MENU
Xổ số truyền thống - Kết quả xổ số Điện toán 6x36
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 21/09 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 04
Bộ số 2 12
Bộ số 3 18
Bộ số 4 19
Bộ số 5 28
Bộ số 6 33
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 18/09 (Thứ Tư)
Bộ số 1 06
Bộ số 2 08
Bộ số 3 15
Bộ số 4 22
Bộ số 5 30
Bộ số 6 32
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 14/09 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 11
Bộ số 2 13
Bộ số 3 16
Bộ số 4 22
Bộ số 5 29
Bộ số 6 30
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 11/09 (Thứ Tư)
Bộ số 1 08
Bộ số 2 10
Bộ số 3 15
Bộ số 4 17
Bộ số 5 26
Bộ số 6 28
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 07/09 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 01
Bộ số 2 04
Bộ số 3 16
Bộ số 4 17
Bộ số 5 20
Bộ số 6 36
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 04/09 (Thứ Tư)
Bộ số 1 04
Bộ số 2 06
Bộ số 3 07
Bộ số 4 09
Bộ số 5 28
Bộ số 6 30
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 31/08 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 08
Bộ số 2 12
Bộ số 3 14
Bộ số 4 15
Bộ số 5 22
Bộ số 6 36
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 28/08 (Thứ Tư)
Bộ số 1 01
Bộ số 2 13
Bộ số 3 14
Bộ số 4 15
Bộ số 5 21
Bộ số 6 31
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 24/08 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 01
Bộ số 2 07
Bộ số 3 09
Bộ số 4 20
Bộ số 5 28
Bộ số 6 29