Power 6/55 - Thống kê cắp số xuất hiện

Nhập số kỳ quay để xem số xuất hiện nhiều nhất

Số kỳ quay cặp số
Cặp số Số lần Kỳ gần nhất
913 29 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #952 = 15
139 29 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #967 = 23
413 28 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #956 = 17
341 28 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #886 = 70
93 26 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #896 = 77
1243 26 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #784 = 186
2344 26 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #942 = 40
39 26 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #973 = 17
4423 26 + Kỳ gần nhất: #936
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #936 - #909 = 27
923 26 + Kỳ gần nhất: #920
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #920 - #869 = 51
4312 26 + Kỳ gần nhất: #617
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #617 - #616 = 1
239 26 + Kỳ gần nhất: #552
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #552 - #548 = 4
509 25 + Kỳ gần nhất: #838
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #838 - #722 = 116
3251 25 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #919 = 68
2051 25 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #802 = 163
5132 25 + Kỳ gần nhất: #628
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #628 - #616 = 12
5120 25 + Kỳ gần nhất: #208
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #208 - #171 = 37
2247 25 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #937 = 8
4722 25 + Kỳ gần nhất: #937
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #937 - #914 = 23
950 25 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #943 = 24
1850 24 + Kỳ gần nhất: #891
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #891 - #867 = 24
4322 24 + Kỳ gần nhất: #846
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #846 - #804 = 42
2434 24 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #879 = 101
3531 24 + Kỳ gần nhất: #921
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #921 - #894 = 27
2723 24 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #936 = 51
2327 24 + Kỳ gần nhất: #908
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #908 - #888 = 20
481 24 + Kỳ gần nhất: #807
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #807 - #768 = 39
2243 24 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #878 = 96
4449 24 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #914 = 44
148 24 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #965 = 5
3135 24 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #994 = 5
4348 24 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #953 = 17
2343 24 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #925 = 45
4944 24 + Kỳ gần nhất: #914
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #914 - #790 = 124
3424 24 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #972 = 21
4323 24 + Kỳ gần nhất: #840
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #840 - #801 = 39
5018 24 + Kỳ gần nhất: #799
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #799 - #770 = 29
4843 24 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #970 = 4
2850 23 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #849 = 118
543 23 + Kỳ gần nhất: #686
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #686 - #622 = 64
634 23 + Kỳ gần nhất: #986
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #986 - #969 = 17
354 23 + Kỳ gần nhất: #825
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #825 - #725 = 100
120 23 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #841 = 124
5351 23 + Kỳ gần nhất: #224
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #224 - #105 = 119
4552 23 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #917 = 64
954 23 + Kỳ gần nhất: #964
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #964 - #825 = 139
2345 23 + Kỳ gần nhất: #937
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #937 - #925 = 12
5245 23 + Kỳ gần nhất: #749
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #749 - #508 = 241
3340 23 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #856 = 129
3731 23 + Kỳ gần nhất: #645
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #645 - #585 = 60
4822 23 + Kỳ gần nhất: #734
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #734 - #718 = 16
2248 23 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #912 = 62
941 23 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #908 = 65
1244 23 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #926 = 22
549 23 + Kỳ gần nhất: #439
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #439 - #421 = 18
4523 23 + Kỳ gần nhất: #840
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #840 - #789 = 51
4412 23 + Kỳ gần nhất: #63
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #63 - #61 = 2
419 23 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #908 = 37
3137 23 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #764 = 214
5153 23 + Kỳ gần nhất: #889
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #889 - #717 = 172
201 23 + Kỳ gần nhất: #793
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #793 - #752 = 41
5028 23 + Kỳ gần nhất: #849
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #849 - #763 = 86
3140 22 + Kỳ gần nhất: #844
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #844 - #771 = 73
348 22 + Kỳ gần nhất: #904
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #904 - #675 = 229
1822 22 + Kỳ gần nhất: #912
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #912 - #793 = 119
353 22 + Kỳ gần nhất: #818
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #818 - #636 = 182
5546 22 + Kỳ gần nhất: #705
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #705 - #630 = 75
844 22 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #851 = 104
2822 22 + Kỳ gần nhất: #723
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #723 - #700 = 23
1228 22 + Kỳ gần nhất: #954
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #954 - #898 = 56
192 22 + Kỳ gần nhất: #726
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #726 - #691 = 35
834 22 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #993 = 2
438 22 + Kỳ gần nhất: #917
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #917 - #902 = 15
4424 22 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #756 = 192
219 22 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #808 = 158
4543 22 + Kỳ gần nhất: #615
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #615 - #590 = 25
2444 22 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #948 = 7
529 22 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #977 = 13
511 22 + Kỳ gần nhất: #784
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #784 - #743 = 41
2218 22 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #912 = 83
1251 22 + Kỳ gần nhất: #926
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #926 - #721 = 205
3215 22 + Kỳ gần nhất: #746
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #746 - #736 = 10
1532 22 + Kỳ gần nhất: #926
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #926 - #795 = 131
4345 22 + Kỳ gần nhất: #935
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #935 - #925 = 10
2812 22 + Kỳ gần nhất: #708
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #708 - #682 = 26
2228 22 + Kỳ gần nhất: #875
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #875 - #865 = 10
5155 22 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #946 = 52
3534 22 + Kỳ gần nhất: #792
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #792 - #502 = 290
1846 22 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #793 = 93
4618 22 + Kỳ gần nhất: #673
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #673 - #635 = 38
4655 22 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #989 = 9
150 22 + Kỳ gần nhất: #922
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #922 - #888 = 34
3435 22 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #921 = 50
501 22 + Kỳ gần nhất: #447
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #447 - #409 = 38
5551 22 + Kỳ gần nhất: #224
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #224 - #72 = 152
335 22 + Kỳ gần nhất: #921
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #921 - #818 = 103
1143 22 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #895 = 7
4311 22 + Kỳ gần nhất: #568
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #568 - #519 = 49
843 22 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #884 = 18
115 22 + Kỳ gần nhất: #842
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #842 - #834 = 8
952 22 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #869 = 108
448 22 + Kỳ gần nhất: #851
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #851 - #684 = 167
4031 22 + Kỳ gần nhất: #757
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #757 - #640 = 117
5112 22 + Kỳ gần nhất: #467
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #467 - #450 = 17
398 21 + Kỳ gần nhất: #917
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #917 - #849 = 68
425 21 + Kỳ gần nhất: #866
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #866 - #686 = 180
4738 21 + Kỳ gần nhất: #735
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #735 - #705 = 30
4120 21 + Kỳ gần nhất: #836
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #836 - #814 = 22
1849 21 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #958 = 34
2211 21 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #859 = 135
5445 21 + Kỳ gần nhất: #932
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #932 - #878 = 54
2443 21 + Kỳ gần nhất: #917
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #917 - #847 = 70
3233 21 + Kỳ gần nhất: #854
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #854 - #830 = 24
3235 21 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #894 = 72
4251 21 + Kỳ gần nhất: #932
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #932 - #909 = 23
4815 21 + Kỳ gần nhất: #865
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #865 - #788 = 77
2844 21 + Kỳ gần nhất: #723
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #723 - #662 = 61
5538 21 + Kỳ gần nhất: #182
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #182 - #124 = 58
344 21 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #938 = 20
4414 21 + Kỳ gần nhất: #860
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #860 - #654 = 206
5123 21 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #946 = 41
839 21 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #884 = 71
248 21 + Kỳ gần nhất: #917
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #917 - #716 = 201
1110 21 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #875 = 75
146 21 + Kỳ gần nhất: #940
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #940 - #901 = 39
443 21 + Kỳ gần nhất: #909
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #909 - #716 = 193
1011 21 + Kỳ gần nhất: #906
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #906 - #892 = 14
4554 21 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #932 = 49
1134 21 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #875 = 97
4633 21 + Kỳ gần nhất: #942
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #942 - #940 = 2
3411 21 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #875 = 105
1444 21 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #936 = 14
4622 21 + Kỳ gần nhất: #671
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #671 - #621 = 50
3847 21 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #907 = 90
2246 21 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #945 = 29
824 21 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #955 = 44
5142 21 + Kỳ gần nhất: #325
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #325 - #302 = 23
461 21 + Kỳ gần nhất: #901
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #901 - #885 = 16
493 21 + Kỳ gần nhất: #643
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #643 - #490 = 153
3341 21 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #934 = 11
3346 21 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #942 = 3
5232 21 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #919 = 57
3532 21 + Kỳ gần nhất: #894
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #894 - #890 = 4
4324 21 + Kỳ gần nhất: #629
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #629 - #587 = 42
2018 21 + Kỳ gần nhất: #673
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #673 - #611 = 62
349 21 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #904 = 86
4428 21 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #958 = 24
3855 21 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #893 = 104
1122 21 + Kỳ gần nhất: #875
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #875 - #859 = 16
4918 21 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #992 = 3
542 21 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #784 = 199
3252 21 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #981 = 1
3332 21 + Kỳ gần nhất: #139
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #139 - #131 = 8
2041 21 + Kỳ gần nhất: #936
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #936 - #922 = 14
2441 21 + Kỳ gần nhất: #936
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #936 - #872 = 64
1820 21 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #978 = 6
1548 21 + Kỳ gần nhất: #939
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #939 - #926 = 13
2351 21 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #946 = 36
4011 20 + Kỳ gần nhất: #640
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #640 - #485 = 155
2225 20 + Kỳ gần nhất: #913
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #913 - #912 = 1
2313 20 + Kỳ gần nhất: #348
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #348 - #325 = 23
1241 20 + Kỳ gần nhất: #989
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #989 - #872 = 117
4112 20 + Kỳ gần nhất: #589
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #589 - #532 = 57
5221 20 + Kỳ gần nhất: #244
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #244 - #231 = 13
520 20 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #943 = 35
350 20 + Kỳ gần nhất: #657
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #657 - #635 = 22
4342 20 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #951 = 33
2421 20 + Kỳ gần nhất: #434
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #434 - #327 = 107
4640 20 + Kỳ gần nhất: #898
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #898 - #886 = 12
1140 20 + Kỳ gần nhất: #898
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #898 - #786 = 112
503 20 + Kỳ gần nhất: #896
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #896 - #657 = 239
4131 20 + Kỳ gần nhất: #645
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #645 - #539 = 106
3345 20 + Kỳ gần nhất: #925
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #925 - #910 = 15
1629 20 + Kỳ gần nhất: #911
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #911 - #702 = 209
3022 20 + Kỳ gần nhất: #859
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #859 - #819 = 40
552 20 + Kỳ gần nhất: #919
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #919 - #819 = 100
430 20 + Kỳ gần nhất: #904
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #904 - #843 = 61
1323 20 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #900 = 87
334 20 + Kỳ gần nhất: #921
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #921 - #877 = 44
2341 20 + Kỳ gần nhất: #908
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #908 - #902 = 6
4853 20 + Kỳ gần nhất: #881
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #881 - #810 = 71
4914 20 + Kỳ gần nhất: #860
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #860 - #715 = 145
2748 20 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #939 = 48
4827 20 + Kỳ gần nhất: #603
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #603 - #562 = 41
1449 20 + Kỳ gần nhất: #916
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #916 - #880 = 36
4727 20 + Kỳ gần nhất: #603
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #603 - #428 = 175
1047 20 + Kỳ gần nhất: #963
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #963 - #950 = 13
3141 20 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #814 = 159
5553 20 + Kỳ gần nhất: #600
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #600 - #473 = 127
2522 20 + Kỳ gần nhất: #671
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #671 - #631 = 40
5355 20 + Kỳ gần nhất: #719
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #719 - #612 = 107
205 20 + Kỳ gần nhất: #709
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #709 - #614 = 95
4046 20 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #898 = 5
2124 20 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #858 = 122
151 20 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #877 = 88
3231 20 + Kỳ gần nhất: #720
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #720 - #703 = 17
2448 20 + Kỳ gần nhất: #963
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #963 - #955 = 8
4351 20 + Kỳ gần nhất: #895
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #895 - #788 = 107
4049 20 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #914 = 76
2747 20 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #968 = 29
5143 20 + Kỳ gần nhất: #765
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #765 - #721 = 44
4710 20 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #944 = 6
4254 20 + Kỳ gần nhất: #932
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #932 - #782 = 150
4533 20 + Kỳ gần nhất: #738
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #738 - #594 = 144
3451 20 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #914 = 84
1543 20 + Kỳ gần nhất: #804
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #804 - #772 = 32
4243 20 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #916 = 35
1934 20 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #927 = 66
1435 20 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #852 = 101
3132 20 + Kỳ gần nhất: #930
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #930 - #834 = 96
2152 20 + Kỳ gần nhất: #830
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #830 - #747 = 83
4824 20 + Kỳ gần nhất: #810
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #810 - #746 = 64
304 20 + Kỳ gần nhất: #464
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #464 - #417 = 47
3419 20 + Kỳ gần nhất: #561
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #561 - #527 = 34
451 20 + Kỳ gần nhất: #752
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #752 - #710 = 42
2230 20 + Kỳ gần nhất: #819
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #819 - #734 = 85
511 20 + Kỳ gần nhất: #752
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #752 - #464 = 288
4123 20 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #936 = 20
5134 20 + Kỳ gần nhất: #792
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #792 - #613 = 179
525 20 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #918 = 80
1126 20 + Kỳ gần nhất: #842
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #842 - #787 = 55
3514 20 + Kỳ gần nhất: #774
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #774 - #741 = 33
145 20 + Kỳ gần nhất: #928
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #928 - #840 = 88
4940 20 + Kỳ gần nhất: #929
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #929 - #914 = 15
2611 20 + Kỳ gần nhất: #523
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #523 - #460 = 63
2916 20 + Kỳ gần nhất: #769
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #769 - #651 = 118
5348 20 + Kỳ gần nhất: #577
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #577 - #530 = 47
4315 20 + Kỳ gần nhất: #788
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #788 - #722 = 66
2348 19 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #853 = 117
3442 19 + Kỳ gần nhất: #875
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #875 - #792 = 83
1835 19 + Kỳ gần nhất: #954
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #954 - #801 = 153
5329 19 + Kỳ gần nhất: #791
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #791 - #724 = 67
2412 19 + Kỳ gần nhất: #467
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #467 - #429 = 38
2352 19 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #970 = 12
348 19 + Kỳ gần nhất: #939
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #939 - #847 = 92
5251 19 + Kỳ gần nhất: #381
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #381 - #294 = 87
847 19 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #785 = 212
3324 19 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #854 = 94
1248 19 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #926 = 44
143 19 + Kỳ gần nhất: #818
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #818 - #657 = 161
1330 19 + Kỳ gần nhất: #938
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #938 - #880 = 58
2240 19 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #991 = 9
1512 19 + Kỳ gần nhất: #403
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #403 - #203 = 200
518 19 + Kỳ gần nhất: #459
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #459 - #367 = 92
3620 19 + Kỳ gần nhất: #822
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #822 - #812 = 10
3449 19 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #986 = 9
1151 19 + Kỳ gần nhất: #895
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #895 - #786 = 109
3645 19 + Kỳ gần nhất: #937
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #937 - #822 = 115
5210 19 + Kỳ gần nhất: #869
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #869 - #862 = 7
5341 19 + Kỳ gần nhất: #656
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #656 - #577 = 79
4536 19 + Kỳ gần nhất: #696
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #696 - #565 = 131
3114 19 + Kỳ gần nhất: #654
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #654 - #632 = 22
123 19 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #970 = 13
949 19 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #369 = 593
3013 19 + Kỳ gần nhất: #689
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #689 - #482 = 207
4022 19 + Kỳ gần nhất: #621
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #621 - #231 = 390
4017 19 + Kỳ gần nhất: #657
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #657 - #302 = 355
231 19 + Kỳ gần nhất: #807
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #807 - #681 = 126
491 19 + Kỳ gần nhất: #807
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #807 - #700 = 107
314 19 + Kỳ gần nhất: #657
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #657 - #622 = 35
1725 19 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #569 = 406
144 19 + Kỳ gần nhất: #888
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #888 - #811 = 77
4443 19 + Kỳ gần nhất: #888
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #888 - #723 = 165
835 19 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #943 = 56
548 19 + Kỳ gần nhất: #768
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #768 - #757 = 11
823 19 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #902 = 42
4234 19 + Kỳ gần nhất: #792
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #792 - #713 = 79
4942 19 + Kỳ gần nhất: #767
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #767 - #704 = 63
475 19 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #827 = 76
4748 19 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #963 = 10
1740 19 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #867 = 108
4812 19 + Kỳ gần nhất: #101
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #101 - #93 = 8
483 19 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #939 = 34
5152 19 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #982 = 16
368 19 + Kỳ gần nhất: #904
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #904 - #583 = 321
4344 19 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #738 = 164
3049 19 + Kỳ gần nhất: #904
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #904 - #880 = 24
97 19 + Kỳ gần nhất: #634
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #634 - #437 = 197
1153 19 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #724 = 248
1142 19 + Kỳ gần nhất: #906
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #906 - #868 = 38
1453 19 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #881 = 91
1224 19 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #872 = 76
2036 19 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #822 = 121
3336 19 + Kỳ gần nhất: #899
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #899 - #854 = 45
836 19 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #904 = 39
5033 19 + Kỳ gần nhất: #891
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #891 - #863 = 28
1418 19 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #972 = 12
3633 19 + Kỳ gần nhất: #802
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #802 - #762 = 40
1617 19 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #810 = 141
820 19 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #836 = 107
2919 19 + Kỳ gần nhất: #535
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #535 - #527 = 8
3350 19 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #863 = 104
325 19 + Kỳ gần nhất: #913
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #913 - #732 = 181
5111 19 + Kỳ gần nhất: #568
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #568 - #464 = 104
358 19 + Kỳ gần nhất: #851
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #851 - #774 = 77
547 19 + Kỳ gần nhất: #923
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #923 - #915 = 8
2553 19 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #924 = 38
79 19 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #960 = 2
5223 19 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #869 = 64
1814 19 + Kỳ gần nhất: #832
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #832 - #770 = 62
5325 19 + Kỳ gần nhất: #411
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #411 - #406 = 5
3312 19 + Kỳ gần nhất: #589
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #589 - #538 = 51
3222 19 + Kỳ gần nhất: #859
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #859 - #571 = 288
5314 19 + Kỳ gần nhất: #574
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #574 - #476 = 98
253 19 + Kỳ gần nhất: #716
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #716 - #694 = 22
4211 19 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #906 = 88
543 19 + Kỳ gần nhất: #828
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #828 - #784 = 44
208 19 + Kỳ gần nhất: #459
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #459 - #100 = 359
4153 19 + Kỳ gần nhất: #934
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #934 - #872 = 62
238 19 + Kỳ gần nhất: #851
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #851 - #807 = 44
851 19 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #821 = 172
332 19 + Kỳ gần nhất: #830
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #830 - #795 = 35
2433 19 + Kỳ gần nhất: #854
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #854 - #797 = 57
1951 19 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #938 = 55
2232 19 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #949 = 42
129 19 + Kỳ gần nhất: #831
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #831 - #748 = 83
1929 19 + Kỳ gần nhất: #927
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #927 - #779 = 148
2517 19 + Kỳ gần nhất: #715
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #715 - #679 = 36
1052 19 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #963 = 27
435 19 + Kỳ gần nhất: #866
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #866 - #842 = 24
4249 19 + Kỳ gần nhất: #916
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #916 - #767 = 149
1431 19 + Kỳ gần nhất: #916
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #916 - #852 = 64
4847 19 + Kỳ gần nhất: #239
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #239 - #137 = 102
1716 19 + Kỳ gần nhất: #857
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #857 - #810 = 47
149 19 + Kỳ gần nhất: #838
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #838 - #807 = 31
2849 19 + Kỳ gần nhất: #857
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #857 - #824 = 33
1233 19 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #813 = 172
4823 19 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #970 = 17
4012 19 + Kỳ gần nhất: #403
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #403 - #335 = 68
323 19 + Kỳ gần nhất: #716
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #716 - #636 = 80
409 19 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #957 = 33
485 19 + Kỳ gần nhất: #839
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #839 - #768 = 71
499 19 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #655 = 335
5311 19 + Kỳ gần nhất: #835
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #835 - #763 = 72
1215 19 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #926 = 31
2953 19 + Kỳ gần nhất: #835
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #835 - #719 = 116
940 19 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #829 = 128
478 19 + Kỳ gần nhất: #725
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #725 - #603 = 122
912 19 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #872 = 85
1240 19 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #898 = 87
4928 19 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #797 = 161
495 18 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #690 = 213
2912 18 + Kỳ gần nhất: #424
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #424 - #411 = 13
444 18 + Kỳ gần nhất: #453
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #453 - #430 = 23
2449 18 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #807 = 96
3922 18 + Kỳ gần nhất: #569
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #569 - #557 = 12
4150 18 + Kỳ gần nhất: #922
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #922 - #900 = 22
841 18 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #871 = 31
4648 18 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #687 = 287
5147 18 + Kỳ gần nhất: #923
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #923 - #914 = 9
2338 18 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #887 = 57
1423 18 + Kỳ gần nhất: #936
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #936 - #576 = 360
229 18 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #805 = 140
2832 18 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #782 = 194
234 18 + Kỳ gần nhất: #927
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #927 - #534 = 393
1135 18 + Kỳ gần nhất: #895
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #895 - #811 = 84
2952 18 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #809 = 168
4846 18 + Kỳ gần nhất: #351
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #351 - #344 = 7
2354 18 + Kỳ gần nhất: #946
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #946 - #848 = 98
1551 18 + Kỳ gần nhất: #926
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #926 - #789 = 137
2415 18 + Kỳ gần nhất: #947
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #947 - #746 = 201
4032 18 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #911 = 65
155 18 + Kỳ gần nhất: #946
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #946 - #761 = 185
4531 18 + Kỳ gần nhất: #645
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #645 - #606 = 39
2024 18 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #747 = 201
26 18 + Kỳ gần nhất: #927
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #927 - #836 = 91
2241 18 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #814 = 131
3749 18 + Kỳ gần nhất: #929
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #929 - #864 = 65
3823 18 + Kỳ gần nhất: #641
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #641 - #270 = 371
2233 18 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #912 = 33
5041 18 + Kỳ gần nhất: #900
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #900 - #493 = 407
1341 18 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #880 = 65
18 18 + Kỳ gần nhất: #924
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #924 - #807 = 117
1029 18 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #838 = 137
1510 18 + Kỳ gần nhất: #427
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #427 - #364 = 63
153 18 + Kỳ gần nhất: #426
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #426 - #259 = 167
2053 18 + Kỳ gần nhất: #924
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #924 - #638 = 286
1422 18 + Kỳ gần nhất: #949
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #949 - #783 = 166
1229 18 + Kỳ gần nhất: #901
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #901 - #831 = 70
89 18 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #776 = 167
2022 18 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #841 = 90
616 18 + Kỳ gần nhất: #969
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #969 - #765 = 204
553 18 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #828 = 90
2737 18 + Kỳ gần nhất: #939
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #939 - #781 = 158
333 18 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #877 = 33
5352 18 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #810 = 108
3953 18 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #770 = 148
2325 18 + Kỳ gần nhất: #911
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #911 - #908 = 3
209 18 + Kỳ gần nhất: #552
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #552 - #531 = 21
1939 18 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #733 = 233
2214 18 + Kỳ gần nhất: #610
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #610 - #588 = 22
1634 18 + Kỳ gần nhất: #969
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #969 - #947 = 22
4353 18 + Kỳ gần nhất: #934
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #934 - #889 = 45
1222 18 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #913 = 44
922 18 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #945 = 12
4712 18 + Kỳ gần nhất: #617
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #617 - #564 = 53
227 18 + Kỳ gần nhất: #913
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #913 - #841 = 72
3343 18 + Kỳ gần nhất: #934
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #934 - #925 = 9
4741 18 + Kỳ gần nhất: #968
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #968 - #886 = 82
327 18 + Kỳ gần nhất: #395
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #395 - #311 = 84
4751 18 + Kỳ gần nhất: #914
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #914 - #861 = 53
3440 18 + Kỳ gần nhất: #914
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #914 - #893 = 21
535 18 + Kỳ gần nhất: #614
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #614 - #530 = 84
323 18 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #847 = 109
375 18 + Kỳ gần nhất: #614
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #614 - #371 = 243
4142 18 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #922 = 34
1131 18 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #834 = 76
1253 18 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #872 = 46
3635 18 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #921 = 22
2923 18 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #925 = 8
142 18 + Kỳ gần nhất: #959
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #959 - #895 = 64
5524 18 + Kỳ gần nhất: #455
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #455 - #416 = 39
2935 18 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #743 = 190
4147 18 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #721 = 252
336 18 + Kỳ gần nhất: #921
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #921 - #886 = 35
1441 18 + Kỳ gần nhất: #936
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #936 - #707 = 229
5320 18 + Kỳ gần nhất: #638
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #638 - #614 = 24
5322 18 + Kỳ gần nhất: #487
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #487 - #452 = 35
1916 18 + Kỳ gần nhất: #906
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #906 - #883 = 23
3523 18 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #894 = 39
5312 18 + Kỳ gần nhất: #538
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #538 - #488 = 50
3626 18 + Kỳ gần nhất: #907
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #907 - #736 = 171
315 18 + Kỳ gần nhất: #939
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #939 - #825 = 114
2212 18 + Kỳ gần nhất: #538
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #538 - #501 = 37
534 18 + Kỳ gần nhất: #907
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #907 - #777 = 130
4034 18 + Kỳ gần nhất: #941
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #941 - #914 = 27
2636 18 + Kỳ gần nhất: #952
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #952 - #907 = 45
233 18 + Kỳ gần nhất: #909
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #909 - #847 = 62
166 18 + Kỳ gần nhất: #544
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #544 - #457 = 87
19 18 + Kỳ gần nhất: #940
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #940 - #838 = 102
1448 18 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #881 = 72
549 18 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #777 = 181
915 18 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #952 = 5
1020 18 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #931 = 34
91 18 + Kỳ gần nhất: #545
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #545 - #528 = 17
4814 18 + Kỳ gần nhất: #654
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #654 - #610 = 44
2314 18 + Kỳ gần nhất: #654
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #654 - #576 = 78
98 18 + Kỳ gần nhất: #216
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #216 - #66 = 150
2934 18 + Kỳ gần nhất: #986
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #986 - #835 = 151
225 18 + Kỳ gần nhất: #709
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #709 - #628 = 81
4923 18 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #662 = 325
3152 18 + Kỳ gần nhất: #855
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #855 - #834 = 21
4631 18 + Kỳ gần nhất: #720
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #720 - #553 = 167
5030 18 + Kỳ gần nhất: #221
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #221 - #176 = 45
62 18 + Kỳ gần nhất: #853
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #853 - #836 = 17
342 18 + Kỳ gần nhất: #853
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #853 - #816 = 37
2031 18 + Kỳ gần nhất: #852
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #852 - #814 = 38
5231 18 + Kỳ gần nhất: #703
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #703 - #582 = 121
5212 18 + Kỳ gần nhất: #215
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #215 - #42 = 173
4146 18 + Kỳ gần nhất: #989
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #989 - #886 = 103
4113 18 + Kỳ gần nhất: #989
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #989 - #900 = 89
2253 18 + Kỳ gần nhất: #850
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #850 - #798 = 52
4840 18 + Kỳ gần nhất: #844
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #844 - #775 = 69
333 18 + Kỳ gần nhất: #729
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #729 - #667 = 62
444 18 + Kỳ gần nhất: #843
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #843 - #756 = 87
363 18 + Kỳ gần nhất: #729
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #729 - #714 = 15
3416 18 + Kỳ gần nhất: #704
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #704 - #702 = 2
2010 18 + Kỳ gần nhất: #234
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #234 - #208 = 26
732 18 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #894 = 97
253 18 + Kỳ gần nhất: #872
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #872 - #691 = 181
3519 18 + Kỳ gần nhất: #283
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #283 - #62 = 221
3228 18 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #930 = 52
3417 18 + Kỳ gần nhất: #877
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #877 - #755 = 122
4924 18 + Kỳ gần nhất: #275
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #275 - #232 = 43
3320 18 + Kỳ gần nhất: #273
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #273 - #233 = 40
5229 18 + Kỳ gần nhất: #874
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #874 - #809 = 65
3529 18 + Kỳ gần nhất: #874
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #874 - #743 = 131
2335 18 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #933 = 50
5250 18 + Kỳ gần nhất: #697
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #697 - #507 = 190
1252 18 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #970 = 15
2027 18 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #836 = 148
3727 18 + Kỳ gần nhất: #699
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #699 - #666 = 33
1843 18 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #884 = 100
920 18 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #943 = 41
3050 18 + Kỳ gần nhất: #867
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #867 - #838 = 29
1750 18 + Kỳ gần nhất: #867
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #867 - #733 = 134
2033 18 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #841 = 144
2052 18 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #931 = 54
2239 18 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #865 = 126
3919 18 + Kỳ gần nhất: #733
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #733 - #631 = 102
2349 18 + Kỳ gần nhất: #880
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #880 - #807 = 73
3429 18 + Kỳ gần nhất: #791
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #791 - #755 = 36
1247 18 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #824 = 173
202 18 + Kỳ gần nhất: #758
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #758 - #752 = 6
5343 18 + Kỳ gần nhất: #759
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #759 - #530 = 229
2115 18 + Kỳ gần nhất: #805
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #805 - #791 = 14
345 18 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #866 = 132
465 18 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #903 = 95
5052 18 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #981 = 17
81 18 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #841 = 158
551 18 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #946 = 53
78 18 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #841 = 155
2455 18 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #963 = 36
1935 18 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #966 = 33
4641 18 + Kỳ gần nhất: #771
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #771 - #675 = 96
5115 18 + Kỳ gần nhất: #788
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #788 - #730 = 58
341 18 + Kỳ gần nhất: #787
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #787 - #761 = 26
1117 18 + Kỳ gần nhất: #786
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #786 - #763 = 23
87 18 + Kỳ gần nhất: #785
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #785 - #478 = 307
4048 18 + Kỳ gần nhất: #775
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #775 - #757 = 18
2220 18 + Kỳ gần nhất: #814
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #814 - #793 = 21
1015 18 + Kỳ gần nhất: #822
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #822 - #730 = 92
722 18 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #920 = 71
4627 18 + Kỳ gần nhất: #740
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #740 - #582 = 158
522 18 + Kỳ gần nhất: #841
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #841 - #819 = 22
3240 18 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #976 = 15
455 18 + Kỳ gần nhất: #839
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #839 - #827 = 12
2720 18 + Kỳ gần nhất: #836
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #836 - #625 = 211
2229 18 + Kỳ gần nhất: #833
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #833 - #676 = 157
2746 18 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #666 = 327
4333 18 + Kỳ gần nhất: #738
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #738 - #729 = 9
4114 18 + Kỳ gần nhất: #832
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #832 - #588 = 244
3511 18 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #895 = 99
1734 18 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #980 = 15
3111 18 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #910 = 84
2420 18 + Kỳ gần nhất: #747
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #747 - #601 = 146
3536 18 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #943 = 51
2242 18 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #949 = 45
546 18 + Kỳ gần nhất: #826
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #826 - #701 = 125
4318 18 + Kỳ gần nhất: #823
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #823 - #801 = 22
4718 18 + Kỳ gần nhất: #823
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #823 - #763 = 60
5220 18 + Kỳ gần nhất: #822
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #822 - #747 = 75
4241 18 + Kỳ gần nhất: #684
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #684 - #573 = 111
2329 18 + Kỳ gần nhất: #946
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #946 - #911 = 35
5017 18 + Kỳ gần nhất: #657
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #657 - #634 = 23
214 18 + Kỳ gần nhất: #895
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #895 - #492 = 403
1741 18 + Kỳ gần nhất: #890
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #890 - #786 = 104
4937 18 + Kỳ gần nhất: #655
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #655 - #490 = 165
5253 18 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #918 = 63
220 18 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #836 = 142
4222 18 + Kỳ gần nhất: #676
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #676 - #658 = 18
537 18 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #824 = 154
3145 18 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #930 = 48
5423 18 + Kỳ gần nhất: #663
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #663 - #662 = 1
4450 18 + Kỳ gần nhất: #888
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #888 - #640 = 248
5044 18 + Kỳ gần nhất: #316
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #316 - #283 = 33
2523 18 + Kỳ gần nhất: #666
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #666 - #662 = 4
3120 18 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #796 = 182
134 18 + Kỳ gần nhất: #885
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #885 - #877 = 8
4117 18 + Kỳ gần nhất: #657
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #657 - #554 = 103
1847 18 + Kỳ gần nhất: #891
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #891 - #886 = 5
2922 18 + Kỳ gần nhất: #676
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #676 - #663 = 13
545 18 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #839 = 139
4122 18 + Kỳ gần nhất: #315
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #315 - #256 = 59
1521 18 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #843 = 137
1711 18 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #763 = 217
3146 18 + Kỳ gần nhất: #883
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #883 - #727 = 156
1524 18 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #746 = 234
1619 18 + Kỳ gần nhất: #883
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #883 - #808 = 75
3322 18 + Kỳ gần nhất: #671
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #671 - #284 = 387
532 18 + Kỳ gần nhất: #889
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #889 - #872 = 17
3948 17 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #973 = 1
2941 17 + Kỳ gần nhất: #887
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #887 - #816 = 71
3746 17 + Kỳ gần nhất: #942
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #942 - #582 = 360
312 17 + Kỳ gần nhất: #454
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #454 - #347 = 107
1123 17 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #835 = 67
4129 17 + Kỳ gần nhất: #578
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #578 - #539 = 39
1318 17 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #823 = 169
5053 17 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #967 = 14
521 17 + Kỳ gần nhất: #807
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #807 - #787 = 20
610 17 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #870 = 61
316 17 + Kỳ gần nhất: #960
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #960 - #695 = 265
4652 17 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #582 = 416
1030 17 + Kỳ gần nhất: #838
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #838 - #648 = 190
622 17 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #859 = 72
3723 17 + Kỳ gần nhất: #840
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #840 - #764 = 76
4134 17 + Kỳ gần nhất: #539
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #539 - #519 = 20
193 17 + Kỳ gần nhất: #426
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #426 - #198 = 228
2939 17 + Kỳ gần nhất: #927
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #927 - #901 = 26
5350 17 + Kỳ gần nhất: #480
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #480 - #443 = 37
226 17 + Kỳ gần nhất: #205
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #205 - #93 = 112
1852 17 + Kỳ gần nhất: #954
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #954 - #869 = 85
1724 17 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #828 = 152
5513 17 + Kỳ gần nhất: #989
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #989 - #846 = 143
3243 17 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #778 = 196
1355 17 + Kỳ gần nhất: #893
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #893 - #846 = 47
3544 17 + Kỳ gần nhất: #851
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #851 - #756 = 95
1246 17 + Kỳ gần nhất: #989
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #989 - #926 = 63
1954 17 + Kỳ gần nhất: #803
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #803 - #496 = 307
4831 17 + Kỳ gần nhất: #847
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #847 - #844 = 3
4014 17 + Kỳ gần nhất: #584
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #584 - #576 = 8
2319 17 + Kỳ gần nhất: #193
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #193 - #149 = 44
5148 17 + Kỳ gần nhất: #926
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #926 - #821 = 105
1438 17 + Kỳ gần nhất: #845
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #845 - #610 = 235
2615 17 + Kỳ gần nhất: #961
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #961 - #952 = 9
2440 17 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #279 = 624
4839 17 + Kỳ gần nhất: #927
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #927 - #865 = 62
4433 17 + Kỳ gần nhất: #942
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #942 - #813 = 129
1643 17 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #934 = 17
329 17 + Kỳ gần nhất: #837
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #837 - #655 = 182
4341 17 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #759 = 143
4119 17 + Kỳ gần nhất: #808
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #808 - #776 = 32
818 17 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #995 = 1
1942 17 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #906 = 50
3149 17 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #916 = 79
4525 17 + Kỳ gần nhất: #899
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #899 - #870 = 29
188 17 + Kỳ gần nhất: #560
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #560 - #479 = 81
1923 17 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #870 = 86
4642 17 + Kỳ gần nhất: #133
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #133 - #55 = 78
4750 17 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #937 = 16
2249 17 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #974 = 21
1941 17 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #660 = 296
2612 17 + Kỳ gần nhất: #558
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #558 - #461 = 97
2417 17 + Kỳ gần nhất: #756
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #756 - #715 = 41
849 17 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #807 = 188
5121 17 + Kỳ gần nhất: #815
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #815 - #759 = 56
4435 17 + Kỳ gần nhất: #811
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #811 - #602 = 209
5021 17 + Kỳ gần nhất: #815
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #815 - #733 = 82
447 17 + Kỳ gần nhất: #937
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #937 - #916 = 21
4931 17 + Kỳ gần nhất: #645
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #645 - #491 = 154
1930 17 + Kỳ gần nhất: #938
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #938 - #794 = 144
3552 17 + Kỳ gần nhất: #954
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #954 - #933 = 21
726 17 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #894 = 102
1825 17 + Kỳ gần nhất: #954
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #954 - #912 = 42
319 17 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #956 = 40
231 17 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #921 = 57
4720 17 + Kỳ gần nhất: #747
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #747 - #673 = 74
2545 17 + Kỳ gần nhất: #932
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #932 - #899 = 33
3241 17 + Kỳ gần nhất: #890
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #890 - #728 = 162
2311 17 + Kỳ gần nhất: #835
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #835 - #820 = 15
325 17 + Kỳ gần nhất: #834
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #834 - #628 = 206
4841 17 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #775 = 127
1349 17 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #990 = 2
1751 17 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #877 = 56
4612 17 + Kỳ gần nhất: #222
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #222 - #184 = 38
544 17 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #843 = 115
4219 17 + Kỳ gần nhất: #808
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #808 - #803 = 5
919 17 + Kỳ gần nhất: #739
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #739 - #688 = 51
4624 17 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #903 = 90
4440 17 + Kỳ gần nhất: #829
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #829 - #620 = 209
2047 17 + Kỳ gần nhất: #935
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #935 - #785 = 150
474 17 + Kỳ gần nhất: #458
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #458 - #454 = 4
3136 17 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #720 = 274
219 17 + Kỳ gần nhất: #940
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #940 - #848 = 92
1255 17 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #901 = 96
4753 17 + Kỳ gần nhất: #940
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #940 - #798 = 142
3929 17 + Kỳ gần nhất: #659
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #659 - #301 = 358
838 17 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #871 = 126
4143 17 + Kỳ gần nhất: #934
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #934 - #902 = 32
179 17 + Kỳ gần nhất: #780
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #780 - #634 = 146
1440 17 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #885 = 90
388 17 + Kỳ gần nhất: #560
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #560 - #494 = 66
445 17 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #843 = 60
1642 17 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #808 = 143
2111 17 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #873 = 107
269 17 + Kỳ gần nhất: #637
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #637 - #571 = 66
4513 17 + Kỳ gần nhất: #386
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #386 - #174 = 212
932 17 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #666 = 311
917 17 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #962 = 15
122 17 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #875 = 125
4024 17 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #885 = 63
51 17 + Kỳ gần nhất: #693
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #693 - #579 = 114
1023 17 + Kỳ gần nhất: #870
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #870 - #869 = 1
5246 17 + Kỳ gần nhất: #391
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #391 - #300 = 91
926 17 + Kỳ gần nhất: #968
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #968 - #952 = 16
312 17 + Kỳ gần nhất: #913
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #913 - #909 = 4
4316 17 + Kỳ gần nhất: #82
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #82 - #23 = 59
4044 17 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #914 = 34
3630 17 + Kỳ gần nhất: #619
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #619 - #536 = 83
4810 17 + Kỳ gần nhất: #869
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #869 - #768 = 101
627 17 + Kỳ gần nhất: #968
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #968 - #806 = 162
5512 17 + Kỳ gần nhất: #617
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #617 - #532 = 85
3441 17 + Kỳ gần nhất: #968
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #968 - #786 = 182
942 17 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #861 = 123
1114 17 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #950 = 22
3019 17 + Kỳ gần nhất: #85
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #85 - #25 = 60
5047 17 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #953 = 14
3237 17 + Kỳ gần nhất: #949
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #949 - #716 = 233
1829 17 + Kỳ gần nhất: #651
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #651 - #635 = 16
4922 17 + Kỳ gần nhất: #700
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #700 - #628 = 72
731 17 + Kỳ gần nhất: #969
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #969 - #894 = 75
142 17 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #928 = 55
4832 17 + Kỳ gần nhất: #352
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #352 - #177 = 175
403 17 + Kỳ gần nhất: #686
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #686 - #665 = 21
3328 17 + Kỳ gần nhất: #782
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #782 - #762 = 20
340 17 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #990 = 10
1526 17 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #961 = 10
5419 17 + Kỳ gần nhất: #631
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #631 - #581 = 50
199 17 + Kỳ gần nhất: #776
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #776 - #739 = 37
1345 17 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #917 = 54
267 17 + Kỳ gần nhất: #683
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #683 - #672 = 11
123 17 + Kỳ gần nhất: #909
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #909 - #831 = 78
317 17 + Kỳ gần nhất: #883
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #883 - #855 = 28
2337 17 + Kỳ gần nhất: #946
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #946 - #942 = 4
5117 17 + Kỳ gần nhất: #877
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #877 - #867 = 10
4216 17 + Kỳ gần nhất: #906
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #906 - #765 = 141
2150 17 + Kỳ gần nhất: #969
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #969 - #964 = 5
944 17 + Kỳ gần nhất: #876
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #876 - #829 = 47
1226 17 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #696 = 252
152 17 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #919 = 51
3814 17 + Kỳ gần nhất: #774
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #774 - #610 = 164
3344 17 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #738 = 210
2918 17 + Kỳ gần nhất: #635
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #635 - #550 = 85
163 17 + Kỳ gần nhất: #896
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #896 - #596 = 300
4932 17 + Kỳ gần nhất: #628
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #628 - #529 = 99
2518 17 + Kỳ gần nhất: #635
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #635 - #568 = 67
4332 17 + Kỳ gần nhất: #265
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #265 - #20 = 245
15 17 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #919 = 64
1121 17 + Kỳ gần nhất: #873
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #873 - #859 = 14
339 17 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #840 = 105
4246 17 + Kỳ gần nhất: #868
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #868 - #793 = 75
4637 17 + Kỳ gần nhất: #646
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #646 - #641 = 5
3650 17 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #937 = 6
1411 17 + Kỳ gần nhất: #227
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #227 - #214 = 13
2539 17 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #849 = 69
1048 17 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #963 = 2
4746 17 + Kỳ gần nhất: #705
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #705 - #673 = 32
3010 17 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #838 = 106
933 17 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #840 = 127
1813 17 + Kỳ gần nhất: #416
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #416 - #392 = 24
532 17 + Kỳ gần nhất: #919
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #919 - #742 = 177
429 17 + Kỳ gần nhất: #861
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #861 - #817 = 44
421 17 + Kỳ gần nhất: #793
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #793 - #780 = 13
3631 17 + Kỳ gần nhất: #921
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #921 - #720 = 201
3148 17 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #905 = 68
2446 17 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #903 = 77
4647 17 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #945 = 5
3446 17 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #980 = 18
3248 17 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #949 = 38
4851 17 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #965 = 22
921 17 + Kỳ gần nhất: #964
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #964 - #940 = 24
331 17 + Kỳ gần nhất: #921
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #921 - #910 = 11
3249 17 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #966 = 21
2151 17 + Kỳ gần nhất: #964
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #964 - #759 = 205
313 17 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #921 = 52
3646 17 + Kỳ gần nhất: #863
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #863 - #826 = 37
5218 17 + Kỳ gần nhất: #531
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #531 - #498 = 33
1949 17 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #660 = 306
5235 17 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #874 = 111
4634 17 + Kỳ gần nhất: #885
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #885 - #750 = 135
5347 17 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #798 = 169
2833 17 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #782 = 185
449 17 + Kỳ gần nhất: #528
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #528 - #297 = 231
498 17 + Kỳ gần nhất: #904
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #904 - #807 = 97
4919 17 + Kỳ gần nhất: #463
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #463 - #425 = 38
3036 17 + Kỳ gần nhất: #904
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #904 - #762 = 142
221 17 + Kỳ gần nhất: #793
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #793 - #631 = 162
2310 17 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #870 = 74
4148 17 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #902 = 71
4636 17 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #826 = 60
3352 17 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #961 = 24
2651 16 + Kỳ gần nhất: #802
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #802 - #628 = 174
1953 16 + Kỳ gần nhất: #798
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #798 - #767 = 31
3331 16 + Kỳ gần nhất: #813
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #813 - #771 = 42
4043 16 + Kỳ gần nhất: #941
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #941 - #682 = 259
2937 16 + Kỳ gần nhất: #946
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #946 - #791 = 155
59 16 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #831 = 112
539 16 + Kỳ gần nhất: #940
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #940 - #896 = 44
738 16 + Kỳ gần nhất: #893
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #893 - #745 = 148
2951 16 + Kỳ gần nhất: #946
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #946 - #765 = 181
2710 16 + Kỳ gần nhất: #806
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #806 - #740 = 66
2814 16 + Kỳ gần nhất: #762
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #762 - #741 = 21
1529 16 + Kỳ gần nhất: #939
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #939 - #783 = 156
536 16 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #826 = 117
3016 16 + Kỳ gần nhất: #769
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #769 - #696 = 73
2429 16 + Kỳ gần nhất: #797
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #797 - #685 = 112
4235 16 + Kỳ gần nhất: #533
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #533 - #410 = 123
5222 16 + Kỳ gần nhất: #546
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #546 - #531 = 15
117 16 + Kỳ gần nhất: #809
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #809 - #731 = 78
5324 16 + Kỳ gần nhất: #810
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #810 - #638 = 172
2334 16 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #908 = 36
2333 16 + Kỳ gần nhất: #942
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #942 - #900 = 42
5534 16 + Kỳ gần nhất: #532
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #532 - #482 = 50
261 16 + Kỳ gần nhất: #787
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #787 - #615 = 172
469 16 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #701 = 244
133 16 + Kỳ gần nhất: #940
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #940 - #877 = 63
2346 16 + Kỳ gần nhất: #942
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #942 - #740 = 202
326 16 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #996 = 4
1911 16 + Kỳ gần nhất: #523
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #523 - #519 = 4
916 16 + Kỳ gần nhất: #896
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #896 - #701 = 195
5332 16 + Kỳ gần nhất: #894
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #894 - #854 = 40
1516 16 + Kỳ gần nhất: #897
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #897 - #883 = 14
2144 16 + Kỳ gần nhất: #881
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #881 - #843 = 38
3851 16 + Kỳ gần nhất: #938
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #938 - #923 = 15
3520 16 + Kỳ gần nhất: #611
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #611 - #467 = 144
4644 16 + Kỳ gần nhất: #701
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #701 - #577 = 124
554 16 + Kỳ gần nhất: #612
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #612 - #599 = 13
3055 16 + Kỳ gần nhất: #867
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #867 - #846 = 21
3143 16 + Kỳ gần nhất: #916
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #916 - #847 = 69
946 16 + Kỳ gần nhất: #701
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #701 - #666 = 35
4749 16 + Kỳ gần nhất: #916
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #916 - #914 = 2
365 16 + Kỳ gần nhất: #866
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #866 - #826 = 40
1630 16 + Kỳ gần nhất: #702
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #702 - #696 = 6
4136 16 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #812 = 74
711 16 + Kỳ gần nhất: #868
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #868 - #809 = 59
1841 16 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #832 = 54
1239 16 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #901 = 17
540 16 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #915 = 3
1912 16 + Kỳ gần nhất: #708
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #708 - #617 = 91
1234 16 + Kỳ gần nhất: #860
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #860 - #850 = 10
5514 16 + Kỳ gần nhất: #860
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #860 - #846 = 14
3649 16 + Kỳ gần nhất: #904
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #904 - #655 = 249
5113 16 + Kỳ gần nhất: #609
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #609 - #288 = 321
2618 16 + Kỳ gần nhất: #673
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #673 - #375 = 298
5146 16 + Kỳ gần nhất: #868
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #868 - #826 = 42
4917 16 + Kỳ gần nhất: #715
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #715 - #597 = 118
194 16 + Kỳ gần nhất: #688
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #688 - #561 = 127
2130 16 + Kỳ gần nhất: #880
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #880 - #843 = 37
4726 16 + Kỳ gần nhất: #907
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #907 - #779 = 128
1523 16 + Kỳ gần nhất: #908
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #908 - #789 = 119
2141 16 + Kỳ gần nhất: #880
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #880 - #775 = 105
423 16 + Kỳ gần nhất: #909
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #909 - #729 = 180
513 16 + Kỳ gần nhất: #909
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #909 - #889 = 20
1145 16 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #811 = 99
1119 16 + Kỳ gần nhất: #906
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #906 - #743 = 163
3836 16 + Kỳ gần nhất: #905
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #905 - #899 = 6
1920 16 + Kỳ gần nhất: #915
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #915 - #557 = 358
3229 16 + Kỳ gần nhất: #874
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #874 - #765 = 109
3133 16 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #883 = 27
482 16 + Kỳ gần nhất: #912
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #912 - #905 = 7
377 16 + Kỳ gần nhất: #913
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #913 - #655 = 258
2839 16 + Kỳ gần nhất: #871
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #871 - #865 = 6
431 16 + Kỳ gần nhất: #693
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #693 - #409 = 284
251 16 + Kỳ gần nhất: #693
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #693 - #631 = 62
3722 16 + Kỳ gần nhất: #676
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #676 - #626 = 50
828 16 + Kỳ gần nhất: #884
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #884 - #797 = 87
4118 16 + Kỳ gần nhất: #714
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #714 - #673 = 41
5313 16 + Kỳ gần nhất: #858
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #858 - #754 = 104
4152 16 + Kỳ gần nhất: #814
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #814 - #776 = 38
4735 16 + Kỳ gần nhất: #935
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #935 - #756 = 179
404 16 + Kỳ gần nhất: #737
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #737 - #534 = 203
3540 16 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #882 = 51
5029 16 + Kỳ gần nhất: #659
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #659 - #635 = 24
3427 16 + Kỳ gần nhất: #740
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #740 - #732 = 8
4028 16 + Kỳ gần nhất: #741
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #741 - #682 = 59
392 16 + Kỳ gần nhất: #744
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #744 - #712 = 32
1815 16 + Kỳ gần nhất: #746
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #746 - #550 = 196
121 16 + Kỳ gần nhất: #901
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #901 - #698 = 203
4535 16 + Kỳ gần nhất: #935
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #935 - #874 = 61
4236 16 + Kỳ gần nhất: #567
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #567 - #566 = 1
4335 16 + Kỳ gần nhất: #935
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #935 - #895 = 40
1219 16 + Kỳ gần nhất: #826
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #826 - #708 = 118
4220 16 + Kỳ gần nhất: #822
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #822 - #817 = 5
2945 16 + Kỳ gần nhất: #749
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #749 - #663 = 86
331 16 + Kỳ gần nhất: #752
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #752 - #687 = 65
4540 16 + Kỳ gần nhất: #553
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #553 - #545 = 8
263 16 + Kỳ gần nhất: #818
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #818 - #571 = 247
5440 16 + Kỳ gần nhất: #898
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #898 - #882 = 16
184 16 + Kỳ gần nhất: #549
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #549 - #458 = 91
4936 16 + Kỳ gần nhất: #565
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #565 - #396 = 169
5034 16 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #907 = 24
4054 16 + Kỳ gần nhất: #857
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #857 - #775 = 82
4331 16 + Kỳ gần nhất: #847
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #847 - #720 = 127
1853 16 + Kỳ gần nhất: #854
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #854 - #806 = 48
5110 16 + Kỳ gần nhất: #721
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #721 - #649 = 72
5548 16 + Kỳ gần nhất: #598
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #598 - #432 = 166
1455 16 + Kỳ gần nhất: #895
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #895 - #860 = 35
125 16 + Kỳ gần nhất: #924
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #924 - #768 = 156
3729 16 + Kỳ gần nhất: #925
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #925 - #791 = 134
4529 16 + Kỳ gần nhất: #925
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #925 - #874 = 51
405 16 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #709 = 194
4448 16 + Kỳ gần nhất: #926
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #926 - #902 = 24
3323 16 + Kỳ gần nhất: #840
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #840 - #664 = 176
248 16 + Kỳ gần nhất: #927
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #927 - #912 = 15
287 16 + Kỳ gần nhất: #887
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #887 - #731 = 156
4623 16 + Kỳ gần nhất: #666
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #666 - #653 = 13
4232 16 + Kỳ gần nhất: #928
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #928 - #868 = 60
4340 16 + Kỳ gần nhất: #929
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #929 - #621 = 308
2950 16 + Kỳ gần nhất: #842
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #842 - #838 = 4
3641 16 + Kỳ gần nhất: #887
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #887 - #886 = 1
32 16 + Kỳ gần nhất: #889
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #889 - #708 = 181
3928 16 + Kỳ gần nhất: #930
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #930 - #884 = 46
2252 16 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #819 = 112
134 16 + Kỳ gần nhất: #737
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #737 - #639 = 98
4511 16 + Kỳ gần nhất: #523
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #523 - #225 = 298
1051 16 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #760 = 205
418 16 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #912 = 80
239 16 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #927 = 64
4755 16 + Kỳ gần nhất: #963
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #963 - #827 = 136
2447 16 + Kỳ gần nhất: #963
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #963 - #923 = 40
4855 16 + Kỳ gần nhất: #963
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #963 - #939 = 24
2312 16 + Kỳ gần nhất: #424
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #424 - #415 = 9
4121 16 + Kỳ gần nhất: #191
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #191 - #83 = 108
2854 16 + Kỳ gần nhất: #964
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #964 - #898 = 66
737 16 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #960 = 19
5319 16 + Kỳ gần nhất: #419
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #419 - #382 = 37
5014 16 + Kỳ gần nhất: #443
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #443 - #409 = 34
4952 16 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #855 = 135
310 16 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #835 = 155
641 16 + Kỳ gần nhất: #989
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #989 - #968 = 21
288 16 + Kỳ gần nhất: #207
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #207 - #179 = 28
419 16 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #661 = 305
235 16 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #921 = 45
2315 16 + Kỳ gần nhất: #219
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #219 - #168 = 51
1353 16 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #612 = 355
1742 16 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #951 = 37
413 16 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #941 = 51
455 16 + Kỳ gần nhất: #961
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #961 - #612 = 349
387 16 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #887 = 101
2924 16 + Kỳ gần nhất: #147
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #147 - #127 = 20
3448 16 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #853 = 102
3444 16 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #914 = 41
4844 16 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #926 = 29
342 16 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #729 = 227
218 16 + Kỳ gần nhất: #459
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #459 - #430 = 29
23 16 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #921 = 35
821 16 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #800 = 196
440 16 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #941 = 16
1826 16 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #706 = 290
3134 16 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #969 = 26
3412 16 + Kỳ gần nhất: #450
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #450 - #433 = 17
1749 16 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #962 = 33
1428 16 + Kỳ gần nhất: #959
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #959 - #741 = 218
3542 16 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #983 = 11
2829 16 + Kỳ gần nhất: #959
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #959 - #797 = 162
3642 16 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #928 = 66
3638 16 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #907 = 87
169 16 + Kỳ gần nhất: #960
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #960 - #701 = 259
2734 16 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #968 = 25
751 16 + Kỳ gần nhất: #960
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #960 - #868 = 92
351 16 + Kỳ gần nhất: #960
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #960 - #938 = 22
357 16 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #894 = 94
953 16 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #962 = 5
1225 16 + Kỳ gần nhất: #954
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #954 - #913 = 41
2932 16 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #911 = 66
1025 16 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #870 = 105
5228 16 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #979 = 3
4045 16 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #621 = 355
3045 16 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #696 = 280
2840 16 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #898 = 78
4532 16 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #928 = 48
5254 16 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #979 = 2
5449 16 + Kỳ gần nhất: #295
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #295 - #276 = 19
2852 16 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #963 = 13
3423 16 + Kỳ gần nhất: #296
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #296 - #149 = 147
4530 16 + Kỳ gần nhất: #269
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #269 - #162 = 107
3245 16 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #930 = 51
95 16 + Kỳ gần nhất: #297
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #297 - #225 = 72
5129 16 + Kỳ gần nhất: #342
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #342 - #340 = 2
3253 16 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #894 = 87
5241 16 + Kỳ gần nhất: #308
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #308 - #294 = 14
517 16 + Kỳ gần nhất: #311
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #311 - #164 = 147
3021 16 + Kỳ gần nhất: #327
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #327 - #278 = 49
2411 16 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #590 = 390
5428 16 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #964 = 15
735 16 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #683 = 300
1027 16 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #806 = 169
2647 16 + Kỳ gần nhất: #968
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #968 - #802 = 166
1545 16 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #822 = 149
1351 16 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #964 = 23
3431 16 + Kỳ gần nhất: #969
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #969 - #556 = 413
2529 16 + Kỳ gần nhất: #986
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #986 - #975 = 11
4954 16 + Kỳ gần nhất: #986
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #986 - #864 = 122
1223 16 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #820 = 150
629 16 + Kỳ gần nhất: #986
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #986 - #837 = 149
143 16 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #866 = 104
112 16 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #901 = 69
2035 16 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #943 = 42
4035 16 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #882 = 103
2925 16 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #749 = 226
3545 16 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #935 = 36
4947 16 + Kỳ gần nhất: #239
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #239 - #178 = 61
1518 16 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #550 = 422
1124 16 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #629 = 343
2042 16 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #922 = 62
5318 16 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #806 = 166
2453 16 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #872 = 100
5126 16 + Kỳ gần nhất: #248
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #248 - #132 = 116
2915 16 + Kỳ gần nhất: #361
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #361 - #291 = 70
121 16 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #940 = 43
2126 16 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #971 = 25
728 16 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #959 = 20
1016 16 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #862 = 89
2512 16 + Kỳ gần nhất: #501
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #501 - #411 = 90
3547 16 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #882 = 71
3543 16 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #866 = 87
5547 16 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #963 = 34
4217 16 + Kỳ gần nhất: #510
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #510 - #342 = 168
416 16 + Kỳ gần nhất: #114
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #114 - #73 = 41
4515 16 + Kỳ gần nhất: #499
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #499 - #479 = 20
3242 16 + Kỳ gần nhất: #949
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #949 - #928 = 21
2621 16 + Kỳ gần nhất: #476
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #476 - #460 = 16
352 16 + Kỳ gần nhất: #469
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #469 - #390 = 79
1450 16 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #900 = 53
2019 16 + Kỳ gần nhất: #97
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #97 - #29 = 68
827 16 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #993 = 4
4446 16 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #942 = 8
4714 16 + Kỳ gần nhất: #473
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #473 - #468 = 5
4651 16 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #926 = 72
5249 16 + Kỳ gần nhất: #92
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #92 - #57 = 35
126 16 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #615 = 385
2510 16 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #870 = 80
211 16 + Kỳ gần nhất: #105
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #105 - #87 = 18
4724 16 + Kỳ gần nhất: #67
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #67 - #46 = 21
2237 16 + Kỳ gần nhất: #949
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #949 - #913 = 36
3455 16 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #893 = 105
3450 16 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #969 = 29
1615 16 + Kỳ gần nhất: #947
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #947 - #883 = 64
103 16 + Kỳ gần nhất: #518
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #518 - #263 = 255
1447 16 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #950 = 3
355 15 + Kỳ gần nhất: #866
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #866 - #743 = 123
1535 15 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #852 = 119
2219 15 + Kỳ gần nhất: #631
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #631 - #559 = 72
2519 15 + Kỳ gần nhất: #631
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #631 - #382 = 249
523 15 + Kỳ gần nhất: #909
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #909 - #830 = 79
3452 15 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #979 = 19
351 15 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #983 = 16
5529 15 + Kỳ gần nhất: #702
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #702 - #424 = 278
5048 15 + Kỳ gần nhất: #374
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #374 - #369 = 5
2215 15 + Kỳ gần nhất: #865
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #865 - #783 = 82
4527 15 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #778 = 132
4213 15 + Kỳ gần nhất: #380
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #380 - #325 = 55
5230 15 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #874 = 96
311 15 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #835 = 75
3524 15 + Kỳ gần nhất: #232
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #232 - #173 = 59
435 15 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #756 = 210
4415 15 + Kỳ gần nhất: #722
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #722 - #529 = 193
1235 15 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #872 = 113
3846 15 + Kỳ gần nhất: #989
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #989 - #729 = 260
3841 15 + Kỳ gần nhất: #989
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #989 - #887 = 102
5550 15 + Kỳ gần nhất: #867
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #867 - #853 = 14
1427 15 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #975 = 9
4945 15 + Kỳ gần nhất: #90
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #90 - #89 = 1
3819 15 + Kỳ gần nhất: #631
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #631 - #629 = 2
3810 15 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #834 = 110
1146 15 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #898 = 52
1321 15 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #964 = 7
1334 15 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #941 = 30
1454 15 + Kỳ gần nhất: #864
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #864 - #809 = 55
526 15 + Kỳ gần nhất: #907
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #907 - #828 = 79
4050 15 + Kỳ gần nhất: #867
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #867 - #829 = 38
1525 15 + Kỳ gần nhất: #908
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #908 - #693 = 215
819 15 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #996 = 3
4155 15 + Kỳ gần nhất: #989
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #989 - #760 = 229
1220 15 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #609 = 376
3835 15 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #774 = 211
1335 15 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #971 = 17
5136 15 + Kỳ gần nhất: #854
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #854 - #826 = 28
4021 15 + Kỳ gần nhất: #231
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #231 - #141 = 90
1342 15 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #861 = 127
1728 15 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #763 = 188
2132 15 + Kỳ gần nhất: #859
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #859 - #682 = 177
3447 15 + Kỳ gần nhất: #968
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #968 - #947 = 21
1327 15 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #910 = 77
5045 15 + Kỳ gần nhất: #489
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #489 - #439 = 50
427 15 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #606 = 382
4247 15 + Kỳ gần nhất: #916
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #916 - #906 = 10
4231 15 + Kỳ gần nhất: #616
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #616 - #432 = 184
1413 15 + Kỳ gần nhất: #386
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #386 - #326 = 60
136 15 + Kỳ gần nhất: #400
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #400 - #280 = 120
3144 15 + Kỳ gần nhất: #766
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #766 - #654 = 112
4939 15 + Kỳ gần nhất: #856
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #856 - #790 = 66
5127 15 + Kỳ gần nhất: #717
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #717 - #699 = 18
4030 15 + Kỳ gần nhất: #536
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #536 - #405 = 131
1955 15 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #561 = 438
58 15 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #777 = 166
4731 15 + Kỳ gần nhất: #757
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #757 - #531 = 226
3512 15 + Kỳ gần nhất: #617
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #617 - #538 = 79
3618 15 + Kỳ gần nhất: #714
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #714 - #706 = 8
4549 15 + Kỳ gần nhất: #855
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #855 - #565 = 290
4337 15 + Kỳ gần nhất: #625
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #625 - #585 = 40
177 15 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #962 = 26
162 15 + Kỳ gần nhất: #534
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #534 - #438 = 96
5240 15 + Kỳ gần nhất: #863
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #863 - #703 = 160
5040 15 + Kỳ gần nhất: #863
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #863 - #626 = 237
502 15 + Kỳ gần nhất: #853
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #853 - #845 = 8
458 15 + Kỳ gần nhất: #917
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #917 - #800 = 117
2435 15 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #878 = 121
3211 15 + Kỳ gần nhất: #385
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #385 - #167 = 218
5213 15 + Kỳ gần nhất: #386
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #386 - #325 = 61
2538 15 + Kỳ gần nhất: #986
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #986 - #899 = 87
3413 15 + Kỳ gần nhất: #404
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #404 - #392 = 12
534 15 + Kỳ gần nhất: #612
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #612 - #469 = 143
5422 15 + Kỳ gần nhất: #487
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #487 - #421 = 66
1631 15 + Kỳ gần nhất: #969
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #969 - #905 = 64
4151 15 + Kỳ gần nhất: #861
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #861 - #786 = 75
4955 15 + Kỳ gần nhất: #860
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #860 - #812 = 48
550 15 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #842 = 101
2629 15 + Kỳ gần nhất: #911
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #911 - #779 = 132
1824 15 + Kỳ gần nhất: #869
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #869 - #854 = 15
1443 15 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #953 = 31
533 15 + Kỳ gần nhất: #896
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #896 - #889 = 7
4550 15 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #937 = 44
4638 15 + Kỳ gần nhất: #653
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #653 - #554 = 99
223 15 + Kỳ gần nhất: #680
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #680 - #571 = 109
4537 15 + Kỳ gần nhất: #681
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #681 - #645 = 36
1155 15 + Kỳ gần nhất: #895
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #895 - #892 = 3
3052 15 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #970 = 6
83 15 + Kỳ gần nhất: #896
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #896 - #725 = 171
2640 15 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #911 = 37
3644 15 + Kỳ gần nhất: #881
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #881 - #790 = 91
5511 15 + Kỳ gần nhất: #350
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #350 - #224 = 126
4026 15 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #948 = 52
4837 15 + Kỳ gần nhất: #646
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #646 - #625 = 21
2140 15 + Kỳ gần nhất: #775
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #775 - #682 = 93
3040 15 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #879 = 97
5141 15 + Kỳ gần nhất: #684
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #684 - #674 = 10
2254 15 + Kỳ gần nhất: #878
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #878 - #850 = 28
2030 15 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #812 = 164
4350 15 + Kỳ gần nhất: #878
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #878 - #842 = 36
1531 15 + Kỳ gần nhất: #883
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #883 - #852 = 31
322 15 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #966 = 11
5116 15 + Kỳ gần nhất: #644
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #644 - #366 = 278
1836 15 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #854 = 32
3743 15 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #953 = 26
113 15 + Kỳ gần nhất: #518
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #518 - #470 = 48
2355 15 + Kỳ gần nhất: #946
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #946 - #893 = 53
512 15 + Kỳ gần nhất: #889
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #889 - #752 = 137
3651 15 + Kỳ gần nhất: #889
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #889 - #826 = 63
353 15 + Kỳ gần nhất: #889
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #889 - #835 = 54
343 15 + Kỳ gần nhất: #889
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #889 - #847 = 42
293 15 + Kỳ gần nhất: #518
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #518 - #355 = 163
5414 15 + Kỳ gần nhất: #331
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #331 - #300 = 31
832 15 + Kỳ gần nhất: #778
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #778 - #716 = 62
3541 15 + Kỳ gần nhất: #890
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #890 - #872 = 18
4611 15 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #950 = 30
4041 15 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #786 = 100
2134 15 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #969 = 11
3745 15 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #925 = 53
3254 15 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #890 = 91
2926 15 + Kỳ gần nhất: #779
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #779 - #457 = 322
2955 15 + Kỳ gần nhất: #946
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #946 - #719 = 227
251 15 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #895 = 87
3825 15 + Kỳ gần nhất: #899
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #899 - #803 = 96
1132 15 + Kỳ gần nhất: #868
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #868 - #859 = 9
2743 15 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #781 = 203
4145 15 + Kỳ gần nhất: #871
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #871 - #766 = 105
3147 15 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #916 = 57
845 15 + Kỳ gần nhất: #871
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #871 - #658 = 213
17 15 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #959 = 24
4734 15 + Kỳ gần nhất: #360
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #360 - #239 = 121
13 15 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #877 = 123
424 15 + Kỳ gần nhất: #362
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #362 - #342 = 20
48 15 + Kỳ gần nhất: #904
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #904 - #884 = 20
3420 15 + Kỳ gần nhất: #638
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #638 - #517 = 121
2342 15 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #956 = 27
1925 15 + Kỳ gần nhất: #870
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #870 - #803 = 67
5154 15 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #964 = 1
216 15 + Kỳ gần nhất: #905
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #905 - #897 = 8
2418 15 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #869 = 103
943 15 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #840 = 144
2410 15 + Kỳ gần nhất: #869
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #869 - #659 = 210
1928 15 + Kỳ gần nhất: #906
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #906 - #762 = 144
3931 15 + Kỳ gần nhất: #770
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #770 - #532 = 238
3139 15 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #930 = 43
4135 15 + Kỳ gần nhất: #872
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #872 - #645 = 227
5523 15 + Kỳ gần nhất: #641
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #641 - #552 = 89
1429 15 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #809 = 166
2725 15 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #932 = 43
1314 15 + Kỳ gần nhất: #900
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #900 - #846 = 54
2946 15 + Kỳ gần nhất: #901
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #901 - #646 = 255
164 15 + Kỳ gần nhất: #688
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #688 - #639 = 49
71 15 + Kỳ gần nhất: #901
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #901 - #841 = 60
742 15 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #581 = 402
224 15 + Kỳ gần nhất: #271
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #271 - #228 = 43
322 15 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #913 = 87
4140 15 + Kỳ gần nhất: #786
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #786 - #775 = 11
3949 15 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #860 = 114
4441 15 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #766 = 136
401 15 + Kỳ gần nhất: #787
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #787 - #545 = 242
3116 15 + Kỳ gần nhất: #639
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #639 - #350 = 289
521 15 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #843 = 140
354 15 + Kỳ gần nhất: #359
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #359 - #135 = 224
135 15 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #924 = 59
4943 15 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #916 = 58
140 15 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #898 = 102
535 15 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #943 = 40
512 15 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #843 = 75
414 15 + Kỳ gần nhất: #464
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #464 - #362 = 102
1352 15 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #917 = 73
453 15 + Kỳ gần nhất: #806
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #806 - #728 = 78
519 15 + Kỳ gần nhất: #960
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #960 - #861 = 99
4326 15 + Kỳ gần nhất: #828
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #828 - #818 = 10
3842 15 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #803 = 191
2034 15 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #638 = 293
5533 15 + Kỳ gần nhất: #742
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #742 - #719 = 23
462 15 + Kỳ gần nhất: #744
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #744 - #647 = 97
1651 15 + Kỳ gần nhất: #960
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #960 - #765 = 195
4650 15 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #635 = 363
515 15 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #690 = 308
2250 15 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #878 = 53
3142 15 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #916 = 78
2120 15 + Kỳ gần nhất: #747
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #747 - #539 = 208
114 15 + Kỳ gần nhất: #959
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #959 - #888 = 71
5055 15 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #634 = 364
3538 15 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #985 = 9
12 15 + Kỳ gần nhất: #959
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #959 - #752 = 207
259 15 + Kỳ gần nhất: #748
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #748 - #666 = 82
153 15 + Kỳ gần nhất: #940
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #940 - #924 = 16
2724 15 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #936 = 57
2527 15 + Kỳ gần nhất: #932
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #932 - #908 = 24
4314 15 + Kỳ gần nhất: #585
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #585 - #409 = 176
1753 15 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #828 = 134
717 15 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #672 = 290
2113 15 + Kỳ gần nhất: #952
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #952 - #880 = 72
246 15 + Kỳ gần nhất: #836
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #836 - #441 = 395
285 15 + Kỳ gần nhất: #170
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #170 - #53 = 117
1038 15 + Kỳ gần nhất: #834
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #834 - #735 = 99
2933 15 + Kỳ gần nhất: #833
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #833 - #797 = 36
14 15 + Kỳ gần nhất: #928
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #928 - #756 = 172
5046 15 + Kỳ gần nhất: #440
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #440 - #262 = 178
3515 15 + Kỳ gần nhất: #805
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #805 - #774 = 31
613 15 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #989 = 3
5135 15 + Kỳ gần nhất: #739
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #739 - #649 = 90
5432 15 + Kỳ gần nhất: #928
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #928 - #890 = 38
3355 15 + Kỳ gần nhất: #961
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #961 - #752 = 209
5124 15 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #854 = 139
2049 15 + Kỳ gần nhất: #929
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #929 - #812 = 117
5552 15 + Kỳ gần nhất: #760
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #760 - #747 = 13
4349 15 + Kỳ gần nhất: #929
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #929 - #916 = 13
416 15 + Kỳ gần nhất: #825
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #825 - #692 = 133
41 15 + Kỳ gần nhất: #149
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #149 - #71 = 78
85 15 + Kỳ gần nhất: #170
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #170 - #126 = 44
2439 15 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #748 = 207
2427 15 + Kỳ gần nhất: #936
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #936 - #810 = 126
2012 15 + Kỳ gần nhất: #558
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #558 - #501 = 57
441 15 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #711 = 245
329 15 + Kỳ gần nhất: #939
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #939 - #835 = 104
38 15 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #904 = 92
213 15 + Kỳ gần nhất: #141
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #141 - #72 = 69
4431 15 + Kỳ gần nhất: #813
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #813 - #654 = 159
3020 15 + Kỳ gần nhất: #812
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #812 - #611 = 201
31 15 + Kỳ gần nhất: #143
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #143 - #50 = 93
4417 15 + Kỳ gần nhất: #756
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #756 - #620 = 136
3439 15 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #712 = 243
5022 15 + Kỳ gần nhất: #937
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #937 - #931 = 6
4920 15 + Kỳ gần nhất: #812
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #812 - #517 = 295
1744 15 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #681 = 274
1938 15 + Kỳ gần nhất: #938
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #938 - #803 = 135
4327 15 + Kỳ gần nhất: #551
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #551 - #233 = 318
3225 15 + Kỳ gần nhất: #116
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #116 - #106 = 10
3934 15 + Kỳ gần nhất: #755
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #755 - #549 = 206
4223 15 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #920 = 36
5519 15 + Kỳ gần nhất: #561
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #561 - #552 = 9
4541 15 + Kỳ gần nhất: #146
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #146 - #69 = 77
5043 15 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #842 = 111
2231 15 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #994 = 1
21 15 + Kỳ gần nhất: #752
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #752 - #469 = 283
3551 15 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #895 = 38
1922 15 + Kỳ gần nhất: #819
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #819 - #631 = 188
433 15 + Kỳ gần nhất: #818
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #818 - #729 = 89
2643 15 + Kỳ gần nhất: #934
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #934 - #842 = 92
528 15 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #757 = 201
422 15 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #937 = 20
4144 15 + Kỳ gần nhất: #936
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #936 - #684 = 252
1522 15 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #865 = 92
4850 15 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #853 = 100
328 15 + Kỳ gần nhất: #459
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #459 - #318 = 141
5413 15 + Kỳ gần nhất: #753
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #753 - #560 = 193
321 15 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #830 = 166
2713 15 + Kỳ gần nhất: #753
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #753 - #750 = 3
442 15 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #928 = 28
2745 15 + Kỳ gần nhất: #935
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #935 - #932 = 3
1544 15 + Kỳ gần nhất: #926
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #926 - #722 = 204
2751 15 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #987 = 6
2021 15 + Kỳ gần nhất: #539
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #539 - #486 = 53
2817 15 + Kỳ gần nhất: #189
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #189 - #179 = 10
2819 15 + Kỳ gần nhất: #733
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #733 - #708 = 25
265 15 + Kỳ gần nhất: #842
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #842 - #628 = 214
3733 15 + Kỳ gần nhất: #942
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #942 - #782 = 160
2532 15 + Kỳ gần nhất: #919
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #919 - #911 = 8
2714 15 + Kỳ gần nhất: #610
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #610 - #249 = 361
1054 15 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #890 = 75
5234 15 + Kỳ gần nhất: #941
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #941 - #931 = 10
352 15 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #909 = 81
2451 15 + Kỳ gần nhất: #923
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #923 - #879 = 44
215 15 + Kỳ gần nhất: #843
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #843 - #747 = 96
5255 15 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #963 = 35
3122 15 + Kỳ gần nhất: #734
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #734 - #531 = 203
125 15 + Kỳ gần nhất: #843
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #843 - #826 = 17
505 15 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #943 = 55
2138 15 + Kỳ gần nhất: #845
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #845 - #830 = 15
2914 15 + Kỳ gần nhất: #762
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #762 - #707 = 55
4138 15 + Kỳ gần nhất: #478
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #478 - #393 = 85
3643 15 + Kỳ gần nhất: #941
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #941 - #935 = 6
4052 15 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #985 = 5
951 15 + Kỳ gần nhất: #964
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #964 - #960 = 4
5451 15 + Kỳ gần nhất: #964
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #964 - #946 = 18
250 15 + Kỳ gần nhất: #845
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #845 - #352 = 493
3821 15 + Kỳ gần nhất: #848
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #848 - #845 = 3
551 15 + Kỳ gần nhất: #923
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #923 - #919 = 4
1354 15 + Kỳ gần nhất: #964
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #964 - #839 = 125
1024 15 + Kỳ gần nhất: #963
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #963 - #659 = 304
3221 15 + Kỳ gần nhất: #434
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #434 - #394 = 40
4629 15 + Kỳ gần nhất: #925
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #925 - #901 = 24
925 15 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #908 = 54
3337 15 + Kỳ gần nhất: #925
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #925 - #821 = 104
3329 15 + Kỳ gần nhất: #925
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #925 - #797 = 128
3748 15 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #953 = 12
232 15 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #982 = 9
3043 14 + Kỳ gần nhất: #846
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #846 - #828 = 18
4013 14 + Kỳ gần nhất: #753
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #753 - #481 = 272
2654 14 + Kỳ gần nhất: #882
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #882 - #627 = 255
1421 14 + Kỳ gần nhất: #881
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #881 - #880 = 1
3236 14 + Kỳ gần nhất: #854
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #854 - #773 = 81
221 14 + Kỳ gần nhất: #845
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #845 - #652 = 193
3927 14 + Kỳ gần nhất: #321
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #321 - #211 = 110
5054 14 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #964 = 17
1735 14 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #933 = 55
2813 14 + Kỳ gần nhất: #753
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #753 - #594 = 159
297 14 + Kỳ gần nhất: #887
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #887 - #809 = 78
176 14 + Kỳ gần nhất: #205
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #205 - #180 = 25
3648 14 + Kỳ gần nhất: #881
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #881 - #503 = 378
2722 14 + Kỳ gần nhất: #73
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #73 - #62 = 11
1832 14 + Kỳ gần nhất: #854
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #854 - #727 = 127
5224 14 + Kỳ gần nhất: #810
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #810 - #747 = 63
4935 14 + Kỳ gần nhất: #290
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #290 - #232 = 58
4445 14 + Kỳ gần nhất: #811
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #811 - #766 = 45
2913 14 + Kỳ gần nhất: #753
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #753 - #326 = 427
3244 14 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #716 = 266
1819 14 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #808 = 188
1915 14 + Kỳ gần nhất: #200
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #200 - #75 = 125
2430 14 + Kỳ gần nhất: #879
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #879 - #828 = 51
420 14 + Kỳ gần nhất: #802
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #802 - #611 = 191
301 14 + Kỳ gần nhất: #143
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #143 - #77 = 66
3734 14 + Kỳ gần nhất: #781
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #781 - #710 = 71
137 14 + Kỳ gần nhất: #988
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #988 - #876 = 112
412 14 + Kỳ gần nhất: #758
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #758 - #561 = 197
2936 14 + Kỳ gần nhất: #887
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #887 - #567 = 320
424 14 + Kỳ gần nhất: #756
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #756 - #549 = 207
840 14 + Kỳ gần nhất: #777
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #777 - #725 = 52
2834 14 + Kỳ gần nhất: #885
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #885 - #824 = 61
2755 14 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #939 = 58
68 14 + Kỳ gần nhất: #884
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #884 - #836 = 48
1654 14 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #864 = 117
1511 14 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #743 = 237
4228 14 + Kỳ gần nhất: #782
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #782 - #708 = 74
3234 14 + Kỳ gần nhất: #675
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #675 - #602 = 73
541 14 + Kỳ gần nhất: #299
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #299 - #34 = 265
213 14 + Kỳ gần nhất: #846
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #846 - #813 = 33
5450 14 + Kỳ gần nhất: #878
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #878 - #483 = 395
617 14 + Kỳ gần nhất: #755
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #755 - #679 = 76
1811 14 + Kỳ gần nhất: #763
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #763 - #709 = 54
719 14 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #883 = 113
346 14 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #804 = 82
4711 14 + Kỳ gần nhất: #763
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #763 - #429 = 334
1721 14 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #733 = 247
552 14 + Kỳ gần nhất: #853
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #853 - #846 = 7
1340 14 + Kỳ gần nhất: #990
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #990 - #893 = 97
1840 14 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #867 = 19
197 14 + Kỳ gần nhất: #883
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #883 - #794 = 89
37 14 + Kỳ gần nhất: #996
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #996 - #960 = 36
1519 14 + Kỳ gần nhất: #883
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #883 - #774 = 109
1534 14 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #908 = 72
408 14 + Kỳ gần nhất: #725
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #725 - #341 = 384
4628 14 + Kỳ gần nhất: #727
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #727 - #672 = 55
3517 14 + Kỳ gần nhất: #756
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #756 - #741 = 15
2617 14 + Kỳ gần nhất: #314
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #314 - #274 = 40
3150 14 + Kỳ gần nhất: #734
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #734 - #727 = 7
2332 14 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #911 = 71
1150 14 + Kỳ gần nhất: #842
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #842 - #763 = 79
1733 14 + Kỳ gần nhất: #863
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #863 - #556 = 307
1946 14 + Kỳ gần nhất: #993
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #993 - #883 = 110
5416 14 + Kỳ gần nhất: #862
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #862 - #857 = 5
529 14 + Kỳ gần nhất: #831
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #831 - #755 = 76
3812 14 + Kỳ gần nhất: #101
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #101 - #61 = 40
1420 14 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #783 = 201
1810 14 + Kỳ gần nhất: #869
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #869 - #864 = 5
5133 14 + Kỳ gần nhất: #802
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #802 - #674 = 128
4039 14 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #918 = 73
5011 14 + Kỳ gần nhất: #763
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #763 - #546 = 217
3138 14 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #491 = 503
5411 14 + Kỳ gần nhất: #227
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #227 - #206 = 21
3316 14 + Kỳ gần nhất: #862
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #862 - #674 = 188
295 14 + Kỳ gần nhất: #842
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #842 - #831 = 11
2014 14 + Kỳ gần nhất: #832
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #832 - #517 = 315
3522 14 + Kỳ gần nhất: #734
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #734 - #538 = 196
3521 14 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #971 = 12
67 14 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #969 = 23
3338 14 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #899 = 86
47 14 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #506 = 486
2930 14 + Kỳ gần nhất: #838
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #838 - #769 = 69
3555 14 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #895 = 104
749 14 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #962 = 30
449 14 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #966 = 26
1040 14 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #990 = 1
1514 14 + Kỳ gần nhất: #832
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #832 - #622 = 210
3833 14 + Kỳ gần nhất: #833
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #833 - #830 = 3
2815 14 + Kỳ gần nhất: #865
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #865 - #682 = 183
713 14 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #988 = 4
945 14 + Kỳ gần nhất: #840
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #840 - #701 = 139
1649 14 + Kỳ gần nhất: #864
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #864 - #704 = 160
1854 14 + Kỳ gần nhất: #864
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #864 - #560 = 304
3314 14 + Kỳ gần nhất: #832
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #832 - #762 = 70
2235 14 + Kỳ gần nhất: #994
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #994 - #878 = 116
5326 14 + Kỳ gần nhất: #828
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #828 - #644 = 184
4916 14 + Kỳ gần nhất: #857
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #857 - #704 = 153
4544 14 + Kỳ gần nhất: #701
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #701 - #681 = 20
254 14 + Kỳ gần nhất: #688
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #688 - #667 = 21
338 14 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #938 = 62
359 14 + Kỳ gần nhất: #112
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #112 - #37 = 75
5527 14 + Kỳ gần nhất: #820
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #820 - #719 = 101
3024 14 + Kỳ gần nhất: #279
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #279 - #210 = 69
394 14 + Kỳ gần nhất: #688
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #688 - #549 = 139
317 14 + Kỳ gần nhất: #877
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #877 - #596 = 281
3223 14 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #911 = 76
234 14 + Kỳ gần nhất: #688
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #688 - #541 = 147
2931 14 + Kỳ gần nhất: #844
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #844 - #809 = 35
3351 14 + Kỳ gần nhất: #877
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #877 - #854 = 23
1238 14 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #985 = 12
3317 14 + Kỳ gần nhất: #877
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #877 - #863 = 14
1231 14 + Kỳ gần nhất: #844
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #844 - #813 = 31
4953 14 + Kỳ gần nhất: #767
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #767 - #698 = 69
2227 14 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #920 = 80
228 14 + Kỳ gần nhất: #226
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #226 - #148 = 78
154 14 + Kỳ gần nhất: #159
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #159 - #145 = 14
63 14 + Kỳ gần nhất: #185
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #185 - #180 = 5
3438 14 + Kỳ gần nhất: #986
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #986 - #944 = 42
1032 14 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #890 = 101
4849 14 + Kỳ gần nhất: #987
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #987 - #718 = 269
1130 14 + Kỳ gần nhất: #859
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #859 - #731 = 128
29 14 + Kỳ gần nhất: #872
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #872 - #665 = 207
5310 14 + Kỳ gần nhất: #806
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #806 - #794 = 12
383 14 + Kỳ gần nhất: #729
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #729 - #518 = 211
3430 14 + Kỳ gần nhất: #190
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #190 - #38 = 152
1329 14 + Kỳ gần nhất: #874
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #874 - #797 = 77
494 14 + Kỳ gần nhất: #159
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #159 - #92 = 67
463 14 + Kỳ gần nhất: #729
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #729 - #635 = 94
5418 14 + Kỳ gần nhất: #223
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #223 - #81 = 142
822 14 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #849 = 146
3029 14 + Kỳ gần nhất: #874
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #874 - #838 = 36
638 14 + Kỳ gần nhất: #989
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #989 - #986 = 3
2739 14 + Kỳ gần nhất: #849
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #849 - #837 = 12
36 14 + Kỳ gần nhất: #921
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #921 - #483 = 438
3044 14 + Kỳ gần nhất: #938
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #938 - #843 = 95
238 14 + Kỳ gần nhất: #905
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #905 - #845 = 60
4836 14 + Kỳ gần nhất: #905
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #905 - #881 = 24
3751 14 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #960 = 5
3940 14 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #856 = 62
1932 14 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #575 = 391
330 14 + Kỳ gần nhất: #938
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #938 - #904 = 34
1019 14 + Kỳ gần nhất: #906
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #906 - #794 = 112
5225 14 + Kỳ gần nhất: #954
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #954 - #919 = 35
1415 14 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #783 = 189
3453 14 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #934 = 38
136 14 + Kỳ gần nhất: #928
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #928 - #881 = 47
1115 14 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #743 = 229
3549 14 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #645 = 321
2322 14 + Kỳ gần nhất: #937
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #937 - #920 = 17
4948 14 + Kỳ gần nhất: #369
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #369 - #276 = 93
2711 14 + Kỳ gần nhất: #460
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #460 - #414 = 46
3326 14 + Kỳ gần nhất: #370
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #370 - #368 = 2
4244 14 + Kỳ gần nhất: #909
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #909 - #705 = 204
1118 14 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #873 = 99
1424 14 + Kỳ gần nhất: #972
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #972 - #936 = 36
2213 14 + Kỳ gần nhất: #380
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #380 - #228 = 152
4743 14 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #738 = 215
2552 14 + Kỳ gần nhất: #919
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #919 - #798 = 121
216 14 + Kỳ gần nhất: #544
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #544 - #315 = 229
5321 14 + Kỳ gần nhất: #476
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #476 - #343 = 133
3632 14 + Kỳ gần nhất: #928
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #928 - #854 = 74
384 14 + Kỳ gần nhất: #453
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #453 - #445 = 8
2414 14 + Kỳ gần nhất: #610
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #610 - #540 = 70
2153 14 + Kỳ gần nhất: #940
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #940 - #858 = 82
3952 14 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #917 = 1
3246 14 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #868 = 106
3525 14 + Kỳ gần nhất: #954
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #954 - #851 = 103
486 14 + Kỳ gần nhất: #544
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #544 - #503 = 41
2540 14 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #911 = 7
245 14 + Kỳ gần nhất: #903
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #903 - #828 = 75
4619 14 + Kỳ gần nhất: #441
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #441 - #116 = 325
3941 14 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #922 = 51
3834 14 + Kỳ gần nhất: #360
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #360 - #182 = 178
244 14 + Kỳ gần nhất: #549
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #549 - #313 = 236
939 14 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #837 = 136
1555 14 + Kỳ gần nhất: #939
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #939 - #630 = 309
5426 14 + Kỳ gần nhất: #375
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #375 - #227 = 148
539 14 + Kỳ gần nhất: #918
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #918 - #755 = 163
154 14 + Kỳ gần nhất: #965
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #965 - #928 = 37
74 14 + Kỳ gần nhất: #457
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #457 - #362 = 95
621 14 + Kỳ gần nhất: #969
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #969 - #859 = 110
3112 14 + Kỳ gần nhất: #403
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #403 - #281 = 122
5031 14 + Kỳ gần nhất: #969
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #969 - #770 = 199
1018 14 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #869 = 89
1328 14 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #753 = 214
4713 14 + Kỳ gần nhất: #386
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #386 - #261 = 125
399 14 + Kỳ gần nhất: #960
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #960 - #837 = 123
1828 14 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #954 = 4
1034 14 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #835 = 96
4430 14 + Kỳ gần nhất: #619
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #619 - #137 = 482
127 14 + Kỳ gần nhất: #913
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #913 - #862 = 51
1050 14 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #838 = 93
2251 14 + Kỳ gần nhất: #914
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #914 - #658 = 256
204 14 + Kỳ gần nhất: #612
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #612 - #611 = 1
4744 14 + Kỳ gần nhất: #914
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #914 - #779 = 135
729 14 + Kỳ gần nhất: #959
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #959 - #745 = 214
212 14 + Kỳ gần nhất: #394
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #394 - #222 = 172
519 14 + Kỳ gần nhất: #915
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #915 - #826 = 89
3353 14 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #934 = 33
1347 14 + Kỳ gần nhất: #967
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #967 - #564 = 403
4528 14 + Kỳ gần nhất: #930
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #930 - #870 = 60
3824 14 + Kỳ gần nhất: #629
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #629 - #610 = 19
2526 14 + Kỳ gần nhất: #911
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #911 - #671 = 240
4432 14 + Kỳ gần nhất: #575
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #575 - #533 = 42
1127 14 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #717 = 193
2135 14 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #592 = 379
5122 14 + Kỳ gần nhất: #559
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #559 - #450 = 109
4330 14 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #846 = 124
3327 14 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #891 = 19
241 14 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #872 = 84
4347 14 + Kỳ gần nhất: #935
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #935 - #916 = 19
130 14 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #838 = 132
1641 14 + Kỳ gần nhất: #934
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #934 - #808 = 126
1623 14 + Kỳ gần nhất: #911
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #911 - #789 = 122
423 14 + Kỳ gần nhất: #956
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #956 - #937 = 19
439 14 + Kỳ gần nhất: #966
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #966 - #884 = 82
425 14 + Kỳ gần nhất: #912
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #912 - #692 = 220
438 14 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #669 = 288
5137 14 + Kỳ gần nhất: #625
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #625 - #576 = 49
1549 14 + Kỳ gần nhất: #623
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #623 - #599 = 24
2653 14 + Kỳ gần nhất: #934
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #934 - #894 = 40
1633 14 + Kỳ gần nhất: #934
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #934 - #883 = 51
1336 14 + Kỳ gần nhất: #941
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #941 - #899 = 42
3613 14 + Kỳ gần nhất: #952
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #952 - #941 = 11
1148 14 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #724 = 178
92 14 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #872 = 105
2535 14 + Kỳ gần nhất: #924
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #924 - #578 = 346
2452 14 + Kỳ gần nhất: #963
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #963 - #917 = 46
395 14 + Kỳ gần nhất: #343
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #343 - #213 = 130
2625 14 + Kỳ gần nhất: #346
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #346 - #313 = 33
382 14 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #905 = 72
2633 14 + Kỳ gần nhất: #961
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #961 - #948 = 13
1211 14 + Kỳ gần nhất: #350
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #350 - #324 = 26
1611 14 + Kỳ gần nhất: #350
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #350 - #345 = 5
1046 14 + Kỳ gần nhất: #892
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #892 - #740 = 152
3034 14 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #879 = 65
2114 14 + Kỳ gần nhất: #492
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #492 - #476 = 16
255 14 + Kỳ gần nhất: #895
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #895 - #853 = 42
3831 14 + Kỳ gần nhất: #491
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #491 - #453 = 38
4334 14 + Kỳ gần nhất: #941
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #941 - #934 = 7
2050 14 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #931 = 12
459 14 + Kỳ gần nhất: #439
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #439 - #292 = 147
3210 14 + Kỳ gần nhất: #648
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #648 - #642 = 6
3410 14 + Kỳ gần nhất: #944
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #944 - #931 = 13
4610 14 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #740 = 210
524 14 + Kỳ gần nhất: #923
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #923 - #828 = 95
1053 14 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #835 = 127
3443 14 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #934 = 45
3428 14 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #885 = 94
3415 14 + Kỳ gần nhất: #947
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #947 - #908 = 39
1232 14 + Kỳ gần nhất: #926
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #926 - #538 = 388
3554 14 + Kỳ gần nhất: #924
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #924 - #890 = 34
4116 14 + Kỳ gần nhất: #661
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #661 - #651 = 10
3728 14 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #865 = 114
3437 14 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #791 = 188
1845 14 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #873 = 105
5349 14 + Kỳ gần nhất: #962
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #962 - #767 = 195
415 14 + Kỳ gần nhất: #961
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #961 - #957 = 4
1322 14 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #846 = 99
5535 14 + Kỳ gần nhất: #592
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #592 - #425 = 167
2733 14 + Kỳ gần nhất: #891
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #891 - #664 = 227
396 14 + Kỳ gần nhất: #500
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #500 - #58 = 442
195 14 + Kỳ gần nhất: #526
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #526 - #510 = 16
1116 14 + Kỳ gần nhất: #947
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #947 - #563 = 384
1147 14 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #947 = 3
4447 14 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #914 = 36
4010 14 + Kỳ gần nhất: #648
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #648 - #621 = 27
3212 14 + Kỳ gần nhất: #538
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #538 - #311 = 227
1154 14 + Kỳ gần nhất: #898
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #898 - #809 = 89
5515 14 + Kỳ gần nhất: #961
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #961 - #939 = 22
1112 14 + Kỳ gần nhất: #898
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #898 - #820 = 78
2830 14 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #762 = 214
2438 14 + Kỳ gần nhất: #923
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #923 - #713 = 210
639 14 + Kỳ gần nhất: #927
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #927 - #884 = 43
5020 14 + Kỳ gần nhất: #605
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #605 - #496 = 109
2846 14 + Kỳ gần nhất: #898
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #898 - #727 = 171
1918 14 + Kỳ gần nhất: #354
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #354 - #130 = 224
4025 14 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #918 = 57
1433 14 + Kỳ gần nhất: #900
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #900 - #762 = 138
2223 14 + Kỳ gần nhất: #920
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #920 - #819 = 101
712 14 + Kỳ gần nhất: #901
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #901 - #862 = 39
86 14 + Kỳ gần nhất: #479
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #479 - #275 = 204
1726 14 + Kỳ gần nhất: #952
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #952 - #828 = 124
2837 14 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #865 = 86
3432 14 + Kỳ gần nhất: #352
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #352 - #182 = 170
2842 14 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #861 = 90
1528 14 + Kỳ gần nhất: #897
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #897 - #865 = 32
648 14 + Kỳ gần nhất: #927
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #927 - #821 = 106
272 14 + Kỳ gần nhất: #647
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #647 - #460 = 187
5435 14 + Kỳ gần nhất: #602
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #602 - #550 = 52
4139 14 + Kỳ gần nhất: #922
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #922 - #871 = 51
227 14 + Kỳ gần nhất: #897
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #897 - #836 = 61
935 14 + Kỳ gần nhất: #943
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #943 - #872 = 71
128 14 + Kỳ gần nhất: #959
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #959 - #898 = 61
3011 14 + Kỳ gần nhất: #422
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #422 - #405 = 17
2845 14 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #871 = 105
94 13 + Kỳ gần nhất: #737
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #737 - #688 = 49
299 13 + Kỳ gần nhất: #838
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #838 - #837 = 1
385 13 + Kỳ gần nhất: #834
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #834 - #745 = 89
3827 13 + Kỳ gần nhất: #580
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #580 - #562 = 18
189 13 + Kỳ gần nhất: #439
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #439 - #387 = 52
626 13 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #968 = 24
338 13 + Kỳ gần nhất: #583
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #583 - #491 = 92
5436 13 + Kỳ gần nhất: #169
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #169 - #115 = 54
314 13 + Kỳ gần nhất: #453
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #453 - #432 = 21
4838 13 + Kỳ gần nhất: #177
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #177 - #120 = 57
3917 13 + Kỳ gần nhất: #588
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #588 - #383 = 205
2655 13 + Kỳ gần nhất: #961
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #961 - #930 = 31
3654 13 + Kỳ gần nhất: #928
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #928 - #882 = 46
2638 13 + Kỳ gần nhất: #745
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #745 - #661 = 84
4548 13 + Kỳ gần nhất: #839
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #839 - #818 = 21
144 13 + Kỳ gần nhất: #453
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #453 - #394 = 59
4555 13 + Kỳ gần nhất: #930
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #930 - #827 = 103
3123 13 + Kỳ gần nhất: #168
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #168 - #165 = 3
105 13 + Kỳ gần nhất: #834
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #834 - #831 = 3
3516 13 + Kỳ gần nhất: #736
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #736 - #701 = 35
3230 13 + Kỳ gần nhất: #830
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #830 - #769 = 61
5427 13 + Kỳ gần nhất: #740
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #740 - #439 = 301
1948 13 + Kỳ gần nhất: #927
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #927 - #432 = 495
2738 13 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #997 = 3
4027 13 + Kỳ gần nhất: #167
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #167 - #55 = 112
1714 13 + Kỳ gần nhất: #161
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #161 - #94 = 67
326 13 + Kỳ gần nhất: #451
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #451 - #106 = 345
2616 13 + Kỳ gần nhất: #736
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #736 - #692 = 44
28 13 + Kỳ gần nhất: #836
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #836 - #774 = 62
214 13 + Kỳ gần nhất: #737
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #737 - #669 = 68
426 13 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #802 = 190
3955 13 + Kỳ gần nhất: #930
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #930 - #901 = 29
279 13 + Kỳ gần nhất: #837
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #837 - #442 = 395
46 13 + Kỳ gần nhất: #992
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #992 - #656 = 336
206 13 + Kỳ gần nhất: #451
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #451 - #449 = 2
2017 13 + Kỳ gần nhất: #555
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #555 - #381 = 174
620 13 + Kỳ gần nhất: #931
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #931 - #915 = 16
320 13 + Kỳ gần nhất: #796
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #796 - #795 = 1
1737 13 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #681 = 270
1924 13 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #879 = 120
191 13 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #877 = 122
5431 13 + Kỳ gần nhất: #491
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #491 - #212 = 279
3742 13 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #764 = 187
4127 13 + Kỳ gần nhất: #766
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #766 - #714 = 52
955 13 + Kỳ gần nhất: #796
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #796 - #760 = 36
623 13 + Kỳ gần nhất: #942
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #942 - #870 = 72
2127 13 + Kỳ gần nhất: #791
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #791 - #766 = 25
813 13 + Kỳ gần nhất: #797
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #797 - #754 = 43
1042 13 + Kỳ gần nhất: #951
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #951 - #922 = 29
2646 13 + Kỳ gần nhất: #942
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #942 - #787 = 155
3318 13 + Kỳ gần nhất: #799
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #799 - #651 = 148
101 13 + Kỳ gần nhất: #481
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #481 - #346 = 135
5051 13 + Kỳ gần nhất: #998
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #998 - #964 = 34
3744 13 + Kỳ gần nhất: #942
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #942 - #716 = 226
241 13 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #885 = 114
3155 13 + Kỳ gần nhất: #999
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #999 - #930 = 69
3614 13 + Kỳ gần nhất: #762
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #762 - #598 = 164
4842 13 + Kỳ gần nhất: #949
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #949 - #431 = 518
417 13 + Kỳ gần nhất: #780
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #780 - #591 = 189
4426 13 + Kỳ gần nhất: #779
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #779 - #706 = 73
4845 13 + Kỳ gần nhất: #516
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #516 - #312 = 204
5554 13 + Kỳ gần nhất: #946
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #946 - #455 = 491
2026 13 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #673 = 275
2740 13 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #975 = 25
2644 13 + Kỳ gần nhất: #948
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #948 - #706 = 242
479 13 + Kỳ gần nhất: #945
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #945 - #780 = 165
3639 13 + Kỳ gần nhất: #790
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #790 - #557 = 233
536 13 + Kỳ gần nhất: #500
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #500 - #291 = 209
5140 13 + Kỳ gần nhất: #786
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #786 - #737 = 49
5243 13 + Kỳ gần nhất: #773
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #773 - #772 = 1
3826 13 + Kỳ gần nhất: #1000
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #1000 - #907 = 93
4218 13 + Kỳ gần nhất: #81
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #81 - #64 = 17
2544 13 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #851 = 99
1410 13 + Kỳ gần nhất: #950
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #950 - #864 = 86
5331 13 + Kỳ gần nhất: #770
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #770 - #575 = 195
2721 13 + Kỳ gần nhất: #800
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #800 - #791 = 9
3220 13 + Kỳ gần nhất: #543
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #543 - #459 = 84
3936 13 + Kỳ gần nhất: #565
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #565 - #557 = 8
264 13 + Kỳ gần nhất: #457
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #457 - #379 = 78
49 13 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #780 = 177
1626 13 + Kỳ gần nhất: #934
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #934 - #911 = 23
64 13 + Kỳ gần nhất: #457
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #457 - #453 = 4
4051 13 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #914 = 19
510 13 + Kỳ gần nhất: #958
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #958 - #834 = 124
4023 13 + Kỳ gần nhất: #933
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #933 - #893 = 40
837 13 + Kỳ gần nhất: #821
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #821 - #716 = 105
3118 13 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #978 = 17
2735 13 + Kỳ gần nhất: #935
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #935 - #890 = 45
1834 13 + Kỳ gần nhất: #750
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #750 - #372 = 378
3418 13 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #972 = 23
2234 13 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #931 = 64
5545 13 + Kỳ gần nhất: #932
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #932 - #930 = 2
2754 13 + Kỳ gần nhất: #932
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #932 - #890 = 42
249 13 + Kỳ gần nhất: #748
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #748 - #722 = 26
1722 13 + Kỳ gần nhất: #995
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #995 - #634 = 361
5455 13 + Kỳ gần nhất: #932
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #932 - #796 = 136
1540 13 + Kỳ gần nhất: #957
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #957 - #623 = 334
450 13 + Kỳ gần nhất: #937
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #937 - #770 = 167
3640 13 + Kỳ gần nhất: #941
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #941 - #886 = 55
3154 13 + Kỳ gần nhất: #809
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #809 - #796 = 13
1343 13 + Kỳ gần nhất: #941
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #941 - #846 = 95
236 13 + Kỳ gần nhất: #544
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #544 - #390 = 154
936 13 + Kỳ gần nhất: #952
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #952 - #943 = 9
817 13 + Kỳ gần nhất: #997
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #997 - #995 = 2
852 13 + Kỳ gần nhất: #807
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #807 - #776 = 31
1437 13 + Kỳ gần nhất: #953
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #953 - #864 = 89
82 13 + Kỳ gần nhất: #758
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #758 - #647 = 111
2514 13 + Kỳ gần nhất: #117
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #117 - #56 = 61
2422 13 + Kỳ gần nhất: #557
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #557 - #546 = 11
4015 13 + Kỳ gần nhất: #128
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #128 - #119 = 9
559 13 + Kỳ gần nhất: #552
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #552 - #160 = 392
1944 13 + Kỳ gần nhất: #938
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #938 - #779 = 159
369 13 + Kỳ gần nhất: #552
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #552 - #446 = 106
1739 13 + Kỳ gần nhất: #955
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #955 - #733 = 222
4419 13 + Kỳ gần nhất: #463
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #463 - #354 = 109
233 13 + Kỳ gần nhất: #813
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #813 - #752 = 61
5338 13 + Kỳ gần nhất: #177
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #177 - #166 = 11
4820 13 + Kỳ gần nhất: #431
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #431 - #405 = 26
3527 13 + Kỳ gần nhất: #664
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #664 - #366 = 298
4752 13 + Kỳ gần nhất: #963
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #963 - #622 = 341
924 13 + Kỳ gần nhất: #872
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #872 - #869 = 3
1842 13 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #808 = 176
5328 13 + Kỳ gần nhất: #255
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #255 - #199 = 56
948 13 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #869 = 104
3854 13 + Kỳ gần nhất: #871
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #871 - #848 = 23
1026 13 + Kỳ gần nhất: #692
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #692 - #542 = 150
947 13 + Kỳ gần nhất: #973
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #973 - #967 = 6
3946 13 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #901 = 73
5335 13 + Kỳ gần nhất: #872
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #872 - #767 = 105
152 13 + Kỳ gần nhất: #691
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #691 - #438 = 253
918 13 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #869 = 115
3018 13 + Kỳ gần nhất: #690
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #690 - #648 = 42
4649 13 + Kỳ gần nhất: #974
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #974 - #903 = 71
421 13 + Kỳ gần nhất: #873
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #873 - #843 = 30
2321 13 + Kỳ gần nhất: #983
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #983 - #880 = 103
1417 13 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #476 = 499
1141 13 + Kỳ gần nhất: #902
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #902 - #771 = 131
755 13 + Kỳ gần nhất: #901
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #901 - #893 = 8
1425 13 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #827 = 148
5042 13 + Kỳ gần nhất: #365
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #365 - #220 = 145
557 13 + Kỳ gần nhất: #634
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #634 - #482 = 152
4210 13 + Kỳ gần nhất: #875
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #875 - #822 = 53
739 13 + Kỳ gần nhất: #991
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #991 - #960 = 31
1311 13 + Kỳ gần nhất: #385
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #385 - #380 = 5
5438 13 + Kỳ gần nhất: #986
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #986 - #871 = 115
5216 13 + Kỳ gần nhất: #862
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #862 - #810 = 52
332 13 + Kỳ gần nhất: #912
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #912 - #752 = 160
2340 13 + Kỳ gần nhất: #911
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #911 - #893 = 18
1230 13 + Kỳ gần nhất: #970
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #970 - #843 = 127
3127 13 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #852 = 58
2040 13 + Kỳ gần nhất: #985
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #985 - #929 = 56
1113 13 + Kỳ gần nhất: #910
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #910 - #612 = 298
2043 13 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #929 = 55
2635 13 + Kỳ gần nhất: #971
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #971 - #894 = 77
1541 13 + Kỳ gần nhất: #908
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #908 - #832 = 76
1830 13 + Kỳ gần nhất: #867
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #867 - #801 = 66
1635 13 + Kỳ gần nhất: #701
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #701 - #639 = 62
2541 13 + Kỳ gần nhất: #908
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #908 - #588 = 320
5150 13 + Kỳ gần nhất: #867
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #867 - #845 = 22
927 13 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #968 = 16
2742 13 + Kỳ gần nhất: #984
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #984 - #932 = 52
2210 13 + Kỳ gần nhất: #875
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #875 - #814 = 61
3718 13 + Kỳ gần nhất: #354
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #354 - #223 = 131
1833 13 + Kỳ gần nhất: #912
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #912 - #854 = 58
518 13 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #958 = 20
217 13 + Kỳ gần nhất: #677
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #677 - #607 = 70
2331 13 + Kỳ gần nhất: #894
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #894 - #847 = 47
3153 13 + Kỳ gần nhất: #894
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #894 - #770 = 124
245 13 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #726 = 252
1831 13 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #770 = 208
1837 13 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #864 = 114
1645 13 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #789 = 192
124 13 + Kỳ gần nhất: #885
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #885 - #847 = 38
3720 13 + Kỳ gần nhất: #978
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #978 - #965 = 13
1720 13 + Kỳ gần nhất: #677
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #677 - #619 = 58
4733 13 + Kỳ gần nhất: #891
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #891 - #833 = 58
2610 13 + Kỳ gần nhất: #332
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #332 - #267 = 65
1546 13 + Kỳ gần nhất: #980
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #980 - #926 = 54
4036 13 + Kỳ gần nhất: #886
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #886 - #829 = 57
4125 13 + Kỳ gần nhất: #326
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #326 - #209 = 117
3853 13 + Kỳ gần nhất: #889
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #889 - #718 = 171
4352 13 + Kỳ gần nhất: #979
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #979 - #970 = 9
489 13 + Kỳ gần nhất: #324
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #324 - #260 = 64
1652 13 + Kỳ gần nhất: #981
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #981 - #947 = 34
929 13 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #838 = 139
2810 13 + Kỳ gần nhất: #875
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #875 - #870 = 5
2123 13 + Kỳ gần nhất: #880
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #880 - #679 = 201
1014 13 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #864 = 111
4453 13 + Kỳ gần nhất: #640
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #640 - #577 = 63
1017 13 + Kỳ gần nhất: #975
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #975 - #951 = 24
223 13 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #956 = 26
119 13 + Kỳ gần nhất: #877
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #877 - #803 = 74
2224 13 + Kỳ gần nhất: #878
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #878 - #610 = 268
2032 13 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #795 = 181
3032 13 + Kỳ gần nhất: #976
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #976 - #859 = 117
244 13 + Kỳ gần nhất: #982
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #982 - #813 = 169
172 13 + Kỳ gần nhất: #977
+ Khoảng cách 2 kỳ gần nhất: #977 - #677 = 300