MENU
Xổ số truyền thống - Kết quả xổ số Điện toán 6x36
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 17/07 (Thứ Tư)
Bộ số 1 02
Bộ số 2 09
Bộ số 3 13
Bộ số 4 31
Bộ số 5 33
Bộ số 6 34
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 13/07 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 06
Bộ số 2 16
Bộ số 3 18
Bộ số 4 23
Bộ số 5 29
Bộ số 6 36
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 10/07 (Thứ Tư)
Bộ số 1 01
Bộ số 2 02
Bộ số 3 23
Bộ số 4 24
Bộ số 5 28
Bộ số 6 29
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 06/07 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 01
Bộ số 2 07
Bộ số 3 10
Bộ số 4 18
Bộ số 5 23
Bộ số 6 34
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 03/07 (Thứ Tư)
Bộ số 1 03
Bộ số 2 07
Bộ số 3 09
Bộ số 4 10
Bộ số 5 15
Bộ số 6 34
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 29/06 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 02
Bộ số 2 10
Bộ số 3 22
Bộ số 4 26
Bộ số 5 27
Bộ số 6 31
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 26/06 (Thứ Tư)
Bộ số 1 05
Bộ số 2 23
Bộ số 3 26
Bộ số 4 28
Bộ số 5 33
Bộ số 6 36
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 22/06 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 01
Bộ số 2 19
Bộ số 3 22
Bộ số 4 27
Bộ số 5 35
Bộ số 6 36
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 19/06 (Thứ Tư)
Bộ số 1 02
Bộ số 2 09
Bộ số 3 22
Bộ số 4 23
Bộ số 5 31
Bộ số 6 36