: #725
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #725 - #341 = 384
519 14 + Kỳ gần nhất: #915
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #915 - #826 = 89
1211 14 + Kỳ gần nhất: #350
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #350 - #324 = 26
425 14 + Kỳ gần nhất: #912
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #912 - #692 = 220
1623 14 + Kỳ gần nhất: #911
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #911 - #789 = 122
1726 14 + Kỳ gần nhất: #952
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #952 - #828 = 124
3410 14 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #931 = 13
3829 14 + Kỳ gần nhất: #338
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #338 - #280 = 58
3750 14 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #626 = 327
395 14 + Kỳ gần nhất: #343
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #343 - #213 = 130
4426 14 + Kỳ gần nhất: #779
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #779 - #706 = 73
3525 14 + Kỳ gần nhất: #954
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #954 - #851 = 103
3327 14 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #891 = 19
1127 14 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #717 = 193
2837 14 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #865 = 86
241 14 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #872 = 84
3734 14 + Kỳ gần nhất: #781
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #781 - #710 = 71
3432 14 + Kỳ gần nhất: #352
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #352 - #182 = 170
848 14 + Kỳ gần nhất: #1017
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1017 - #955 = 62
4228 14 + Kỳ gần nhất: #782
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #782 - #708 = 74
423 14 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #937 = 19
1626 14 + Kỳ gần nhất: #1028
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1028 - #934 = 94
1918 14 + Kỳ gần nhất: #354
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #354 - #130 = 224
1326 14 + Kỳ gần nhất: #1028
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1028 - #971 = 57
3718 14 + Kỳ gần nhất: #354
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #354 - #223 = 131
840 14 + Kỳ gần nhất: #777
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #777 - #725 = 52
4355 14 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #1020 = 7
5418 14 + Kỳ gần nhất: #223
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #223 - #81 = 142
1147 14 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #947 = 3
4427 14 + Kỳ gần nhất: #766
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #766 - #591 = 175
2617 14 + Kỳ gần nhất: #314
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #314 - #274 = 40
3415 14 + Kỳ gần nhất: #947
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #947 - #908 = 39
4127 14 + Kỳ gần nhất: #766
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #766 - #714 = 52
4842 14 + Kỳ gần nhất: #949
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #949 - #431 = 518
3848 14 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #905 = 122
373 14 + Kỳ gần nhất: #716
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #716 - #645 = 71
4125 14 + Kỳ gần nhất: #326
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #326 - #209 = 117
488 14 + Kỳ gần nhất: #1027
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1027 - #955 = 72
2842 14 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #861 = 90
1833 14 + Kỳ gần nhất: #912
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #912 - #854 = 58
185 14 + Kỳ gần nhất: #709
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #709 - #706 = 3
5331 13 + Kỳ gần nhất: #770
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #770 - #575 = 195
2017 13 + Kỳ gần nhất: #555
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #555 - #381 = 174
144 13 + Kỳ gần nhất: #453
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #453 - #394 = 59
3220 13 + Kỳ gần nhất: #543
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #543 - #459 = 84
101 13 + Kỳ gần nhất: #481
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #481 - #346 = 135
3639 13 + Kỳ gần nhất: #790
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #790 - #557 = 233
236 13 + Kỳ gần nhất: #544
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #544 - #390 = 154
4617 13 + Kỳ gần nhất: #189
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #189 - #129 = 60
2127 13 + Kỳ gần nhất: #791
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #791 - #766 = 25
299 13 + Kỳ gần nhất: #838
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #838 - #837 = 1
5243 13 + Kỳ gần nhất: #773
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #773 - #772 = 1
158 13 + Kỳ gần nhất: #459
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #459 - #240 = 219
2422 13 + Kỳ gần nhất: #557
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #557 - #546 = 11
275 13 + Kỳ gần nhất: #562
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #562 - #551 = 11
1412 13 + Kỳ gần nhất: #215
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #215 - #165 = 50
4548 13 + Kỳ gần nhất: #839
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #839 - #818 = 21
833 13 + Kỳ gần nhất: #841
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #841 - #821 = 20
3614 13 + Kỳ gần nhất: #762
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #762 - #598 = 164
314 13 + Kỳ gần nhất: #453
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #453 - #432 = 21
369 13 + Kỳ gần nhất: #552
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #552 - #446 = 106
4845 13 + Kỳ gần nhất: #516
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #516 - #312 = 204
559 13 + Kỳ gần nhất: #552
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #552 - #160 = 392
5420 13 + Kỳ gần nhất: #550
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #550 - #456 = 94
417 13 + Kỳ gần nhất: #780
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #780 - #591 = 189
178 13 + Kỳ gần nhất: #216
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #216 - #126 = 90
264 13 + Kỳ gần nhất: #457
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #457 - #379 = 78
82 13 + Kỳ gần nhất: #758
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #758 - #647 = 111
4419 13 + Kỳ gần nhất: #463
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #463 - #354 = 109
334 13 + Kỳ gần nhất: #359
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #359 - #271 = 88
206 13 + Kỳ gần nhất: #451
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #451 - #449 = 2
4616 13 + Kỳ gần nhất: #328
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #328 - #323 = 5
5149 13 + Kỳ gần nhất: #398
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #398 - #294 = 104
4110 13 + Kỳ gần nhất: #721
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #721 - #573 = 148
489 13 + Kỳ gần nhất: #324
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #324 - #260 = 64
4941 13 + Kỳ gần nhất: #146
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #146 - #73 = 73
356 13 + Kỳ gần nhất: #390
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #390 - #303 = 87
243 13 + Kỳ gần nhất: #716
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #716 - #686 = 30
2217 13 + Kỳ gần nhất: #715
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #715 - #658 = 57
442 13 + Kỳ gần nhất: #665
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #665 - #652 = 13
255 13 + Kỳ gần nhất: #709
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #709 - #693 = 16
837 13 + Kỳ gần nhất: #821
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #821 - #716 = 105
553 13 + Kỳ gần nhất: #667
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #667 - #426 = 241
5140 13 + Kỳ gần nhất: #786
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #786 - #737 = 49
217 13 + Kỳ gần nhất: #677
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #677 - #607 = 70
4453 13 + Kỳ gần nhất: #640
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #640 - #577 = 63
1720 13 + Kỳ gần nhất: #677
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #677 - #619 = 58
2610 13 + Kỳ gần nhất: #332
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #332 - #267 = 65
4437 13 + Kỳ gần nhất: #681
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #681 - #652 = 29
1635 13 + Kỳ gần nhất: #701
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #701 - #639 = 62
53 13 + Kỳ gần nhất: #686
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #686 - #426 = 260
428 13 + Kỳ gần nhất: #367
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #367 - #245 = 122
5521 13 + Kỳ gần nhất: #815
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #815 - #747 = 68
5042 13 + Kỳ gần nhất: #365
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #365 - #220 = 145
233 13 + Kỳ gần nhất: #813
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #813 - #752 = 61
5118