Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
19/09/2023 - #933 17 29 35 40 51 52 | 23
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 64.650.236.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.358.548.600
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 555 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.751 50.000
16/09/2023 - #932 25 27 42 51 54 55 | 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 61.815.809.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.043.612.250
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 584 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.178 50.000
14/09/2023 - #931 6 10 20 22 50 52 | 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 59.333.976.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.767.853.000
Giải nhất Trúng 5 số 1 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 642 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.037 50.000
12/09/2023 - #930 26 31 32 39 45 55 | 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 56.990.967.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.507.518.700
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 563 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.789 50.000
09/09/2023 - #929 13 20 32 37 43 49 | 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 54.554.601.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.236.811.350
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 584 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.414 50.000
07/09/2023 - #928 1 4 36 42 45 54 | 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 52.423.299.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.296.715.600
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 550 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.410 50.000
05/09/2023 - #927 2 6 19 29 34 48 | 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 50.166.294.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.045.937.300
Giải nhất Trúng 5 số 18 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 606 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.334 50.000
02/09/2023 - #926 12 15 32 44 46 51 | 48
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 48.434.457.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.853.510.950
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 494 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.534 50.000
31/08/2023 - #925 23 33 37 43 45 46 | 29
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 46.578.147.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.647.254.250
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 564 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.021 50.000
29/08/2023 - #924 1 8 20 25 35 53 | 54
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 44.834.259.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.453.489.000
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 552 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.076 50.000
26/08/2023 - #923 5 8 24 38 50 51 | 47
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 42.714.713.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.217.983.800
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 610 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.926 50.000
24/08/2023 - #922 1 10 20 41 42 50 | 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 40.752.858.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 13.336.465.600
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 629 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.878 50.000
22/08/2023 - #921 2 3 6 34 35 36 | 31
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.459.304.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 13.081.626.200
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 700 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.800 50.000
19/08/2023 - #920 7 9 13 22 27 42 | 23
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 35.774.937.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 12.783.363.200
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 979 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.072 50.000
17/08/2023 - #919 1 5 25 32 51 52 | 54
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 34.033.462.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 12.589.866.050
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 510 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.375 50.000
15/08/2023 - #918 5 12 25 39 40 53 | 52
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.860.737.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 12.348.452.105
Giải nhất Trúng 5 số 21 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 772 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.816 50.000
12/08/2023 - #917 13 24 39 43 45 52 | 8
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 256.972.522.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 12.141.703.500
Giải nhất Trúng 5 số 43 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 2.491 500.000
Giải ba Trúng 3 số 53.739 50.000
10/08/2023 - #916 4 14 31 42 47 49 | 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 242.211.415.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 10.501.580.500
Giải nhất Trúng 5 số 26 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.828 500.000
Giải ba Trúng 3 số 41.740 50.000
08/08/2023 - #915 5 6 19 20 40 45 | 47
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 226.138.479.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 8.715.698.750
Giải nhất Trúng 5 số 37 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 2.512 500.000
Giải ba Trúng 3 số 52.664 50.000
05/08/2023 - #914 22 34 40 47 49 51 | 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 210.802.558.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 7.011.707.550
Giải nhất Trúng 5 số 20 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.739 500.000
Giải ba Trúng 3 số 37.812 50.000
Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên