Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
21/03/2023 - #855 7 17 31 43 45 49 | 52
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 68.288.184.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.322.731.050
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 834 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.796 50.000
18/03/2023 - #854 18 24 32 33 51 53 | 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 65.383.604.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.348.904.850
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 668 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.243 50.000
16/03/2023 - #853 6 23 34 48 50 55 | 2
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 62.243.461.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.823.636.850
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 616 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.140 50.000
14/03/2023 - #852 14 15 18 20 27 35 | 31
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 59.309.461.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.497.636.900
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 850 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.681 50.000
11/03/2023 - #851 13 23 25 30 35 44 | 8
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 56.487.021.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.184.032.400
Giải nhất Trúng 5 số 20 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 841 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.495 50.000
09/03/2023 - #850 12 22 28 34 53 54 | 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 54.468.180.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.959.716.750
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 593 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.227 50.000
07/03/2023 - #849 8 22 25 27 39 50 | 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 52.053.289.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.691.395.500
Giải nhất Trúng 5 số 19 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 846 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.361 50.000
04/03/2023 - #848 9 13 23 36 38 54 | 21
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 49.872.652.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.449.102.600
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 657 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.912 50.000
02/03/2023 - #847 1 3 23 24 43 48 | 31
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 47.768.959.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.215.358.900
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 590 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.363 50.000
28/02/2023 - #846 2 13 14 30 43 55 | 22
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 45.830.729.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.144.011.550
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 569 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.437 50.000
25/02/2023 - #845 1 2 14 21 38 51 | 50
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 43.516.873.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.886.916.450
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 501 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.921 50.000
23/02/2023 - #844 12 16 29 31 39 48 | 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 41.760.073.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.691.716.400
Giải nhất Trúng 5 số 15 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 528 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.269 50.000
21/02/2023 - #843 4 12 15 21 30 44 | 5
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 40.163.155.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.514.281.050
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 758 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.170 50.000
18/02/2023 - #842 11 23 26 29 43 50 | 5
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.396.133.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.317.945.300
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 515 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.659 50.000
16/02/2023 - #841 1 5 7 8 20 22 | 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 36.591.358.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.117.414.750
Giải nhất Trúng 5 số 19 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 942 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.197 50.000
14/02/2023 - #840 1 9 33 37 43 45 | 23
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 35.534.625.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.614.958.400
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 531 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.859 50.000
11/02/2023 - #839 4 13 45 48 52 54 | 5
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 33.529.908.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.392.212.100
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 422 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.369 50.000
09/02/2023 - #838 1 10 29 30 49 50 | 9
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.790.453.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.198.939.300
Giải nhất Trúng 5 số 2 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 439 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.081 50.000
07/02/2023 - #837 6 27 29 32 39 52 | 9
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 92.507.434.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 5.518.164.800
Giải nhất Trúng 5 số 25 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.105 500.000
Giải ba Trúng 3 số 25.047 50.000
04/02/2023 - #836 2 6 8 27 41 46 | 20
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 85.835.025.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.776.786.100
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 794 500.000
Giải ba Trúng 3 số 20.372 50.000
Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên